Asbestattest bij verkoop woning: Vlaamse regels

Een asbestattest is verplicht bij een overdracht onder levenden, naar een nieuwe eigenaar, van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001. Voor een toegankelijke constructie (gebouwd vóór 2001) die kleiner is dan 20 m² is het asbestattest niet verplicht, behalve als de som van de over te dragen toegankelijke constructies 20 m² of groter is of de toegankelijke constructie onderdeel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel. Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent, een asbestattest verplicht zijn, ook als u geen plannen voor een overdracht hebt. Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken, maar als er een asbestattest beschikbaar is, dan bent u verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurder(s).Belangrijkste punten

 • Asbestattest is verplicht bij verkoop van een toegankelijke constructie gebouwd vóór 2001.
 • Vrijstelling voor constructies kleiner dan 20 m², tenzij de som van de over te dragen constructies 20 m² of groter is.
 • Het asbestattest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst.
 • Vanaf 2032 wordt het asbestattest verplicht voor alle constructies gebouwd vóór 2001.
 • Verhuur op zich vereist geen asbestattest, maar een kopie moet worden verstrekt als deze beschikbaar is.

Voorwaarden voor een asbestattest

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001. Dit attest is echter niet verplicht voor kleinere constructies onder de 20 m², tenzij de som van de over te dragen constructies 20 m² of groter is, of als de constructie onderdeel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Het asbestattest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst. De notaris speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien deze kan bepalen of een asbestattest nodig is en wanneer dit aanwezig moet zijn.

In de toekomst zal het asbestattest verplicht worden gesteld voor elke toegankelijke constructie die vóór 2001 is gebouwd, ongeacht de overdracht. Deze verplichting gaat in vanaf 2032.

Procedure voor het verkrijgen van een asbestattest

Om een asbestattest te verkrijgen, moet u een gecertificeerd asbestdeskundige aanstellen. Deze deskundige zal een plaatsbezoek uitvoeren en een inventaris opstellen van de aanwezige asbestmaterialen in het gebouw. De inventarisatie is niet-destructief en richt zich alleen op materialen die een risico kunnen vormen bij dagelijks gebruik.

Na het inventarisatieproces zal de asbestdeskundige de gegevens invoeren bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Deze instantie verstrekt het geldige asbestattest na verificatie van de ingevoerde gegevens.

Het asbestattest heeft standaard een geldigheidstermijn van 10 jaar. Het kan echter beperkingen hebben, afhankelijk van eventuele belemmeringen tijdens het onderzoek. Het is belangrijk om te zorgen dat de geldigheid van het asbestattest gedurende de overdrachtsperiode van het gebouw behouden blijft.

Om een overzicht te geven van de procedure voor het verkrijgen van een asbestattest, volgt hieronder een overzichtstabel:

Procedure Uitvoering
Aanstellen van een gecertificeerd asbestdeskundige U als eigenaar of verkoper van het gebouw neemt contact op met een erkende asbestdeskundige en stelt deze aan om het asbestattest te verkrijgen.
Plaatsbezoek en inventarisatie De asbestdeskundige komt naar het gebouw, voert een grondig plaatsbezoek uit en stelt een volledige inventaris op van de aanwezige asbestmaterialen.
Invoer van gegevens bij OVAM De asbestdeskundige voert de inventarisatiegegevens in bij de OVAM voor verificatie en beoordeling.
Uitgifte van het asbestattest Na goedkeuring van de ingevoerde gegevens verstrekt de OVAM het geldige asbestattest.
Geldigheidstermijn Het asbestattest heeft standaard een geldigheidstermijn van 10 jaar, tenzij er beperkingen waren tijdens het onderzoek.

Procedure asbestattest

De bovenstaande procedure zorgt ervoor dat u het vereiste asbestattest verkrijgt bij de verkoop van een gebouw. Het is belangrijk om tijdig een gecertificeerd asbestdeskundige aan te stellen en ervoor te zorgen dat de inventarisatie en gegevensinvoer correct worden uitgevoerd. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen en verzekert u een geldig asbestattest voor de overdracht van het gebouw.

Kosten van het asbestattest

De kosten van een asbestattest kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van deze factoren zijn:

 • De omvang van het te inspecteren gebouw
 • De ouderdom en renovatiegraad van het gebouw
 • Het aantal monsternames en labo-analyses dat nodig is
 • De retributiekost van het attest

De wetgeving bepaalt geen vaste prijs voor een asbestattest, dus het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende asbestdeskundigen. Door offertes te vergelijken, kunt u de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden.

Factoren Kosten
Omvang van het te inspecteren gebouw Variabel
Ouderdom en renovatiegraad van het gebouw Variabel
Aantal monsternames en labo-analyses Variabel
Retributiekost van het attest Variabel

Disclaimer: De prijzen in de bovenstaande tabel zijn voorbeelden en kunnen verschillen per asbestdeskundige en gebouwsituatie.

Het vergelijken van offertes is een verstandige aanpak om de kosten van het asbestattest te beheersen. Zorg ervoor dat u duidelijk communiceert met de asbestdeskundigen en dat u een gedetailleerde offerte ontvangt waarin alle kosten zijn opgenomen.

Verplichting bij verkoop woning

Bij de verkoop of overdracht van een gebouw is het verplicht dat de eigenaar beschikt over een asbestattest van de privatieve delen van het pand. Voor de gemeenschappelijke delen van panden geldt deze verplichting pas vanaf 1 mei 2025.

De notaris speelt een belangrijke rol bij de controle op de aanwezigheid van een geldig asbestattest. Het is namelijk de taak van de notaris om te verifiëren of er een geldig asbestattest is overhandigd aan de koper. Indien er geen geldig asbestattest aanwezig is, heeft de koper het recht om de nietigheid van de verkoop in te roepen, waardoor de overdracht van de woning niet plaats kan vinden.

De verplichting van een asbestattest bij verkoop is essentieel voor de veiligheid en gezondheid van de toekomstige bewoners. Het zorgt ervoor dat potentiële kopers op de hoogte zijn van eventuele asbestrisico’s in het pand, waardoor zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het kopen van een woning.

“Het asbestattest bij verkoop is van groot belang om de gezondheid en veiligheid van potentiële kopers te waarborgen. Het biedt transparantie en helpt hen weloverwogen beslissingen te nemen bij het kopen van een woning.”

Verplichting asbestattest bij verkoop

Door de verplichting van een asbestattest bij verkoop kan de aanwezigheid van asbest in een woning tijdig worden vastgesteld en kunnen de nodige maatregelen worden genomen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Het is daarom cruciaal dat eigenaren zich bewust zijn van hun verplichting en ervoor zorgen dat zij een geldig asbestattest kunnen overleggen bij de verkoop van hun woning.

Klachten en geschillen

Heeft u een klacht over het asbestattest? Dan kunt u contact opnemen met de asbestdeskundige die het attest heeft opgesteld. Het is belangrijk om uw klacht rechtstreeks bij de deskundige neer te leggen, zodat deze de kans krijgt om eventuele problemen op te lossen en tot een bevredigende oplossing te komen.

Als er echter geen gehoor wordt gegeven aan uw klacht, kunt u een formele klachtenprocedure starten via het klachtenformulier van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Het indienen van een klacht bij de OVAM is alleen mogelijk als de klacht betrekking heeft op de naleving van de wettelijke vereisten en normen met betrekking tot het asbestattest.

De OVAM zal de klacht vervolgens beoordelen en onderzoeken of de asbestdeskundige inderdaad in strijd heeft gehandeld met de geldende voorschriften. Als de klacht terecht blijkt te zijn, kan de certificatie-instelling sancties opleggen aan de asbestdeskundige, zoals het intrekken van de certificering of het opleggen van een boete.

Het is daarom belangrijk om klachten serieus te nemen en de juiste stappen te volgen om tot een oplossing te komen. Het klachtenproces biedt een kader voor geschillenbeslechting en waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van asbestattesten in Vlaanderen.

Voorbeeld klachtenprocedure OVAM

 1. Vul het klachtenformulier van de OVAM in.
 2. Vermeld duidelijk de aard van uw klacht en de redenen waarom u van mening bent dat de asbestdeskundige in strijd heeft gehandeld met de geldende voorschriften.
 3. Voeg indien mogelijk relevante documenten of bewijsmateriaal toe om uw klacht te ondersteunen.
 4. Verstuur het ingevulde klachtenformulier naar de OVAM.
 5. De OVAM zal uw klacht in behandeling nemen en een onderzoek starten naar de gegrondheid ervan.
 6. Na het onderzoek zal de OVAM u informeren over de genomen maatregelen en eventuele sancties tegen de asbestdeskundige.

Het is belangrijk om geduldig te zijn tijdens het klachtenproces en de instructies van de OVAM op te volgen. Zo kunnen eventuele geschillen op een correcte en rechtvaardige manier worden opgelost.

“Een klacht indienen is een belangrijke stap om de kwaliteit en betrouwbaarheid van asbestattesten te waarborgen. Het klachtenproces biedt een oplossing voor geschillen tussen partijen en dient als stimulans voor de asbestdeskundige om de vereiste normen na te leven.”

Klachten en geschillen

Asbestattest bij verhuur

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Als er echter al een asbestattest beschikbaar is, is de eigenaar verplicht om een kopie hiervan te bezorgen aan de huurder(s).

Asbestattest en notaris

Het asbestattest is een essentieel document bij de verkoop van een woning. Bij het sluiten van de verkoopovereenkomst moet het asbestattest aanwezig zijn. De notaris speelt hierbij een belangrijke rol en controleert of er een geldig asbestattest is overhandigd aan de koper.

Indien er geen geldig asbestattest aanwezig is, heeft de koper het recht om de nietigheid van de verkoop in te roepen. Dit betekent dat de verkoop niet kan plaatsvinden. Het is dus van groot belang dat zowel de verkoper als de notaris ervoor zorgen dat het asbestattest correct en geldig is.

Het asbestattest geeft de koper de nodige zekerheid dat de woning vrij is van asbestmaterialen of dat eventuele aanwezige asbestmaterialen op een correcte en veilige manier zijn geïdentificeerd en beheerd.

Let op: Zonder geldig asbestattest kan er geen overdracht van de woning plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om tijdig het asbestattest te verkrijgen en ervoor te zorgen dat het attest voldoet aan de wettelijke eisen.

Belangrijke punten:
Notaris controleert geldigheid asbestattest
Geen geldig asbestattest kan leiden tot nietigheid van de verkoop
Asbestattest geeft zekerheid aan de koper
Zorg dat het asbestattest tijdig en correct wordt verkregen

Geldigheid asbestattest

Een geldig asbestattest heeft een standaard geldigheidstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat het attest tot 10 jaar na de uitgifte geldig blijft. Het is echter belangrijk op te merken dat de geldigheid kan worden beperkt als er tijdens het onderzoek bepaalde beperkingen waren, bijvoorbeeld beperkte toegang tot bepaalde delen van de woning.

De notaris zal de geldigheid van het asbestattest controleren om te waarborgen dat het attest op het moment van de overdracht nog steeds geldig is. Indien het attest niet meer geldig is, kan dit leiden tot problemen bij de verkoop van de woning.

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het asbestattest op tijd wordt verkregen en dat de geldigheid ervan tijdig wordt gecontroleerd. Op deze manier kan een soepele verkoopprocedure worden gegarandeerd.

Asbestattest en gebouwgebruik

Bij gebouwgebruik is het asbestattest niet verplicht, tenzij er plannen zijn voor de overdracht van het gebouw. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest, ongeacht plannen voor overdracht.

Vereist bij overdracht

Bij het gebruik van een gebouw voor andere doeleinden, zoals verhuur of eigen gebruik, is het asbestattest momenteel niet verplicht. Het attest wordt alleen vereist als er plannen zijn om het gebouw over te dragen aan een nieuwe eigenaar.

Vanaf 2032: verplicht voor alle gebouweigenaren

Vanaf 2032 geldt echter een nieuwe regelgeving die vereist dat elke eigenaar van een gebouw dat vóór 2001 is gebouwd, ongeacht de plannen voor overdracht, over een geldig asbestattest beschikt. Dit betekent dat ook bij gebouwgebruik zonder overdracht het asbestattest verplicht zal worden.

Conclusie

Het asbestattest is een verplicht document bij de verkoop van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001. Het attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst en dient te worden opgesteld door een erkende asbestdeskundige. Verhuur op zich is momenteel niet aanleiding voor het afnemen van een asbestattest. Indien er echter al een geldig attest beschikbaar is, moet de eigenaar een kopie hiervan bezorgen aan de huurder(s).

De kosten van een asbestattest kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij meerdere erkende asbestdeskundigen en deze te vergelijken om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden. Bij de verkoop van een woning dient de eigenaar te beschikken over een asbestattest van de privatieve delen. Vanaf 2032 geldt deze verplichting voor alle eigenaren van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, ongeacht de plannen voor overdracht.

FAQ

Is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning in Vlaanderen?

Ja, een asbestattest is verplicht bij de verkoop van een woning in Vlaanderen als de woning een toegankelijke constructie heeft die vóór 2001 is gebouwd.

Zijn er uitzonderingen op de verplichting van een asbestattest?

Voor een toegankelijke constructie die kleiner is dan 20 m² is het asbestattest niet verplicht, behalve als de som van de over te dragen toegankelijke constructies 20 m² of groter is of de toegankelijke constructie onderdeel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Wanneer moet het asbestattest aanwezig zijn?

Het asbestattest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst van de woning.

Wie kan bepalen of een asbestattest nodig is?

De notaris kan bepalen of een asbestattest nodig is en wanneer dit aanwezig moet zijn.

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?

Om een asbestattest te verkrijgen, moet een gecertificeerd asbestdeskundige worden aangesteld. Deze deskundige voert een plaatsbezoek uit en stelt een inventaris op van de aanwezige asbestmaterialen. Het asbestattest wordt verstrekt door de OVAM nadat de gegevens zijn ingevoerd door de asbestdeskundige.

Wat is de geldigheidstermijn van een asbestattest?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar, tenzij er beperkingen waren tijdens het onderzoek.

Wat zijn de kosten van een asbestattest?

De kosten van een asbestattest kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het te inspecteren gebouw, de ouderdom en renovatiegraad, het aantal monsternames en labo-analyses, en de retributiekost van het attest.

Wat zijn de verplichtingen bij de verkoop van een woning?

Bij de verkoop of overdracht van een woning moeten de eigenaren beschikken over een asbestattest van de privatieve delen van het pand.

Wat moet ik doen bij klachten over het asbestattest?

Bij klachten over het asbestattest kan contact worden opgenomen met de asbestdeskundige die het attest heeft opgesteld. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de klacht, kan er een klacht worden ingediend via het klachtenformulier van de OVAM.

Moet er een asbestattest worden opgemaakt bij verhuur?

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Als er echter al een asbestattest beschikbaar is, is de eigenaar verplicht om een kopie hiervan te bezorgen aan de huurder(s).

Wat is de rol van de notaris bij het asbestattest?

De notaris controleert of er een geldig asbestattest is overhandigd aan de koper. Als dit niet het geval is, kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen en kan er geen overdracht plaatsvinden.

Is een asbestattest verplicht bij gebouwgebruik?

Bij gebouwgebruik is het asbestattest momenteel niet verplicht, tenzij er plannen zijn voor de overdracht van het gebouw. Vanaf 2032 moet echter elke eigenaar van een gebouw dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest, ongeacht plannen voor overdracht.