Asbest Premie voor Veilig Wonen en Saneren

Vanaf 1 januari 2021 verstrekt de Vlaamse regering premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen. De premie kan worden aangevraagd bij netbeheerder Fluvius en bedraagt 8 euro per vierkante meter voor gevel- en dakisolatie in combinatie met de verwijdering van asbesthoudende materialen. Ook kunnen bedrijven, scholen en zorginstellingen een aangepaste premie krijgen voor het verwijderen van asbest. Het doel van deze premies is het bevorderen van veilig wonen en het verminderen van de aanwezigheid van asbest in Vlaanderen. Momenteel wordt er extra geld vrijgemaakt om de verwijdering van asbest te versnellen.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Vanaf 1 januari 2021 verstrekt de Vlaamse regering asbest premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen.
 • De premie bedraagt 8 euro per vierkante meter voor gevel- en dakisolatie in combinatie met de verwijdering van asbesthoudende materialen.
 • Bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen ook een aangepaste premie krijgen voor asbestverwijdering.
 • Het doel van de premies is veilig wonen bevorderen en de aanwezigheid van asbest verminderen.
 • Extra geld wordt vrijgemaakt om de verwijdering van asbest te versnellen.

Voorwaarden voor het ontvangen van de asbest premie

Om in aanmerking te komen voor de asbest premie zijn er enkele belangrijke voorwaarden waar men aan moet voldoen. Ten eerste moeten de werken worden uitgevoerd door een professionele aannemer volgens de code van goede praktijk van de OVAM. Dit waarborgt dat de asbestverwijdering op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd.

Tevens dienen zowel het verwijderen van het asbestdak of de gevel als de isolatiewerken binnen 12 maanden te worden uitgevoerd. Het is dus van belang dat de planning en uitvoering tijdig worden geregeld om aanspraak te maken op de premie.

Daarnaast is het van belang dat de factuur voor de asbestverwijdering en isolatie specifieke informatie bevat, zoals de datum van uitvoering, totale oppervlakte, totale kostprijs en het gewicht per type asbestmateriaal. Deze informatie is nodig om de premie adequaat te kunnen beoordelen en verwerken.

Voorwaarden Extra informatie
Uitvoering door professionele aannemer Volgens code van goede praktijk OVAM
Verwijderen asbestdak/gevel en isolatiewerken binnen 12 maanden Zorg voor tijdige planning en uitvoering
Factuurinformatie Datum van uitvoering, totale oppervlakte, totale kostprijs, gewicht per type asbestmateriaal

Andere vormen van financiële ondersteuning voor asbestverwijdering

Naast de asbest premie zijn er ook andere vormen van financiële ondersteuning voor asbestverwijdering. De OVAM kan gebouweigenaars ondersteunen bij het afbouwen van asbest, zoals het financieren van een asbestinventaris en het verstrekken van subsidies aan lokale besturen voor het organiseren van asbestafbouwprojecten.

“De OVAM is toegewijd aan het verwijderen van asbesthoudende materialen uit gebouwen. We bieden financiële ondersteuning aan eigenaars die de asbestinventarisatie willen laten uitvoeren, evenals aan lokale besturen die asbestafbouwprojecten willen organiseren.”

Scholen kunnen hun asbestinventaris laten financieren en ook bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die door lokale besturen worden georganiseerd.

Bovendien bieden Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Infoportaal ‘Ondernemen’ een overzicht van subsidies voor ondernemingen, zoals investeringen in leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Financiële ondersteuning Doelgroep Voorwaarden
Asbestinventarisatie Gebouweigenaars – Het gebouw moet gelegen zijn in Vlaanderen
– Er moet sprake zijn van asbesthoudende materialen in het gebouw
Subsidies voor asbestafbouwprojecten Lokale besturen – Het project moet gericht zijn op het verwijderen van asbesthoudende materialen uit gebouwen
– Aanvraag moet goedgekeurd worden door de OVAM
Investeringen in leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen Ondernemingen – Het gebouw moet voldoen aan bepaalde criteria voor leegstand of verwaarlozing
– Aanvraag moet goedgekeurd worden door Het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Dankzij deze vormen van financiële ondersteuning kunnen gebouweigenaars, bedrijven en lokale besturen de kosten voor asbestverwijdering verlichten en bijdragen aan een veiligere en gezondere omgeving.

financiële ondersteuning voor asbestverwijdering

Gemeentelijke en stedelijke premies voor asbestverwijdering

Lokale besturen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van asbestverwijdering in Vlaanderen. Ze bieden verschillende premies en projecten aan om particulieren, bedrijven en andere organisaties te helpen bij het veilig verwijderen van asbest. Deze gemeentelijke en stedelijke premies dragen bij aan de inspanningen om de aanwezigheid van asbest te verminderen en de gezondheid van de bevolking te beschermen.

Een van de initiatieven die lokale besturen kunnen organiseren, is het ophalen aan huis van asbestcementen afval. Dit maakt het voor huiseigenaren gemakkelijker om veilig van hun asbestmateriaal af te komen, zonder het zelf naar het recyclagepark te hoeven brengen. Daarnaast bieden sommige gemeenten verpakkingsmateriaal aan om kleine hoeveelheden asbestcement veilig te kunnen vervoeren.

Een ander belangrijk initiatief is de samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding. Dit stelt particulieren en organisaties in staat om gezamenlijk materialen aan te kopen en te laten installeren, waardoor de kosten worden verlaagd en de verwijdering efficiënter kan verlopen. Bovendien kunnen eigenaren van oude gebouwen die asbest willen verwijderen profiteren van het verlaagde BTW-tarief, wat de financiële lasten verder kan verlichten.

De gemeentelijke en stedelijke premies voor asbestverwijdering zijn niet alleen beschikbaar voor particulieren, maar ook voor sport- en jeugdverenigingen, land- en tuinbouwbedrijven en andere lokale organisaties. Door deze ondersteuning te bieden, kunnen lokale besturen bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor hun inwoners.

Overzichtstabel gemeentelijke en stedelijke premies

Gemeente/Stad Premie Voorwaarden
Antwerpen €500 per dak
Gent €8 per m²
Brugge €10 per m²
Leuven €15 per m²
Hasselt €400 per woning

Let op: de premies en voorwaarden kunnen variëren tussen verschillende gemeenten en steden. Neem contact op met uw lokale bestuur voor meer informatie over de beschikbare premies.

Asbestherkenning en gezondheidsrisico’s

Het is van groot belang om asbest te kunnen herkennen om de bijbehorende gezondheidsrisico’s te beperken. Asbestvezels kunnen namelijk ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Het inademen van deze vezels kan leiden tot verschillende asbestgerelateerde ziekten, waaronder asbestose en mesothelioom.

Asbestose is een chronische longaandoening die wordt veroorzaakt door het langdurig inademen van asbestvezels. Deze vezels beschadigen de longen en veroorzaken littekenweefsel, wat resulteert in kortademigheid, hoesten en vermoeidheid.

Mesothelioom is een agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in de bekleding van organen, zoals de longen en het buikvlies. Blootstelling aan asbest is de belangrijkste oorzaak van mesothelioom, en helaas openbaart deze ziekte zich vaak pas tientallen jaren na blootstelling.

Om de gevolgen van asbestblootstelling te beperken, is het essentieel om de aanwezigheid van asbestvezels te herkennen en vervolgens passende maatregelen te nemen. Asbest kan voorkomen in gebouwen, bijvoorbeeld in isolatiemateriaal, dakbedekking, vloerzeil en plafondplaten. Het is echter niet altijd zichtbaar en kan zich in verschillende vormen voordoen, waaronder hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest verwijst naar asbestvezels die stevig zijn verankerd in een bindmiddel, zoals cement. In deze toestand vormen de vezels minder snel een direct gevaar voor de gezondheid, aangezien ze minder snel vrijkomen. Toch kunnen ze bij beschadiging of veroudering losraken en alsnog schadelijk zijn.

Niet-hechtgebonden asbest daarentegen bestaat uit losse vezels die niet aan een bindmiddel zijn gebonden, zoals bijvoorbeeld spuitasbest. Deze vezels kunnen gemakkelijk vrijkomen in de lucht en zijn daardoor bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid.

Om de aanwezigheid van asbestvezels te kunnen vaststellen, is het raadzaam om een professionele asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Hierbij wordt het gebouw grondig onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Een gespecialiseerd bedrijf voert deze inventarisatie uit en stelt vervolgens een rapport op met de bevindingen.

“Het is essentieel om de aanwezigheid van asbestvezels te herkennen om de gezondheidsrisico’s te kunnen beperken.”

Daarnaast is het van belang om te weten dat de blootstelling aan asbestvezels niet altijd direct leidt tot gezondheidsproblemen. Het risico is afhankelijk van de intensiteit en duur van de blootstelling, evenals andere factoren zoals de grootte van de vezels en individuele gevoeligheid.

In geval van asbestgerelateerde ziekten kunnen slachtoffers onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding. Het Asbestfonds is opgericht om financiële ondersteuning te bieden aan mensen die zijn getroffen door asbestziekten.

Met behulp van periodieke screenings, bewustwording en de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen de gezondheidsrisico’s van asbestvezels worden verminderd. Het is van groot belang om deskundige hulp in te schakelen bij het herkennen en veilig verwijderen van asbesthoudende materialen.

Gezondheidsrisico’s in het kort:

 • Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder asbestose en mesothelioom.
 • De symptomen van asbestgerelateerde ziekten openbaren zich vaak pas tientallen jaren na blootstelling aan asbestvezels.
 • Hechtgebonden asbestvezels zijn stevig verankerd en vormen minder snel een direct gevaar, terwijl niet-hechtgebonden asbestvezels gemakkelijk vrijkomen in de lucht en daardoor bijzonder gevaarlijk zijn.
 • Een professionele asbestinventarisatie is noodzakelijk om de aanwezigheid van asbestvezels vast te stellen.
 • Slachtoffers van asbestziekten kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding van het Asbestfonds.

asbest herkennen

Verplichtingen omtrent asbest op het werk

Als werkgever in Nederland ben je verplicht om te voldoen aan bepaalde verplichtingen omtrent asbest op de werkplek. Dit is belangrijk om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen en risico’s te beheersen. De belangrijkste verplichtingen hebben betrekking op de asbestinventaris en het opstellen van een beheerplan.

Een asbestinventaris is een overzicht van alle asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in het bedrijf. Deze inventarisatieplicht geldt voor gebouwen, constructies en installaties die voor 1994 zijn gebouwd. Het inventariseren van asbest is van essentieel belang om de risico’s te kunnen beoordelen en maatregelen te treffen indien nodig.

Daarnaast ben je als werkgever verplicht om een beheerplan op te stellen voor de aanwezige asbesthoudende materialen. Dit plan beschrijft hoe de risico’s worden beheerst, welke maatregelen er genomen worden en hoe medewerkers worden geïnformeerd en opgeleid. Het beheerplan moet regelmatig worden geëvalueerd en geüpdatet.

Als er geen asbest aanwezig is in het bedrijf, kan de werkgever dit schriftelijk bevestigen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verklaring waarin staat dat er geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Stappenplan voor de asbestinventaris en beheerplan

Om te voldoen aan de verplichtingen omtrent asbest op het werk, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Stap 1: Laat een asbestinventarisatie uitvoeren door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Zij hebben de kennis en expertise om de inventarisatie zorgvuldig uit te voeren.
 2. Stap 2: Op basis van de inventarisatie kun je het beheerplan opstellen. Hierin beschrijf je de beheersmaatregelen, de planning en de verantwoordelijkheden.
 3. Stap 3: Zorg ervoor dat het beheerplan regelmatig wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Pas het aan wanneer er veranderingen zijn in het pand of in de wet- en regelgeving.
 4. Stap 4: Informeer en train medewerkers over de risico’s van asbest en hoe zij veilig kunnen werken in een omgeving waar asbest aanwezig is.

Door te voldoen aan de verplichtingen omtrent asbest op het werk, draag je bij aan een gezonde en veilige werkomgeving voor je werknemers. Daarnaast minimaliseer je de risico’s en voorkom je mogelijke boetes en aansprakelijkheid.

Asbest in de bodem

Asbestvezels blijven aan de bodemdeeltjes kleven en verspreiden zich niet naar het grondwater. In een afdruipzone kan de oppervlakkige toplaag van 5 tot 10 cm verontreinigd zijn. Het opwoelen, spitten of ploegen van de grond kan de asbestverontreiniging echter dieper brengen.

Onderzoek heeft aangetoond dat asbestvezels in de bodem kunnen blijven hangen en zich niet verspreiden naar het grondwater. Dit betekent dat de verontreiniging meestal beperkt blijft tot de bovenste laag van de bodem. In een afdruipzone, waar regenwater van de daken afstroomt, kan deze bovenste laag van 5 tot 10 cm verontreinigd zijn met asbestvezels.

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met de bodemverontreiniging van asbest. Het opwoelen, spitten of ploegen van de grond kan ervoor zorgen dat de asbestverontreiniging dieper in de bodem terechtkomt, waardoor het risico op blootstelling aan asbestvezels kan toenemen. Het is daarom raadzaam om bij graafwerkzaamheden in potentieel verontreinigde bodems voorzorgsmaatregelen te nemen en een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen om de bodem te onderzoeken en eventuele verontreiniging veilig te verwijderen.

Om het risico van blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren, is het belangrijk om altijd zorgvuldig om te gaan met verdachte bodems en te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden. Het naleven van de juiste saneringsprocedures en het inschakelen van professionele dienstverleners kan helpen om verontreiniging te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

Verplichtingen en aanbevelingen bij asbestverwijdering

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal is niet algemeen verplicht, tenzij het in slechte staat verkeert of bloot komt te liggen bij renovatiewerken. Het vervangen van asbesthoudende materialen wordt vaak aanbevolen als de beste oplossing. Bij de sloop van gebouwen die van vóór 2001 dateren, gelden er bijkomende verplichtingen.

Verplichtingen bij asbestverwijdering

Wanneer asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of bloot komt te liggen bij renovatiewerken, is het verplicht om dit te verwijderen. Dit kan nodig zijn vanwege de gezondheidsrisico’s die asbestvezels met zich meebrengen wanneer ze worden ingeademd. Het verwijderingsproces moet zorgvuldig worden uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving.

Bij de sloop van gebouwen die van vóór 2001 dateren, gelden er specifieke verplichtingen met betrekking tot asbestverwijdering. Voorafgaand aan de sloop moeten er onderzoeken worden uitgevoerd om de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in het gebouw vast te stellen. Als er asbest wordt aangetroffen, moet dit worden verwijderd volgens de voorgeschreven procedures en richtlijnen.

Aanbevelingen voor asbestverwijdering

Het vervangen van asbesthoudende materialen wordt vaak aanbevolen als de beste oplossing, met name als het materiaal in goede staat verkeert. Door het vervangen van asbest door veiligere alternatieven wordt het risico op blootstelling aan asbestvezels geëlimineerd.

Bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal is het belangrijk om een professionele aannemer in te schakelen die ervaring heeft met asbestverwijdering. Deze aannemer moet werken volgens de geldende wet- en regelgeving en de juiste beschermingsmaatregelen treffen om de gezondheid van zowel de arbeiders als omwonenden te waarborgen.

Verplichtingen Aanbevelingen
Verwijderen bij slechte staat of blootstelling Vervanging van asbesthoudende materialen
Onderzoek bij sloop van gebouwen van vóór 2001 Inzet van professionele aannemers

Het naleven van de verplichtingen en het opvolgen van de aanbevelingen bij asbestverwijdering is essentieel voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van iedereen die betrokken is bij het proces. Door verantwoordelijk om te gaan met asbesthoudend materiaal kunnen de risico’s worden geminimaliseerd en kan bijgedragen worden aan een veilige leefomgeving.

Melden van een asbestincident

Wanneer er onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbesthoudende materialen of afvalstoffen en dit mogelijk risico’s voor de gezondheid of het milieu met zich meebrengt, is het essentieel om het incident te melden. Het snel en adequaat melden van een asbestincident draagt bij aan het nemen van gepaste maatregelen om de gevolgen te beperken.

Afhankelijk van de aard van het incident zijn er verschillende instanties die gecontacteerd kunnen worden. Het is belangrijk om te weten welke instantie verantwoordelijk is voor het behandelen van het meldingsproces en het nemen van de juiste maatregelen.

Instanties voor het melden van een asbestincident

 • Gemeente of stadsbestuur: Vaak is de eerste stap om een asbestincident te melden bij het lokale gemeente- of stadsbestuur. Zij kunnen u informeren over de specifieke procedures en verdere stappen die genomen moeten worden.
 • Milieudienst: De milieudienst van uw gemeente kan u helpen bij het rapporteren van het incident en u adviseren over mogelijke saneringsmaatregelen.
 • Asbestinventarisatiebedrijf: Als u vermoedt dat er sprake is van een asbestincident, kunt u contact opnemen met een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Zij kunnen u begeleiden bij het vaststellen van de omvang van het incident en de te nemen maatregelen.
 • Regionale Milieudienst: In sommige gevallen kan het nodig zijn om contact op te nemen met de Regionale Milieudienst. Zij hebben expertise op het gebied van milieuvervuiling en kunnen u helpen bij het vaststellen van de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Door een asbestincident te melden bij de juiste instanties, kunnen passende maatregelen worden genomen om de gezondheidsrisico’s voor mens en milieu te beperken. Het is van essentieel belang om snel en adequaat te handelen om eventuele verspreiding van asbestvezels te voorkomen en de schadelijke gevolgen te minimaliseren.

asbestincident

Instantie Contactgegevens
Gemeente of stadsbestuur Telefoon: [telefoonnummer]
E-mail: [e-mailadres]
Milieudienst Telefoon: [telefoonnummer]
E-mail: [e-mailadres]
Asbestinventarisatiebedrijf Telefoon: [telefoonnummer]
E-mail: [e-mailadres]
Regionale Milieudienst Telefoon: [telefoonnummer]
E-mail: [e-mailadres]

Ondersteuning voor particulieren en het actieplan asbestafbouw

Particulieren die te maken hebben met asbestverwijdering kunnen gebruikmaken van verschillende vormen van ondersteuning, zoals subsidies, premies en fiscale voordelen. Deze ondersteuning is bedoeld om particulieren aan te moedigen om asbesthoudende materialen uit hun gebouwen te verwijderen. Daarnaast is er het actieplan asbestafbouw dat gericht is op het versneld verwijderen van asbesthoudende materialen, waaronder asbestcementen daken en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Bovendien geldt er een verlaagd BTW-tarief voor de verwijdering van asbest in oude gebouwen.

De ondersteuning voor particulieren omvat verschillende financiële voordelen. Zo kunnen particulieren in aanmerking komen voor subsidies en premies die de kosten van het verbouwen van een woning helpen verlichten. Daarnaast kunnen ook de kosten van afbraak en asbestverwijdering worden gedekt. Deze financiële ondersteuning maakt het voor particulieren financieel haalbaarder om asbestverwijdering aan te pakken.

Subsidies

Subsidies zijn een vorm van financiële ondersteuning die particulieren kunnen ontvangen bij het uitvoeren van asbestverwijdering. Deze subsidies kunnen worden gebruikt om de kosten van het inschakelen van een professioneel asbestverwijderingsbedrijf te dekken. Daarnaast kunnen ze helpen bij het financieren van de vervanging van asbesthoudende materialen door veilige en duurzame alternatieven. Subsidies kunnen vaak worden aangevraagd bij lokale overheden of andere instanties die betrokken zijn bij asbestverwijdering.

Premies

Premies zijn een andere vorm van ondersteuning voor particulieren. Deze premies kunnen worden toegekend aan particulieren die ervoor kiezen om asbesthoudende materialen te verwijderen en te vervangen door veilige alternatieven. Deze premies kunnen helpen bij het financieren van de kosten van asbestverwijdering, inclusief de kosten van het inschakelen van professionals en het vervangen van materialen. Premies kunnen worden verstrekt door lokale overheden of andere instanties die betrokken zijn bij asbestverwijdering.

Voordelen voor particulieren bij asbestverwijdering
Financiële ondersteuning door middel van subsidies en premies
Dekking van de kosten van asbestverwijdering
Verlaagd BTW-tarief voor verwijdering van asbest in oude gebouwen
Hulp bij het financieren van de vervanging van asbesthoudende materialen

Naast de financiële ondersteuning is het actieplan asbestafbouw een belangrijk initiatief om asbesthoudende materialen versneld te verwijderen. Dit actieplan is gericht op het verminderen van de aanwezigheid van asbest in gebouwen, waaronder asbestcementen daken en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Het doel is om de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt te verminderen en een veilige leefomgeving te creëren.

Al met al is er dus voldoende ondersteuning beschikbaar voor particulieren die te maken hebben met asbestverwijdering. De combinatie van subsidies, premies en het actieplan asbestafbouw maakt het mogelijk om op een veilige en verantwoorde manier asbesthoudende materialen uit gebouwen te verwijderen. Deze ondersteuning draagt bij aan een gezonder en veiliger leefklimaat voor iedereen.

Conclusie

De premie voor asbestverwijdering draagt bij aan veilig wonen en een gezonder milieu in Vlaanderen. Door subsidies en premies worden particulieren, bedrijven, scholen en zorginstellingen gestimuleerd om asbest te verwijderen. De Vlaamse regering heeft extra geld vrijgemaakt om de verwijdering van asbest te versnellen en heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor het afbouwen van asbesthoudende materialen.

Het melden van asbestincidenten en het opstellen van een asbestinventaris zijn belangrijke stappen bij het beheersen van de risico’s die asbest met zich meebrengt. Door bewustwording en goede samenwerking kunnen we de gezondheidsrisico’s van asbest verminderen en een veilige leefomgeving creëren.

Subsidiemogelijkheden spelen een cruciale rol bij het succesvol verwijderen van asbest. Met de asbest premie worden zowel particulieren als bedrijven financieel ondersteund in de sanering van asbest. Door deze financiële prikkel wordt het gemakkelijker en aantrekkelijker om asbest te laten verwijderen en daarmee de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we asbestverwijdering versnellen en zo een veilige en gezonde leefomgeving garanderen voor de huidige en toekomstige generaties. Laten we gebruik maken van de subsidiemogelijkheden en ons inzetten voor een asbestvrij Vlaanderen.

FAQ

Wat is de asbest premie en hoe kan ik deze aanvragen?

De asbest premie is een financiële ondersteuning die door de Vlaamse regering wordt verstrekt voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen. Je kunt de premie aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Je ontvangt een bedrag van 8 euro per vierkante meter voor gevel- en dakisolatie in combinatie met de verwijdering van asbesthoudende materialen. Ook bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen een aangepaste premie krijgen voor het verwijderen van asbest.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de asbest premie?

Om in aanmerking te komen voor de asbest premie, moeten de asbestverwijderingswerken worden uitgevoerd door een professionele aannemer volgens de code van goede praktijk van de OVAM. Daarnaast moeten zowel het verwijderen van het asbestdak of de gevel als de isolatiewerken binnen 12 maanden worden uitgevoerd. De factuur moet specifieke informatie bevatten, zoals de datum van uitvoering, totale oppervlakte, totale kostprijs en het gewicht per type asbestmateriaal.

Zijn er nog andere vormen van financiële ondersteuning voor asbestverwijdering?

Ja, naast de asbest premie zijn er ook andere vormen van financiële ondersteuning voor asbestverwijdering. De OVAM kan gebouweigenaars ondersteunen bij het afbouwen van asbest, zoals het financieren van een asbestinventaris en het verstrekken van subsidies aan lokale besturen voor het organiseren van asbestafbouwprojecten. Daarnaast kunnen bedrijven, scholen en zorginstellingen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die door lokale besturen worden georganiseerd. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Infoportaal ‘Ondernemen’ bieden een overzicht van subsidies voor ondernemingen, zoals investeringen in leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Zijn er gemeentelijke en stedelijke premies voor asbestverwijdering?

Ja, lokale besturen kunnen verschillende projecten organiseren om asbestverwijdering te ondersteunen. Dit omvat het ophalen van asbestcementen afval aan huis, het aanbieden van verpakkingsmateriaal om kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen, een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding en een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met subsidie. Particulieren, sport- en jeugdverenigingen, land- en tuinbouwbedrijven en lokale besturen kunnen gebruikmaken van deze gemeentelijke en stedelijke premies.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest en hoe herken ik asbest?

Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Het is belangrijk om asbest te kunnen herkennen om de gezondheidsrisico’s te kunnen beperken. De symptomen van een asbestziekte treden meestal pas tientallen jaren na blootstelling op. Asbestvezels zijn niet met het blote oog zichtbaar. Het is daarom raadzaam om een professionele asbestinventarisatie te laten uitvoeren om de aanwezigheid van asbest in een gebouw te detecteren.

Wat zijn de verplichtingen omtrent asbest op het werk?

Werkgevers zijn verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle asbesthoudende materialen in het bedrijf. Als er geen asbest aanwezig is, kan de werkgever dit schriftelijk bevestigen. Als er wel asbesthoudend materiaal aanwezig is, moet er een beheerplan worden opgesteld om de risico’s te beheersen.

Wat moet ik doen bij een asbestincident?

Als er onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbesthoudende materialen of afvalstoffen en dit mogelijk risico’s voor de gezondheid of het milieu met zich meebrengt, moet het incident worden gemeld. Afhankelijk van de aard van het incident zijn er verschillende instanties die gecontacteerd moeten worden, zoals de arbeidsinspectie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de OVAM.

Welke ondersteuning is er voor particulieren en wat houdt het actieplan asbestafbouw in?

Particulieren kunnen gebruikmaken van verschillende vormen van ondersteuning, zoals subsidies, premies en fiscale voordelen voor het verbouwen van een woning. Ook de kosten van afbraak en asbestverwijdering vallen onder de ondersteuning. Daarnaast is er het actieplan asbestafbouw, dat tot doel heeft om asbesthoudende materialen versneld te verwijderen uit gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn asbestcementen daken en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Een verlaagd BTW-tarief is van toepassing op de verwijdering van asbest in oude gebouwen.

Wat zijn de conclusies van de asbest premie en andere subsidiemogelijkheden voor asbestverwijdering?

De asbest premie draagt bij aan veilig wonen en een gezonder milieu in Vlaanderen. Door het gebruik van subsidies en premies worden particulieren, bedrijven, scholen en zorginstellingen gestimuleerd om asbest te verwijderen. De Vlaamse regering heeft extra geld vrijgemaakt om de verwijdering van asbest te versnellen en heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor het afbouwen van asbesthoudende materialen. Het melden van asbestincidenten en het opstellen van een asbestinventaris zijn belangrijke stappen bij het beheersen van de risico’s die asbest met zich meebrengt.