Asbestverbod: Sinds Wanneer is Asbest Verboden?

Asbest, een vezelachtig mineraal dat in het verleden veelvuldig gebruikt werd in verschillende toepassingen, is verboden vanwege de bekende gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. De geschiedenis van asbest wetgeving in Nederland is dan ook een geleidelijke ontwikkeling, waarbij verschillende verboden zijn ingevoerd voor specifieke toepassingen van asbest.In de jaren ’70 werden de risico’s van asbest voor de volksgezondheid steeds duidelijker. Om deze reden is de wetgeving omtrent asbest aangepast en zijn er beperkingen op het gebruik ervan ingevoerd. In Nederland is er een reeks verboden opgesteld die van toepassing zijn op verschillende aspecten van asbestgebruik. Zo zijn er verboden op bepaalde soorten asbest, het spuiten van asbest en de verkoop en toepassing van asbesthoudende producten.

Belangrijkste punten:

 • Het asbestverbod in Nederland is ingesteld vanwege de bekende gezondheidsrisico’s.
 • De wetgeving omtrent asbest is geleidelijk aangepast en er zijn verschillende verboden ingesteld.
 • Er zijn beperkingen op asbestgebruik en verkoop van asbesthoudende producten.
 • Het gebruik van asbest is verboden in Nederland om een asbestvrije leefomgeving te creëren.
 • Huizen kunnen asbest bevatten en bij verkoop is een inventarisattest verplicht.

Chronologie van het Asbestverbod in Nederland

In Nederland heeft het asbestverbod verschillende ontwikkelingsfasen doorlopen, met verboden op specifieke toepassingen van asbest. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van het asbestverbod in Nederland:

 1. In 1977 werd het gebruik van crocidoliet (blauw asbest) verboden.
 2. In 1978 werd het verbod op het spuiten van asbest en het gebruik ervan als spuitisolatie ingevoerd.
 3. In 1982 stopte de productie van verschillende asbesthoudende materialen, waaronder vloerbedekking, papier, karton, isolatie- en afdichtingsmaterialen.
 4. In 1983 werd de verkoop van producten met losgebonden asbest verboden.
 5. Hoewel het gebruik van asbestcementproducten in de jaren ’80 afnam, werd het nog steeds veel toegepast in de agrarische sector.
 6. In 1991 volgde het verbod op rem- en frictiematerialen, behalve in voertuigen waar nog geen vervangend materiaal beschikbaar was.
 7. In 1993 werd de verkoop en beroepsmatige toepassing van asbest verboden.
 8. In 2005 volgde een volledig verbod op het in voorraad hebben en toepassen van asbesthoudende producten in Nederland.

Deze chronologie illustreert de geleidelijke reductie van het gebruik van asbest in Nederland, met als uiteindelijk doel een asbestvrije omgeving te creëren.

Asbestverbod in Vlaanderen

In Vlaanderen is in 1998 een algemeen verbod op het produceren, verhandelen en hergebruiken van asbest ingevoerd. Dit asbestverbod was een belangrijke stap in het beschermen van de gezondheid van de bevolking tegen de gevaren van asbest. Voorheen waren er tijdelijke afwijkingen toegestaan voor asbesthoudende toepassingen waar nog geen milieuvriendelijk alternatief voor beschikbaar was. Dit betrof voornamelijk situaties waarbij de verwijdering van asbest meer risico’s met zich meebracht dan het behouden ervan.

Echter, vanaf 2001 geldt er in Vlaanderen een totaalverbod op asbest. Dit betekent dat er geen uitzonderingen meer zijn en dat het gebruik van asbest in geen enkele vorm meer is toegestaan. Deze regelgeving is ingevoerd om de risico’s van asbest zoveel mogelijk te beperken en een veilige leefomgeving voor iedereen te creëren.

Bovendien worden er in Vlaanderen ook maatregelen genomen om bestaande gevaarlijke asbesttoepassingen te verwijderen. Er zijn streefdata vastgesteld waarop bepaalde asbesttoepassingen volledig moeten zijn verwijderd. Dit omvat onder andere asbestdaken op gebouwen die niet meer gerepareerd kunnen worden en asbest dat aanwezig is in bodemverontreiniging. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid en de gezondheid van de Vlaamse bevolking te waarborgen.

“Het asbestverbod in Vlaanderen is een cruciale stap om de gezondheid van onze mensen te beschermen tegen de gevaren van asbest. We nemen deze maatregelen om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren voor iedereen.”

Asbestverbod Maatregelen in Vlaanderen:

 • 1998: Algemeen verbod op het produceren, verhandelen en hergebruiken van asbest.
 • 2001: Totaalverbod op het gebruik van asbest in alle vormen.
 • Streefdata voor verwijdering van gevaarlijke asbesttoepassingen zoals asbestdaken en bodemverontreiniging.

Met deze maatregelen streeft Vlaanderen ernaar om een asbestvrije en veilige leefomgeving te bereiken, waarin de gezondheid van de bevolking centraal staat.

asbestverbod in Vlaanderen

Asbestgebruik in Nederlandse woningen

Asbest is in grote mate gebruikt in Nederlandse woningen tussen 1955 en 1985. Huizen die in deze periode zijn gebouwd, hebben een verhoogde kans op de aanwezigheid van asbest. Het gebruik van asbest in bouwmaterialen is na 1985 afgenomen, zij het in mindere mate.

Kunstleien die vóór 1990 zijn geproduceerd en golfplaten die vóór 1992 zijn gebruikt, zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt met asbestcement. In principe kunnen huizen die vóór 2001 zijn gebouwd, asbest bevatten, omdat het gebruik ervan formeel is verboden sinds 1994.

“De aanwezigheid van asbest in woningen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest en de juiste maatregelen te nemen.”

Bij de verkoop van een woning is het verplicht om een inventarisattest te overleggen om aan te tonen of, en waar, er asbest aanwezig is in de woning. Dit attesteert de aanwezigheid van asbest in bepaalde materialen zoals daken, isolatie, leidingen, etc. Vanaf 2032 zal het verplicht zijn om een asbestattest te verkrijgen voor alle gebouwen, ongeacht of er sprake is van verkoop. Dit is een belangrijke stap om de veiligheid van huizen in Nederland te waarborgen.

Om een volledig beeld te krijgen van het risico op asbest in Nederlandse woningen, zijn hieronder enkele voorbeelden van bouwmaterialen en toepassingen waarin asbest vaak werd gebruikt:

Bouwmaterialen Veelvoorkomende toepassingen
Asbestcement Daken, gevelbekleding, leidingen, rioolbuizen
Spuitasbest Isolatie van leidingen en constructies, brandwerende coatings
Asbesthoudende isolatie Tegen buitenmuren, vloeren, plafonds
Asbesthoudende vloerbedekking Linoleum, vinyltegels, bloembakken

Het is van groot belang om bij renovatie- en sloopwerkzaamheden altijd een inventarisatie en eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen uit te laten voeren door een erkend bedrijf. Op deze manier wordt de gezondheid van bewoners en werknemers beschermd.

asbest in woningen Nederland

Risico’s van Asbestgebruik

Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De lange, dunne vezels kunnen makkelijk ingeademd worden en zich in de longen vastzetten. Dit kan leiden tot ernstige ziektes, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze aandoeningen manifesteren zich meestal pas na tientallen jaren en zijn vaak dodelijk.

Asbestose is een chronische longziekte die wordt veroorzaakt door het inademen van asbestvezels. Deze vezels kunnen littekenweefsel in de longen veroorzaken, wat resulteert in ademhalingsproblemen en ernstige kortademigheid.

Longkanker is ook een veelvoorkomende aandoening die verband houdt met blootstelling aan asbestvezels. Het inademen van deze vezels verhoogt het risico op het ontwikkelen van longkanker, vooral bij rokers.

Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker die voorkomt in het membraan dat de meeste interne organen bedekt. De bekendste vorm van mesothelioom is pleurale mesothelioom, waarbij de longvliezen worden aangetast. Deze vorm van kanker wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels.

De gevolgen van asbestgebruik zijn dus zeer ernstig en kunnen leiden tot dodelijke ziektes. Het is van cruciaal belang om de risico’s van asbestvezels in te zien en passende maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen.

gezondheidsrisico's asbest

Doelstellingen van het Asbestafbouwplan in Vlaanderen

In Vlaanderen is er een actieplan Asbestafbouw dat tot doel heeft een asbestveilige leefomgeving te creëren tegen 2040. Het plan heeft verschillende doelstellingen om het gebruik van asbest geleidelijk af te bouwen en gevaarlijke asbesttoepassingen te verwijderen.

Doelstelling 1: Vervanging van risicovolle asbest

Een van de belangrijkste doelstellingen van het asbestafbouwplan is de vervanging van risicovolle asbesttoepassingen, zoals losgebonden asbest, daken en gevels. Volgens het plan moeten deze toepassingen tegen 2034 vervangen zijn. Het verwijderen en vervangen van deze asbesttoepassingen vermindert de blootstelling aan asbestvezels en draagt bij aan een veiligere leefomgeving.

Doelstelling 2: Verwijdering van gevaarlijke asbesttoepassingen

Naast de vervanging van risicovolle asbesttoepassingen, streeft het asbestafbouwplan er ook naar om alle andere gevaarlijke toepassingen van asbest tegen 2040 te verwijderen. Dit omvat onder andere asbest in gebouwen, in materialen en in de industrie. Door deze toepassingen te verwijderen, wordt de blootstelling aan asbestvezels verder verminderd en wordt er gewerkt aan een asbestvrije omgeving.

Doelstelling 3: Verplichting voor openbare gebouwen

De doelstellingen van het asbestafbouwplan zijn verplicht voor openbare gebouwen in Vlaanderen. Dit betekent dat overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en andere openbare instellingen moeten voldoen aan de gestelde doelen voor de vervanging en verwijdering van asbesttoepassingen. Op deze manier wil men het goede voorbeeld geven en bijdragen aan een asbestveilige leefomgeving.

Doelstelling 4: Richtlijn voor particulieren

Naast de verplichting voor openbare gebouwen, gelden de doelstellingen van het asbestafbouwplan als richtlijn voor particulieren. Hoewel het nog geen verplichting is, worden particulieren aangemoedigd om ook hun bijdrage te leveren aan het creëren van een asbestveilige leefomgeving. Door het verwijderen en vervangen van asbesttoepassingen in woningen en andere particuliere gebouwen kunnen mensen hun eigen gezondheid en die van anderen beschermen.

Door middel van het asbestafbouwplan streeft Vlaanderen ernaar om tegen 2040 een asbestveilige leefomgeving te hebben gerealiseerd. Het plan richt zich op de vervanging en verwijdering van risicovolle en gevaarlijke asbesttoepassingen, en is zowel een verplichting voor openbare gebouwen als een richtlijn voor particulieren.

Vervanging van Asbestdaken

De Vlaamse overheid heeft een ambitieus plan gesteld om alle asbesthoudende daken tegen 2034 te laten vervangen. Momenteel geldt deze verplichting alleen voor openbare gebouwen, maar voor particulieren is het nog steeds een richtlijn. Het verwijderen van asbestdaken is een belangrijke stap in het creëren van een veilige leefomgeving vrij van deze gevaarlijke stof. Het is echter essentieel dat de afbouw van asbest voldoende wordt versneld om de gestelde deadline te halen. Als de voortgang niet bevredigend is, behoudt de overheid zich het recht voor om bijkomende maatregelen op te leggen.

Asbestdaken vormen een bijzonder risico, omdat ze door veroudering en weersinvloeden vezels kunnen laten vrijkomen. Deze vezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Daarom is het cruciaal om asbestdaken tijdig te laten verwijderen en te vervangen door veilige alternatieven.

Asbestdaken vormen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid en dienen daarom met prioriteit aangepakt te worden.

Particuliere huiseigenaren worden aangemoedigd om actie te ondernemen en hun asbestdaken zo snel mogelijk te laten vervangen. Dit niet alleen vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook omdat het op termijn verplicht kan worden gesteld. Het is verstandig om op tijd een professioneel bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest. Deze experts kunnen de werkzaamheden op een veilige en gecontroleerde manier uitvoeren, zodat de risico’s tot een minimum worden beperkt.

De verwijdering en vervanging van asbestdaken vergt uiteraard de nodige investering. Toch is het belangrijk om te benadrukken dat de veiligheid en gezondheid van zowel bewoners als het milieu op lange termijn prioriteit hebben. Bovendien zijn er vaak subsidies en financiële regelingen beschikbaar om particulieren te ondersteunen bij de vervanging van asbestdaken.

Voordelen van het vervangen van asbestdaken:

 • Verbeterde gezondheid en veiligheid voor bewoners en omgeving
 • Voldoen aan toekomstige wet- en regelgeving
 • Verhoging van de woningwaarde
 • Subsidies en financiële ondersteuning beschikbaar

Stappen om asbestdaken te vervangen:

 1. Inventariseer of uw dak asbest bevat
 2. Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor het verwijderen van asbestdaken
 3. Laat het asbestdak veilig en volgens de geldende regelgeving verwijderen
 4. Laat het dak vervangen door een veilig en duurzaam alternatief
 5. Controleer en documenteer de uitgevoerde werkzaamheden

Conclusie

Het gebruik van asbest is verboden vanwege de bekende gezondheidsrisico’s. Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er verschillende verboden op specifieke toepassingen van asbest, met als doel een asbestveilige leefomgeving te creëren.

Het is belangrijk om te weten dat huizen gebouwd voor 2001 mogelijk asbest bevatten. Bij de verkoop van deze woningen is een inventarisattest verplicht om de aanwezigheid van asbest aan te tonen. Dit is een belangrijke maatregel om de kopers bewust te maken van de mogelijke risico’s en om ervoor te zorgen dat asbestcorrecties volgens de geldende regelgeving worden uitgevoerd.

Om de asbestverwijdering correct en veilig te laten verlopen, is het essentieel om de juiste stappen te ondernemen. Dit omvat het raadplegen van professionals en het volgen van de geldende regelgeving voor asbestsanering. Hierbij moeten gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld worden die de kennis, ervaring en apparatuur hebben om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen.

Door bewust te zijn van de risico’s en de juiste maatregelen te nemen, kunnen we streven naar een asbestvrije omgeving waarin de gezondheid en veiligheid van iedereen wordt beschermd.

FAQ

Sinds wanneer is asbest verboden?

Asbest werd verboden in de jaren ’70 vanwege de bekende gezondheidsrisico’s.

Wat is de wetgeving omtrent asbest in Nederland?

De wetgeving omtrent asbest in Nederland is sinds de jaren ’70 aangepast, met verschillende verbodsjaren voor verschillende toepassingen van asbest.

Wat is de geschiedenis van het asbestverbod in Nederland?

Het asbestverbod in Nederland is in verschillende stadia ingevoerd, met verboden op specifieke toepassingen van asbest.

Wat is het asbestverbod in Vlaanderen?

In Vlaanderen is in 1998 een algemeen verbod op het produceren, verhandelen en hergebruiken van asbest ingevoerd.

Bevat mijn woning mogelijk asbest?

Huizen gebouwd tussen 1955 en 1985 hebben een grotere kans om asbest tegen te komen. Ook na 1985 werd asbest nog gebruikt in bouwmaterialen, zij het in mindere mate.

Wat zijn de risico’s van asbestgebruik?

Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

Wat zijn de doelstellingen van het asbestafbouwplan in Vlaanderen?

Het asbestafbouwplan in Vlaanderen heeft als doel een asbestveilige leefomgeving te creëren tegen 2040.

Worden asbestdaken vervangen?

Ja, de Vlaamse overheid streeft ernaar om alle asbesthoudende daken tegen 2034 te laten vervangen.

Wat is de conclusie omtrent het asbestverbod?

Het gebruik van asbest is verboden vanwege de bekende gezondheidsrisico’s. In Nederland en Vlaanderen zijn er verschillende verboden op specifieke toepassingen van asbest, met als doel een asbestveilige leefomgeving te creëren.