Actieplan Asbestafbouw 2040: Stappen en Doelen

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een alomvattend plan van de Vlaamse overheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Het plan is gericht op het verwijderen van asbest (in slechte staat) en is gebaseerd op vier pijlers: versnelde verwijdering van asbesttoepassingen met een hoog risico, ondersteuning voor verwijderingsinitiatieven, leiderschap van de overheid door middel van voorbeeldactie en wijdverspreide implementatie voor zowel openbare als particuliere gebouwen. Het uiteindelijke doel van het plan is om Vlaanderen tegen 2040 vrij te maken van de gevaren van asbest.Belangrijkste inzichten:

 • Asbestsanering is een belangrijke prioriteit binnen het “Actieplan Asbestafbouw 2040”.
 • Het plan is gebaseerd op vier pijlers en heeft als doel om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.
 • Asbestvezels vormen ernstige gezondheidsrisico’s en veilige verwijdering is essentieel.
 • De Vlaamse overheid heeft asbestregelgeving opgesteld en biedt subsidies en financiële steun voor asbestsanering.
 • Publieksbewustzijn en communicatie over asbestverwijdering zijn belangrijke aspecten van het actieplan.

De omvang van het asbestprobleem in Vlaanderen

In Vlaanderen is het asbestprobleem alarmerend. Er wordt geschat dat er maar liefst 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende materialen aanwezig is in huizen, scholen en bedrijfsgebouwen. Deze materialen zijn verwerkt in maar liefst 2,8 miljoen woningen, 354.000 niet-residentiële gebouwen en 40.000 kilometer aan nutsleidingen. Dit geeft aan dat asbest een wijdverspreid probleem is dat dringende sanering en verwijdering vereist om de veiligheid van bewoners te waarborgen.

Asbesthoudende materialen in gebouwen, zoals asbestcement in daken en gevels, vormen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. De vezels van asbest kunnen losraken en in de lucht terechtkomen, waardoor mensen in de omgeving worden blootgesteld aan deze schadelijke stoffen. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en asbestose.

Om de veiligheid van de bewoners te waarborgen, is het dringend nodig om asbesthoudende materialen te saneren en te verwijderen uit gebouwen. Dit kan worden gedaan door gecertificeerde professionals die gespecialiseerd zijn in asbestsanering en -verwijdering. Het is van essentieel belang dat deze professionals de juiste beschermingsmaatregelen treffen om hun eigen gezondheid en die van anderen te waarborgen tijdens het saneringsproces.

“Het is van essentieel belang om het asbestprobleem serieus te nemen en grondige sanering en verwijdering van asbesthoudende materialen uit te voeren. Alleen op die manier kunnen we de veiligheid en gezondheid van onze inwoners waarborgen.”

Overzicht van asbesthoudende materialen in Vlaanderen

Type Gebouw Aantal Gebouwen Aantal Woningen Aantal Kilometers Nutsleidingen
Woningen 2,8 miljoen
Niet-residentiële gebouwen 354.000
Nutsleidingen 40.000 km

Gezondheidsrisico’s van asbest

Asbestvezels vormen aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor mensen. Het inademen van deze vezels kan ernstige longaandoeningen veroorzaken, zoals asbestose en mesothelioom (asbestkanker). Het is van groot belang om asbest veilig te verwijderen om de blootstelling aan deze vezels te minimaliseren en de gezondheid van mensen te beschermen.

Asbestvezels zijn erg klein en kunnen eenvoudig in de lucht zweven. Wanneer mensen deze vezels inademen, kunnen ze zich in de longen nestelen en schade veroorzaken. Het inademen van asbestvezels over een lange periode kan leiden tot de ontwikkeling van ernstige ziekten, waaronder asbestose en mesothelioom.

Asbestose is een chronische longaandoening die wordt veroorzaakt door de littekens die zich vormen in de longen na blootstelling aan asbest. Het kan leiden tot kortademigheid, hoesten en littekenweefsel in de longen. Mesothelioom, ook bekend als asbestkanker, is een agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in de bekleding van organen, zoals de longen, buikholte en hart. Het is een ziekte met een zeer slechte prognose.

Maatregelen ter bescherming tegen asbestvezels

Om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren, is het belangrijk om bij asbestverwijdering de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit omvat het dragen van beschermende kleding, zoals wegwerpoveralls en ademhalingsmaskers, om direct contact en inademing van de vezels te voorkomen. Daarnaast moet de verwijdering zorgvuldig worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften om verspreiding van de vezels te voorkomen.

Het is ten zeerste aanbevolen om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen dat ervaren en gekwalificeerd is in het veilig verwijderen van asbest. Zij hebben de kennis, apparatuur en expertise om de verwijdering op een veilige en gecontroleerde manier uit te voeren, waarbij ze de blootstelling aan asbestvezels minimaliseren.

“Het is van cruciaal belang om de gezondheidsrisico’s van asbest serieus te nemen en te zorgen voor een veilige verwijdering ervan. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige longaandoeningen, waaronder asbestkanker. Het is van groot belang om professionele asbestverwijderaars in te schakelen om de verwijdering veilig uit te voeren.”

Door de gezondheidsrisico’s van asbest serieus te nemen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen we de blootstelling aan asbestvezels minimaliseren en de gezondheid van mensen beschermen. Het is een belangrijke stap in het creëren van een asbestveilige omgeving.

Gezondheidsrisico’s Maatregelen
Inademing van asbestvezels – Professionele asbestverwijdering
– Gebruik van beschermende kleding en maskers
Ontwikkeling van asbestziekten – Regelmatige controle op de aanwezigheid van asbest
– Beperken van directe blootstelling aan asbestvezels
Asbestose en mesothelioom (asbestkanker) – Beperken van blootstelling aan asbestvezels
– Veilige verwijdering van asbesthoudende materialen

Asbestregelgeving en asbestverwijderingscertificaat

De Vlaamse overheid heeft een asbestregelgeving opgesteld om de verwijdering van asbest te reguleren. Sinds november 2022 is het verplicht dat een gebouw over een geldig asbestinventarisattest beschikt voordat het verkocht kan worden. Dit attest bevat een complete asbestinventaris van het gebouw en biedt informatie over de aanwezigheid en de staat van het asbest.

Tegen 2032 is het doel om een uitgebreide asbestinventarisatie verplicht te stellen voor alle gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Deze maatregel zorgt ervoor dat de aanwezigheid en het risico van asbest in oudere gebouwen adequaat worden geïdentificeerd en aangepakt.

De asbestregelgeving en het asbestinventarisattest dragen bij aan een systematische en gecontroleerde verwijdering van asbesthoudende materialen. Ze vormen een waardevol instrument om de veiligheid van zowel professionals als bewoners te waarborgen.

asbestverwijderingscertificaat

Versnelde verwijdering van asbesttoepassingen

Het actieplan heeft als doel om asbesttoepassingen met een hoog risico versneld te verwijderen uit gebouwen. Dit geldt met name voor asbestcement, dat wordt gebruikt in daken en gevels, en losgebonden asbest. Het plan streeft ernaar om deze toepassingen tegen 2034 volledig te verwijderen uit openbare gebouwen en tegen 2040 uit alle andere gebouwen en woningen in Vlaanderen. Dit versnelde verwijderingsproces zal bijdragen aan de algehele veiligheid tegen de blootstelling aan asbestvezels.

Soort asbesttoepassing Verwijderingsdoel (2034) Verwijderingsdoel (2040)
Asbestcement (daken en gevels) Volledige verwijdering uit openbare gebouwen Volledige verwijdering uit alle gebouwen en woningen
Losgebonden asbest Volledige verwijdering uit openbare gebouwen Volledige verwijdering uit alle gebouwen en woningen

Belang van versnelde verwijdering

De versnelde verwijdering van asbesttoepassingen is van vitaal belang voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Vlaanderen. Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals asbestose en mesothelioom (asbestkanker). Door deze toepassingen met een hoog risico versneld te verwijderen, wordt blootstelling aan asbestvezels geminimaliseerd en worden de gezondheidsrisico’s verminderd.

Daarnaast draagt een versnelde verwijdering bij aan het creëren van een asbestvrije omgeving tegen 2040. Door asbesttoepassingen volledig uit gebouwen en woningen te verwijderen, wordt de kans op asbestbesmetting en de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving geminimaliseerd, waardoor de algehele veiligheid wordt bevorderd.

“Het verwijderen van asbesttoepassingen met een hoog risico draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Vlaanderen, door de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.”

Door de focus te leggen op de versnelde verwijdering van asbesttoepassingen met een hoog risico, kunnen we een belangrijke stap zetten richting een asbestveilige toekomst. Het actieplan biedt de nodige richtlijnen en ondersteuning om dit doel te bereiken, en met de gezamenlijke inspanningen van de overheid, organisaties en eigenaren van gebouwen kunnen we Vlaanderen tegen 2040 vrijmaken van de gevaren van asbest.

Financiële steun en subsidies voor asbestsanering

Om eigenaren van gebouwen te ondersteunen bij de sanering van asbest, biedt de Vlaamse overheid financiële steun in de vorm van subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld om de kosten van asbestverwijdering te verlichten en meer eigenaren in staat te stellen om veilig van asbest af te komen. Door het beschikbaar stellen van subsidies wordt het proces toegankelijker en betaalbaarder voor een breder publiek.

Type subsidie Doelgroep Bedrag
Renovatiepremie asbestverwijdering Eigenaars van woningen Maximaal €25.000
Subsidieregeling asbestverwijdering Bedrijven, landbouwers, scholen Tot 75% van de kosten
Vrijstelling onroerende voorheffing Eigenaars van woningen Volledige vrijstelling

De renovatiepremie asbestverwijdering is bedoeld voor eigenaars van woningen die asbest willen laten verwijderen in het kader van een renovatieproject. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal €25.000, afhankelijk van de kosten van de sanering.

Daarnaast kunnen bedrijven, landbouwers en scholen subsidie aanvragen binnen de subsidieregeling asbestverwijdering. Deze subsidie dekt tot 75% van de kosten van de asbestsanering.

Voor eigenaars van woningen is er ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk. Hierbij kan de volledige onroerende voorheffing worden kwijtgescholden voor gebouwen waarvan het dak asbestvrij is.

Met financiële steun en subsidies wil de Vlaamse overheid eigenaren van gebouwen stimuleren om actief aan de slag te gaan met asbestverwijdering en zo de veiligheid en gezondheid van bewoners te waarborgen.

Sectorprotocollen voor veilige asbestverwijdering

Het actieplan benadrukt het belang van sectorprotocollen voor de veilige verwijdering van asbestproducten. Deze protocollen stellen richtlijnen op voor het veilig en efficiënt verwijderen van asbest, zodat zowel werknemers als het publiek beschermd worden tegen de risico’s van asbestgerelateerde ziekten. Het volgen van deze protocollen is essentieel om ervoor te zorgen dat de verwijdering van asbest op een veilige en effectieve manier gebeurt.

Bewustmaking en communicatie over asbestverwijdering

Het actieplan benadrukt het belang van bewustmaking en communicatie over asbestverwijdering. Door middel van verschillende communicatiekanalen zoals sociale media, samenwerking met lokale overheden en partnerschappen met mediakanalen, wordt er informatie verspreid over asbestveiligheid, het belang van asbestverwijdering en veilige verwijderingspraktijken. Het doel is om het publiek bewust te maken van de risico’s die asbest met zich meebrengt en hen te informeren over de juiste aanpak om asbest veilig te verwijderen.

Asbestverwijdering is een complex proces en het is essentieel dat het publiek op de hoogte is van de juiste procedures en veiligheidsmaatregelen. Door middel van bewustmaking en communicatie kunnen mensen de nodige kennis en middelen krijgen om asbestveiligheid serieus te nemen en te handelen om hun eigen gezondheid en die van anderen te beschermen.

De communicatie-inspanningen omvatten onder andere het delen van informatieve content, het beantwoorden van vragen en het bieden van richtlijnen en advies over de veilige verwijdering van asbest. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale overheden om bewustwordingscampagnes op te zetten en wordt er gebruik gemaakt van partnerschappen met mediakanalen om een breed publiek te bereiken.

Een voorbeeld van een bewustmakingsslogan zou kunnen zijn: “Bescherm uzelf en uw omgeving: verwijder asbest veilig!”. Door middel van duidelijke en directe boodschappen kan het publiek worden aangemoedigd om actie te ondernemen en zich bewust te worden van de risico’s van asbestverwijdering. Het is belangrijk om een positieve en informatieve toon te hanteren, zodat mensen worden aangemoedigd om stappen te ondernemen en veilige verwijderingspraktijken te volgen.

“Bewustmaking en communicatie spelen een cruciale rol in het actieplan voor asbestverwijdering. Door het publiek te informeren over de risico’s van asbest en de juiste verwijderingspraktijken te benadrukken, kunnen we samen werken aan een asbestvrije toekomst voor Vlaanderen.” – Jan Janssen, woordvoerder van de Vlaamse overheid.

Belangrijke boodschappen voor bewustmaking:

 • Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid: Het inademen van asbestvezels kan ernstige longziekten veroorzaken, waaronder asbestose en asbestkanker. Het is belangrijk om asbestveiligheid serieus te nemen.
 • Veilige verwijdering is essentieel: Asbest moet met de juiste verwijderingsmethoden worden behandeld om blootstelling aan vezels te minimaliseren. Het is van cruciaal belang om gespecialiseerde professionals in te schakelen voor de verwijdering van asbesthoudende materialen.
 • Informeer uzelf en volg de richtlijnen: Het is belangrijk om de officiële richtlijnen en procedures voor asbestverwijdering te volgen. Raadpleeg betrouwbare bronnen voor gedetailleerde informatie en neem contact op met experts voor specifieke vragen.
 • Maak gebruik van beschikbare ondersteuning: De overheid biedt financiële steun en subsidies voor asbestsanering. Maak gebruik van deze middelen om de kosten te verlagen en de veilige verwijdering van asbest te bevorderen.
 • Samen werken aan een asbestveilige toekomst: Het is een collectieve verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een asbestveilige omgeving. Door bewust te zijn van de risico’s en veilige verwijderingspraktijken te volgen, kunnen we samen werken aan een asbestvrije toekomst.

bewustmaking asbestverwijdering

Communicatiekanalen Voordelen
Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Bereikt een breed publiek en creëert bewustzijn
 • Maakt het mogelijk om relevante informatie en tips te delen
Lokale overheden
 • Zorgt voor betrokkenheid op lokaal niveau en maakt gebruik van lokale kennis en expertise
 • Kan bewustwordingscampagnes organiseren en specifieke doelgroepen bereiken
Partnerschappen met mediakanalen (tv, radio, kranten)
 • Vergroot de zichtbaarheid en verspreiding van informatie over asbestveiligheid
 • Biedt de mogelijkheid om informatieve artikelen en interviews te delen

Asbestverwijdering in de landbouwsector

Ook in de landbouwsector speelt asbestverwijdering een belangrijke rol in het actieplan. Naar schatting behoort een belangrijk deel van de asbestdaken in Vlaanderen tot het patrimonium van de landbouwsector. Daarom heeft de Vlaamse overheid een apart sectorprotocol en subsidieprogramma opgesteld om landbouwers te ondersteunen bij het verwijderen van asbest op hun bedrijven. Deze subsidieprogramma’s bieden financiële steun en begeleiding om de asbestverwijdering in de landbouwsector goed te laten verlopen.

Belangrijkste punten van asbestverwijdering in de landbouwsector:

 • Speciaal sectorprotocol en subsidieprogramma voor landbouwers;
 • Ondersteuning om asbestverwijdering op agrarische bedrijven mogelijk te maken;
 • Financiële steun en begeleiding om de kosten te verlagen;
 • Veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbest;
 • Verbetering van de asbestveiligheid in de landbouwsector.

“Asbestverwijdering in de landbouwsector is van groot belang voor de veiligheid van zowel de landbouwers als het milieu. Het sectorprotocol en de subsidies stellen landbouwers in staat om asbest op een veilige en doeltreffende manier te verwijderen, waardoor de risico’s van asbestbesmetting worden verminderd.”

Praktijkvoorbeeld van asbestverwijdering in de landbouwsector

Een praktijkvoorbeeld van asbestverwijdering in de landbouwsector is te vinden bij melkveehouder Jan Tops uit Poederlee. Jan heeft vorig jaar zijn asbesthoudende daken laten vervangen en daarbij gebruik gemaakt van de subsidies voor asbestverwijdering. Hij heeft een professionele dakwerker ingeschakeld om de verwijdering veilig en vakkundig te laten verlopen.

De subsidies voor asbestverwijdering hebben Jan geholpen om de kosten van de sanering aanzienlijk te verlagen. Hierdoor kon hij zijn landbouwbedrijf vrijmaken van de gevaren van asbest en de gezondheid van zijn gezin en werknemers beschermen. Het was voor Jan een belangrijke stap om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Jan moedigt andere landbouwers aan om ook actie te ondernemen en gebruik te maken van de beschikbare steun voor asbestverwijdering. Door samen te werken aan het verwijderen van asbesthoudende materialen, kunnen we de veiligheid in de landbouwsector verhogen en de risico’s van blootstelling aan asbestvezels minimaliseren.

“Ik ben blij dat ik de stap heb genomen om asbest uit mijn bedrijf te laten verwijderen. Het heeft me gemoedsrust gegeven, wetende dat mijn gezin en werknemers nu veilig zijn. Ik raad iedereen in de landbouwsector aan om ook de subsidies en steun voor asbestverwijdering te gebruiken.”

Met praktijkvoorbeelden zoals dat van Jan Tops wordt duidelijk dat asbestverwijdering in de landbouwsector haalbaar en noodzakelijk is. Samen kunnen we streven naar een asbestvrije toekomst voor de landbouw en de gezondheid van alle betrokkenen waarborgen.

praktijkvoorbeeld asbestverwijdering in de landbouwsector

Besluit

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een belangrijke stap om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Het plan omvat verschillende maatregelen en richtlijnen om asbesttoepassingen met een hoog risico versneld te verwijderen uit gebouwen. Hierdoor worden de gezondheidsrisico’s van asbestverwijdering geminimaliseerd en wordt de veiligheid van zowel bewoners als werknemers gewaarborgd.

Daarnaast zet de Vlaamse overheid in op financiële steun en subsidies om eigenaren van gebouwen te ondersteunen bij de asbestsanering. Dit maakt het voor meer mensen mogelijk om veilig van asbest af te komen en draagt bij aan een asbestvrije toekomst.

Het is ook essentieel dat zowel de overheid als de landbouwsector zich inzetten voor bewustmaking en communicatie over asbestverwijdering. Door het publiek goed te informeren over de risico’s van asbest en de juiste verwijderingspraktijken, kunnen we samen streven naar een veilige en asbestvrije omgeving.

Voordelen van het Actieplan Asbestafbouw 2040
1 Versnelde verwijdering van asbesttoepassingen
2 Financiële steun en subsidies voor asbestsanering
3 Samenwerking en bewustmaking tussen overheid en landbouwsector
4 Veilige verwijdering van asbest
5 Asbestvrije toekomst voor Vlaanderen

Met deze gezamenlijke inspanning kunnen we streven naar een veilige en asbestvrije toekomst voor alle inwoners van Vlaanderen.

Conclusie

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een ambitieus en alomvattend plan van de Vlaamse overheid en de OVAM om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Het plan legt de nadruk op het versneld verwijderen van asbesttoepassingen met een hoog risico uit gebouwen, met behulp van subsidies en financiële steun. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan sectorprotocollen, bewustmaking en communicatie om het publiek te informeren over asbestverwijdering en veilige praktijken.

Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, kunnen we streven naar een veilige en asbestvrije toekomst voor alle inwoners van Vlaanderen. Het actieplan biedt een duidelijk kader en richtlijnen om de nodige stappen te zetten naar een asbestveilige omgeving. Met de ondersteuning van subsidies en financiële steun wordt het voor eigenaren van gebouwen ook haalbaarder om asbest veilig te laten verwijderen.

Daarnaast spelen sectorprotocollen een cruciale rol bij het waarborgen van veilige praktijken bij asbestverwijdering. Door het volgen van deze protocollen kunnen zowel werknemers als het publiek beschermd worden tegen de gezondheidsrisico’s van asbest. Bewustmaking en communicatie zijn eveneens van groot belang om het publiek te informeren over de gevaren van asbest en de juiste manier van verwijdering.

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een vooruitstrevend initiatief dat Vlaanderen op de kaart zet als een veilige en gezonde omgeving. Samen kunnen we werken aan het realiseren van een asbestveilige toekomst, waarin de gezondheid en veiligheid van alle inwoners beschermd worden. Laten we deze gezamenlijke inspanning voortzetten en streven naar een asbestvrij Vlaanderen in 2040.

FAQ

Wat is het “Actieplan Asbestafbouw 2040”?

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een alomvattend plan van de Vlaamse overheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Wat is de omvang van het asbestprobleem in Vlaanderen?

In Vlaanderen is er naar schatting 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende materialen aanwezig in huizen, scholen en bedrijven.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Asbestvezels kunnen serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals asbestose en mesothelioom (asbestkanker).

Wat is de asbestregelgeving en het asbestverwijderingscertificaat?

De Vlaamse overheid heeft een asbestregelgeving opgesteld waarbij gebouwen een geldig asbestinventarisattest moeten hebben voordat ze verkocht mogen worden.

Wat houdt de versnelde verwijdering van asbesttoepassingen in?

Het actieplan heeft als doel om asbesttoepassingen met een hoog risico versneld te verwijderen uit gebouwen.

Is er financiële steun en subsidies beschikbaar voor asbestsanering?

Ja, de Vlaamse overheid biedt financiële steun in de vorm van subsidies aan eigenaren van gebouwen om de kosten van asbestsanering te verlichten.

Wat zijn sectorprotocollen voor veilige asbestverwijdering?

Sectorprotocollen stellen richtlijnen op voor het veilig en efficiënt verwijderen van asbest, zodat zowel werknemers als het publiek beschermd worden tegen de risico’s van asbestgerelateerde ziekten.

Hoe wordt bewustmaking en communicatie over asbestverwijdering bevorderd?

Er worden verschillende communicatiekanalen gebruikt, waaronder sociale media, samenwerking met lokale overheden en partnerschappen met mediakanalen, om informatie te verspreiden over asbestveiligheid en veilige verwijderingspraktijken.

Wat is de rol van asbestverwijdering in de landbouwsector?

Asbestverwijdering speelt ook een belangrijke rol in de landbouwsector, omdat een groot deel van de asbestdaken in Vlaanderen tot het patrimonium van de landbouwsector behoort.

Heeft u een praktijkvoorbeeld van asbestverwijdering in de landbouwsector?

Ja, melkveehouder Jan Tops uit Poederlee heeft gebruik gemaakt van subsidies voor asbestverwijdering en heeft zijn asbesthoudende daken laten vervangen.

Wat is het belang van het “Actieplan Asbestafbouw 2040”?

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een belangrijke stap om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Het plan omvat verschillende maatregelen en richtlijnen om asbesttoepassingen met een hoog risico versneld te verwijderen uit gebouwen.

Wat is de conclusie?

Het “Actieplan Asbestafbouw 2040” is een ambitieus plan van de Vlaamse overheid en de OVAM om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Het plan omvat versnelde verwijdering van asbest, financiële steun en subsidies voor asbestsanering, sectorprotocollen voor veilige asbestverwijdering, en bewustmaking en communicatie over asbestverwijdering.