Wat is asbest – Uitleg over asbest en risico’s

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in veel verschillende producten kan voorkomen, zoals cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Het kan als verontreiniging voorkomen in bepaalde grondstoffen, zoals talkpoeder. Het is belangrijk om te weten of een product asbest bevat, dus laat een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Een oud asbestdak kan veel asbestvezels vrijkomen door verwering, daarom is het verstandig om het te vervangen.Voor het vervangen van een asbestdak gelden bepaalde regels, zoals het doen van een sloopmelding en het inschakelen van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in bepaalde situaties. Het is ook mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. Als asbest goed vastzit in een ander materiaal en er geen sloop- of renovatieplannen zijn, kan het meestal veilig blijven zitten. In dat geval is het wel verstandig om een asbestbeheersplan op te stellen.

Belangrijkste Punten:

 • Asbest is een natuurlijk mineraal dat in veel verschillende producten kan voorkomen.
 • Het is belangrijk om te weten of een product asbest bevat en een inventarisatierapport te laten opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf.
 • Een oud asbestdak moet vervangen worden om de vrijkomende asbestvezels te vermijden.
 • Regels en richtlijnen moeten gevolgd worden bij het vervangen van een asbestdak.
 • Financiële ondersteuning is mogelijk voor het verwijderen van asbestdaken.

Risico’s van asbestvezels

Asbestvezels vormen een ernstig gezondheidsrisico wanneer ze worden ingeademd. Ze kunnen leiden tot aandoeningen zoals asbestose en mesothelioom, ook bekend als longvlies- of buikvlieskanker.

Het gevaar schuilt in het feit dat asbestvezels vrijkomen wanneer asbesthoudend materiaal beschadigd, verweerd of bewerkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij verbouwingen of renovaties in huis.

Het vermijden van blootstelling aan asbestvezels is van groot belang, vooral in huiselijke omgevingen waar mensen langdurig verblijven. In oudere woningen kunnen asbestvezels aanwezig zijn in materialen zoals isolatiemateriaal, dakbedekking, plafondplaten en vloerbedekking.

Om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren, is het essentieel om asbesthoudend materiaal op een veilige en professionele manier te laten verwijderen. Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf kan hierbij helpen door het asbest op verantwoorde wijze te verwijderen en af te voeren.

asbestvezels

Veilige asbestsanering en asbest verwijderen

Voor een veilige asbestsanering is het belangrijk om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Het bedrijf moet voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest. Het saneringsproces omvat het identificeren en isoleren van het asbesthoudend materiaal, het gebruik van speciale apparatuur en beschermingsmiddelen, en het zorgvuldig verwijderen en afvoeren van het asbestmateriaal.

Na de sanering moet er een eindcontrole worden uitgevoerd om te controleren of alle asbestvezels zijn verwijderd en het gebied veilig is.

Voordelen van gecertificeerde asbestsanering: Nadelen van niet-professionele asbestsanering:
Deskundigheid en ervaring in het veilig verwijderen van asbest – Gevaar voor blootstelling aan asbestvezels tijdens de verwijdering
– Strikte naleving van wettelijke voorschriften en richtlijnen – Onvolledige verwijdering van asbest, met risico op toekomstige blootstelling
– Geschikte apparatuur en beschermingsmiddelen voor veilig werken – Onjuiste afvoer en verwerking van asbestmateriaal, wat kan leiden tot milieuverontreiniging
– Eindcontrole om te zorgen dat het gebied vrij is van asbestvezels – Potentiële boetes en juridische consequenties voor het niet naleven van de wetgeving

Asbest inventarisatie en asbestonderzoek

Een asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij een gecertificeerd asbestbedrijf het aanwezige asbest in een gebouw in kaart brengt. Hierbij inspecteren en analyseren ze materialen op mogelijke aanwezigheid van asbestvezels. Er zijn verschillende soorten asbestonderzoeken, waaronder visuele inspecties, destructieve inspecties en laboratoriumanalyses van monsters.

Het doel van een asbestinventarisatie is om de eigenaar en gebruikers van het gebouw bewust te maken van de aanwezigheid van asbest en eventuele risico’s te identificeren. Het is van groot belang om asbest correct te herkennen, omdat het soms moeilijk te zien is met het blote oog. In dergelijke gevallen kan een laboratoriumanalyse uitsluitsel geven.

asbest inventarisatie

Om een volledig beeld te krijgen van de aanwezigheid van asbest in een gebouw, moeten alle relevante materialen worden geïnspecteerd. Dit omvat onder andere dakbedekking, isolatie, plafondplaten en vloerbedekking. Daarnaast kunnen er ook destructieve inspecties worden uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld wanden, vloeren of leidingen worden opengemaakt om verborgen asbestmaterialen te identificeren.

Na het uitvoeren van een asbestinventarisatie ontvangt de eigenaar een rapport waarin de bevindingen staan vermeld. In dit rapport kan worden aangegeven welke maatregelen eventueel genomen moeten worden, zoals het verwijderen of beheren van het aanwezige asbest. Het is belangrijk om bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie samen te werken met een gecertificeerd asbestbedrijf om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het onderzoek te waarborgen.

Voordelen van een asbestinventarisatie Nadelen van een asbestinventarisatie
 • Identificatie van asbestmaterialen
 • Bewustwording van asbestrisico’s
 • Mogelijkheid tot effectieve verwijdering van asbest
 • Kosten van het onderzoek
 • Vereist samenwerking met een gecertificeerd asbestbedrijf
 • Mogelijke verstoringen tijdens destructieve inspecties

Asbestattest bij overdracht van woning of gebouw

Bij de overdracht of verkoop van een woning of gebouw dat gebouwd is vóór 2001, is het verplicht om een asbestattest te hebben. Dit attest geeft aan of er wel of geen asbest aanwezig is in het gebouw en waar het zich bevindt. Het is van essentieel belang dat het asbestattest aanwezig is op het moment van de overdrachtsovereenkomst, meestal het compromis.

Niet alleen bij verkoop, maar ook bij andere vormen van overdracht, zoals schenkingen en vestiging van zakelijke rechten, is een asbestattest verplicht. Het is een belangrijke maatregel om de gezondheid en veiligheid van de nieuwe eigenaar of gebruiker te waarborgen.

In de toekomst zal het hebben van een asbestattest zelfs verplicht worden voor eigenaren van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, ook als er geen sprake is van overdracht. Vanaf 2032 zal deze verplichting in werking treden, wat betekent dat elke eigenaar van zo’n gebouw een asbestattest moet kunnen tonen.

Met het verplichte asbestattest wordt de bewustwording van de aanwezigheid van asbest vergroot en worden potentiële risico’s geïdentificeerd. Daarnaast draagt het bij aan de veilige verwijdering en omgang met asbest, met het oog op de volksgezondheid en het creëren van veilige leef- en werkomgevingen.

asbestattest

Voorbeeld asbestattest:

Omschrijving Aanwezigheid Locatie
Dakbedekking Ja Zolder
Vloerzeil Nee
Isolatiemateriaal Ja Kruipruimte

Belangrijke informatie over het asbestattest:

 • Asbestattest is verplicht bij overdracht van woning of gebouw.
 • Geeft aan of er wel of geen asbest aanwezig is in het gebouw.
 • Moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst.
 • Ook verplicht bij schenkingen en vestiging van zakelijke rechten.
 • Vanaf 2032 ook verplicht voor eigenaren van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd.

Procedure voor het verkrijgen van een asbestattest

Om een asbestattest te verkrijgen, moet u een gecertificeerde asbestdeskundige aanstellen die een inventarisatie (ADI) uitvoert. Deze deskundige zal een inspectie uitvoeren en een inventaris opmaken van alle aanwezige asbesthoudende materialen. Indien nodig kunnen er monstername en laboratoriumanalyses worden uitgevoerd om de aanwezigheid van asbestvezels te bevestigen.

Na het verzamelen van alle relevante gegevens zal de asbestdeskundige het asbestattest opstellen. Dit attest wordt vervolgens overhandigd aan de eigenaar van het gebouw of de woning. Het asbestattest heeft een geldigheid van 10 jaar, tenzij er in de tussentijd een recenter asbestattest wordt opgesteld.

Door het verkrijgen van een asbestattest heeft u een officieel document waarin is vastgelegd of er wel of geen asbest aanwezig is in het gebouw. Dit is belangrijk bij de verkoop, overdracht of verhuur van een woning of gebouw, aangezien het asbestattest in deze gevallen verplicht is.

Belangrijke stappen bij het verkrijgen van een asbestattest:

 1. Stel een gecertificeerde asbestdeskundige aan.
 2. Laat een inventarisatie uitvoeren van de aanwezige asbesthoudende materialen.
 3. Voer indien nodig monstername en laboratoriumanalyses uit.
 4. Voltooi de gegevensinvoer voor het asbestattest.
 5. Ontvang het asbestattest van de asbestdeskundige.
Stap Omschrijving
1 Stel een gecertificeerde asbestdeskundige aan
2 Laat een inventarisatie uitvoeren van de aanwezige asbesthoudende materialen
3 Voer indien nodig monstername en laboratoriumanalyses uit
4 Voltooi de gegevensinvoer voor het asbestattest
5 Ontvang het asbestattest van de asbestdeskundige

Een asbestattest is een belangrijk document dat helpt bij het waarborgen van de veiligheid en bescherming tegen de risico’s van asbest. Door het volgen van de juiste procedure en het aanstellen van een gecertificeerde asbestdeskundige, kunt u ervoor zorgen dat u een geldig en betrouwbaar asbestattest verkrijgt.

Kosten van een asbestattest

De kosten voor het opstellen van een asbestattest kunnen variëren, afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal staalnames. Het is aan te raden om bij meerdere asbestdeskundige bedrijven een offerte op te vragen en de prijzen te vergelijken. De prijs is vaak gebaseerd op de omvang van het te inspecteren gebouw, de ouderdom en renovatiegraad van het gebouw, het aantal staalnames en de retributiekosten van het attest. De prijs wordt meestal aangeboden als een forfaitaire prijs op basis van de richtlijnen van het inspectieprotocol.

Factoren die invloed hebben op de kosten van een asbestattest Kosten
Grootte van de woning/gebouw [Prijs]
Aantal staalnames [Prijs]
Ouderdom en renovatiegraad van het gebouw [Prijs]
Retributiekosten van het attest [Prijs]

Let op: Deze prijzen zijn indicatief en kunnen variëren per asbestdeskundig bedrijf. Het is raadzaam om contact op te nemen met verschillende bedrijven voor specifieke offertes en om de kosten te vergelijken. De prijs kan ook worden beïnvloed door andere factoren, zoals de locatie van het gebouw en eventuele bijkomende diensten die worden aangeboden.

Let op: De prijs voor een asbestattest is exclusief de kosten voor eventuele asbestsanering en verwijderingswerkzaamheden.

Verplichte asbestattest bij verhuur

Op dit moment is het asbestattest niet verplicht bij verhuur van een woning of gebouw. Als er echter al een asbestattest aanwezig is, moet een kopie hiervan worden verstrekt aan de huurder.

In de toekomst kan de verplichting voor een asbestattest ook gelden bij verhuur, maar dat is momenteel nog niet het geval.

Veelgestelde vragen over het asbestattest

Er zijn veel vragen die mensen hebben over het asbestattest. Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen om u te helpen bij het begrijpen van dit belangrijke document.

1. Wanneer is het asbestattest verplicht?

Het asbestattest is verplicht bij de verkoop en overdracht van woningen of gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd.

2. Wie is verantwoordelijk voor de kosten van het asbestattest?

De kosten voor het opstellen van het asbestattest zijn doorgaans voor rekening van de verkopende partij, tenzij anders overeengekomen.

3. Wat moet ik doen als ik vragen of problemen heb met betrekking tot het asbestattest?

Als u vragen heeft over het asbestattest of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de asbestdeskundige die het attest heeft opgesteld. Zij kunnen u verder helpen en eventuele zorgen of misverstanden wegnemen. Indien nodig kunt u ook een klacht indienen bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Voor meer informatie en antwoorden op andere vragen over het asbestattest kunt u contact opnemen met een gecertificeerde asbestdeskundige of de OVAM raadplegen.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij inademing van asbestvezels. Het is daarom van groot belang om bewust te zijn van de aanwezigheid van asbest, met name in oudere woningen en gebouwen. In gevallen waar asbest verwijderd moet worden, dient dit altijd op een veilige en verantwoorde wijze te gebeuren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Voor de verkoop en overdracht van woningen en gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, is het verplicht om een asbestattest te hebben. Om een asbestattest te verkrijgen, dient een gecertificeerd asbestdeskundige een asbestinventarisatie uit te voeren. Deze inventarisatie brengt de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in kaart. Het is belangrijk om te kiezen voor een betrouwbaar en gecertificeerd bedrijf om het asbestattest op te stellen.

Naast het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid, is het naleven van de regels en procedures met betrekking tot asbest ook juridisch verplicht. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging. Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het asbestattest kunt u terecht bij de OVAM en bij gecertificeerde asbestdeskundigen.

FAQ

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in veel verschillende producten kan voorkomen, zoals cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes.

Hoe gevaarlijk zijn asbestvezels?

Asbestvezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose en mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker).

Hoe kan ik asbest in huis herkennen?

Asbest kan in oudere woningen aanwezig zijn in materialen zoals isolatiemateriaal, dakbedekking, plafondplaten, vloerbedekking, etc.

Hoe kan ik asbest veilig laten verwijderen?

Asbestverwijdering moet op een veilige manier gebeuren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij een gecertificeerd asbestbedrijf het aanwezige asbest in een gebouw in kaart brengt.

Moet ik een asbestattest hebben bij de verkoop van een woning?

Ja, bij de verkoop en overdracht van woningen en gebouwen die gebouwd zijn vóór 2001 is een asbestattest verplicht.

Hoe verkrijg ik een asbestattest?

Om een asbestattest te verkrijgen, moet een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) worden aangesteld.

Wat zijn de kosten van een asbestattest?

De kosten voor het opstellen van een asbestattest kunnen variëren, afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal staalnames.

Is een asbestattest ook verplicht bij verhuur?

Op dit moment is het asbestattest niet verplicht bij verhuur van een woning of gebouw.