Asbestattest verplicht aanvragen bij onze Asbestdeskundigen

Werkend voor het behoud van een veilige leefomgeving, zijn we bij Duna Build toegewijd aan het leveren van deskundige diensten in de strijd tegen asbest. Wij bieden een grondige procedure voor het aanvragen van een asbestattest, uitgevoerd door onze ervaren asbestdeskundigen. Het aanvragen en verkrijgen van een asbestattest is van het grootste belang bij het garanderen van een veilig verblijf en werkomgeving, vooral bij de overdracht van een toegankelijke constructie gebouwd voor 2001.Belangrijke punten om te onthouden

  • Een asbestattest is essentieel voor de veiligheid van uw omgeving.
  • Het aanvragen van een asbestattest bij Duna Build garandeert een vakkundig begeleid proces.
  • Het procedure omvat een niet-destructieve inventarisatie, labo-analyse en het uitgeven van het asbestattest door OVAM.
  • Veilige asbestverwijdering draagt bij aan het doel van een asbestveilig Vlaanderen in 2040.
  • Asbestattest is verplicht bij de overdracht van een pand dat voor 2001 is gebouwd.

Asbestattest aanvragen

Wanneer is een asbestattest of asbestinventaris verplicht?

Het is belangrijk om te weten wanneer een asbestattest verplicht is. Dit is namelijk bij elke overdracht van het eigendom van een gebouw dat van voor het jaar 2001 is, ongeacht of dit gebeurt via verkoop, schenking, of in sommige gevallen ook bij verhuur. Het begrip van de asbestattest regelgeving is dus cruciaal.

Bij schenking

Als een gebouw gebouwd voor 2001 geschonken wordt, is een asbestinventaris verplicht. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe eigenaar op de hoogte is van de aanwezigheid van eventueel asbest.

Asbestattest bij schenking: regelgeving en prijs

Bij verkoop

Ook bij de verkoop van een ouder gebouw is het verplicht om een asbestattest te hebben. Dit document moet de koper inzicht geven in de eventuele aanwezigheid en toestand van asbest in het gebouw.

Asbestattest bij verkoop woning in Vlaanderen: wanneer verplicht? [Regels]

Bij verhuur

In bepaalde gevallen is ook bij verhuur een asbestattest verplicht. Dit is vooral van belang om de veiligheid van de huurder te kunnen garanderen.

Vanaf 2032 wordt de asbestattest vereist voor alle eigenaars van gebouwen van voor die datum, ook zonder voorgenomen overdracht. Voor kleinere constructies onder 20 m² kan er echter een uitzondering gelden, tenzij deze deel uitmaken van een groter bouwkundig geheel.

Waarvoor kan je een asbestattest aanvragen?

Bij een asbestattest aanvragen denken velen aan industriële gebouwen of oude huizen. Echter, asbest werd gebruikt in talloze soorten constructies. In principe kan voor elk gebouw gebouwd vóór 2001 een asbestattest worden aangevraagd. Of je nu een flat in een appartementscomplex, een garagebox, een stadsvilla (rijwoning), een halfopen of vrijstaande woning, een kantoor of zelfs een boerderij bezit, een asbestattest kan essentieel zijn.

Appartement

Oude appartementsgebouwen bevatten vaak asbest in vloertegels, vensterbanken en isolatiematerialen, waardoor ze mogelijk onderworpen zijn aan een verplichte asbestattest.

Asbestattest appartement: wat zegt de wetgeving?

Garage of garagebox

Veel garages en garageboxen, vooral die gebouwd voor 2001, bevatten asbest in dakbedekking en muurbekleding. Het is belangrijk om als eigenaar bewust te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Rijwoning

Rijwoningen, met name die gebouwd in de twintigste eeuw, kunnen asbest bevatten in pijpisolatie, plafondtegels en externe gevelbeplating.

Halfopen woning

Net als bij andere woonhuizen kan asbest aanwezig zijn in verschillende delen van een halfopen woning, zowel binnen als buiten.

Vrijstaande woning

Vrijstaande woningen, gebouwd vóór 2001, kunnen eveneens asbest bevatten in veel van de genoemde gebieden en materialen.

Kantoor

Asbest is een veelvoorkomend probleem in kantoorgebouwen gebouwd voor 2001. Vaak is asbest te vinden in de isolatiematerialen, plafondtegels en vloerbekleding.

Boerderij

Asbest werd vaak gebruikt in landbouwstructuren en boerderijen, met name in dakbedekking en gevelbeplating van schuren en loodsen.

Het aangevraagde asbestattest zorgt voor een volledige documentatie van de aanwezigheid en staat van asbesthoudende materialen in deze gebouwen. Dit attest is noodzakelijk bij een eventuele eigendomsoverdracht, en het helpt u als huidige eigenaar om bewust te zijn van eventuele risico’s.

Wat is asbest en welke risico’s zijn eraan verbonden?

Asbest heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de constructie- en bouwnijverheid, dankzij zijn opvallende eigenschappen. Laten we, voordat we nuances van asbestgevaar en asbestrisico’s aanpakken, eerst het materiaal zelf begrijpen.

Asbest herkennen

Definitie en eigenschappen van asbest

Asbest is een verzamelnaam voor verschillende natuurlijk voorkomende mineralen met een vezelstructuur. Gezien de sterkte, duurzaamheid, en brandwerende en isolerende eigenschappen, werd het materiaal op grote schaal gebruikt in bouw- en constructiematerialen. Echter, wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Asbest: Wat is het, stappenplan, gezondheidrsisco’s in huis

Gezondheidsrisico’s en veiligheidsmaatregelen

Helaas, zoals het gezegde gaat, “wat glinstert, is niet altijd goud”. Dit geldt ook voor asbest. Ondanks zijn voordelige eigenschappen, is de blootstelling aan asbestvezels gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. Deze blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Het is dus niet verrassend dat adequate veiligheidsmaatregelen worden geadviseerd bij het omgaan met asbestverdachte materialen. Verder is een professionele asbest risicoanalyse noodzakelijk om de aanwezigheid van asbest te bepalen en te bevestigen.

Ziekte Oorzaak Symptomen
Asbestose Inademing van asbestvezels Hoesten, kortademigheid, strakheid in de borst
Longkanker Langetermijn blootstelling aan asbestvezels Chronische hoest, borstpijn, gewichtsverlies
Mesothelioom Inademing of inslikken van asbestvezels Kortademigheid, pijn op de borst, onverklaarbaar gewichtsverlies

Asbest is bijgevolg een onderwerp van grote bezorgdheid voor de volksgezondheid, en het kennen van de risico’s die ermee gepaard gaan is een noodzaak voor iedereen die in een asbest-verdacht gebouw woont of werkt.

Waarom is een asbestattest verplicht?

De verplichting van het asbestattest vindt zijn oorsprong in het streven om de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan de aanwezigheid en blootstelling van asbest in gebouwen te beperken. Volgens de huidige asbest wetgeving, zijn gebouweigenaren verplicht om een grondige asbest risicoanalyse uit te voeren en de aanwezigheid van asbest te bevestigen door middel van een geldig asbestattest.

asbestattest verplicht

In België, is deze verplichting onderdeel van het wettelijk kader dat is opgezet om het asbestprobleem aan te pakken. De asbestattest verplicht stelt eigenaren in staat om te weten waar asbest zich in hun gebouw bevindt en passende stappen te ondernemen voor een veilig asbest verwijderen.

Asbestattest verplicht in Vlaanderen [Overzicht]

Wetgeving Verplichtingen Doel
Asbestattest verplicht Als eigenaar of koper moet men beschikken over een geldig asbestattest dat bevestigt dat een professionele asbest risicoanalyse is uitgevoerd. Zorgen voor transparantie en verantwoordelijkheid over de aanwezigheid en behandeling van asbesthoudend materiaal.
Asbest Wetgeving Legt een raamwerk van regels en verplichtingen op rond het omgaan met asbest om de gezondheid en veiligheid van gebruikmakers van gebouwen te beschermen. Voorkomen van gezondheidsproblemen door blootstelling aan asbest en het stimuleren van veilige asbestsanering.

Dit draagt niet alleen bij aan het streven van de Vlaamse overheid naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040, maar waarborgt ook de gezondheid en veiligheid van iedereen die gebruik maakt van het gemarkeerde gebouw.

asbestdak verwijderen 2024 belgië

Asbestattest procedure bij Duna Build

Bij Duna Build verloopt de asbestattest procedure via een zorgvuldig gecoördineerde aanpak. Onze dienst doet beroep op een gecertificeerde asbestdeskundige, welke de verantwoordelijkheid draagt voor diverse cruciale stappen in dit proces.

Selectie en samenwerking met een gecertificeerde asbestdeskundige

De eerste stap in de asbestattest procedure is de selectie van een ervaren en betrouwbare asbestdeskundige. Zodra de deskundige is geselecteerd en aangesteld, kan hij/zij met het vooronderzoek beginnen.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek is een essentiële stap in het proces. Hierbij wordt alle relevante informatie over het gebouw verzameld en geanalyseerd. Deze informatie helpt de deskundige om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

Plaatsbezoek

Na het vooronderzoek volgt een plaatsbezoek. Tijdens dit bezoek neemt de deskundige stalen van verdachte materialen. Deze stalen worden vervolgens naar een laboratorium gestuurd voor analyse.

Labo-analyse

De labo-analyse geeft een definitief antwoord op de vraag of er asbest aanwezig is in het gebouw. Aan de hand van deze gegevens wordt een gedetailleerd attest opgemaakt.

Data-analyse en opmaak attest

Na de labo-analyse analyseert de asbestdeskundige de data en maakt een asbestattest op. Dit attest bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw. Het attest wordt vervolgens door OVAM uitgegeven.

Duna Build begeleidt klanten door het hele proces, van het opdrachtformulier tot de uiteindelijke ontvangst van het attest. Hieronder vindt u een overzicht van de asbestattest procedure bij Duna Build:

Stap in het proces Beschrijving
Selectie gecertificeerde asbestdeskundige Identificatie en aanstelling van deskundige
Vooronderzoek Verzameling en analyse van relevante informatie over het gebouw
Plaatsbezoek Bezoek aan het gebouw voor het nemen van stalen
Labo-analyse Analyse van de stalen om de aanwezigheid van asbest vast te stellen
Data-analyse en opmaak attest Uitgifte van het asbestattest door OVAM op basis van bevindingen

Overzicht van de asbestattest regelgeving in Vlaanderen

In Vlaanderen is de asbestattest regelgeving een onderdeel van een bredere ambitie om de regio tegen 2040 asbestveilig te maken. Deze wetgeving, ook bekend als de asbestwetten, legt specifieke verantwoordelijkheden en verplichtingen op aan eigenaren van onroerend goed.

Volgens deze asbestregelgeving, die vanaf 23 november 2022 in werking is getreden, is het verplicht om een asbestattest te verkrijgen bij de verkoop van panden die vóór 2001 zijn gebouwd. Maar kijkend naar de toekomst, zal elke woning gebouwd vóór 2001, ongeacht of er een verkoop gepland is of niet, tegen 2032 een geldig asbestattest moeten hebben. Voor panden met gemeenschappelijke delen wordt de verplichting om een asbestattest te bezitten effectief vanaf 1 mei 2025.

Verplichting Datum van ingang Relevant gebouwtype
Asbestattest bij verkoop 23 november 2022 Panden gebouwd vóór 2001
Asbestattest voor alle panden van voor 2001 2032 Alle gebouwen, ongeacht geplande verkoop
Verplichting voor gemeenschappelijke delen van panden 1 mei 2025 Panden met gemeenschappelijke ruimtes

Rustig aan, een asbestattest wordt alleen verstrekt door OVAM – Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, na een grondige asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige.

Actieplan asbestafbouw 2040

De kosten en prijs verbonden aan een asbestattest

De prijs van een asbestattest kan variëren afhankelijk van verschillende factoren. Het is een cruciale investering die helpt bij het waarborgen van de veiligheid van uw leef- of werkomgeving, met de geruststelling dat alle interacties met asbesthoudende materialen correct worden behandeld.

Factoren die de prijs beïnvloeden

Enkele van de belangrijkste factoren die de asbestattest kosten en prijs asbestattest beïnvloeden zijn onder andere de omvang van het gebouw, ouderdom, renovatiegraad en het aantal noodzakelijke stalen en labo-analyses. Andere kosten kunnen ook worden opgenomen als gevolg van specifieke vereisten of onvoorziene omstandigheden bij de inventarisatie.

Tips voor kostenbesparing bij het aanvragen van een asbestattest

Als u op zoek bent om de kosten te verminderen, zijn er een aantal stappen die u kunt nemen om geld te besparen bij het aanvragen van een asbestattest. Eén daarvan is het vergelijken van meerdere offertes van verschillende asbestdeskundigen. Het is raadzaam om goede voorafgaande afspraken te maken over de werkzaamheden en mogelijke bijkomende onderzoeken zodat u inzicht krijgt in wat precies de kosten van de kostenbesparing asbestattest zullen zijn.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er een ‘retributiekost’ is die aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) betaald moet worden voor de uitgifte van het asbestattest, wat een extra uitgave betekent.

Tenslotte is het ook belangrijk om dubbel werk te vermijden en om onnodige kosten te vermijden door een volledig en accurate offerte aan te vragen. Dit zal ervoor zorgen dat alle noodzakelijke werkzaamheden in één keer worden gedaan, in plaats van extra bezoeken die meer kosten met zich mee zullen brengen.

Asbestattest prijs: hoeveel kost het? Wanneer attest aanvragen?

Asbestattest OVAM

Asbestattest OVAM

Als het gaat om asbestcertificering en asbestinformatie, speelt het asbestattest OVAM een cruciale rol. Het asbestattest wordt afgegeven door OVAM aan het einde van een asbestinventarisatieproces.

Aan het einde van een niet-destructieve inspectie van de panden en eventuele aanvullende analyses om de asbestveiligheid vast te stellen, verleent OVAM een asbestattest.

Het doel van dit attest is de veiligheid van de inwoners van het pand te waarborgen. Dit attest moet wettelijk beschikbaar zijn bij de verkoop van een pand en wordt overhandigd aan de koper voordat het compromis of de notariële akte wordt ondertekend.

Het asbestattest OVAM is 10 jaar geldig. Als er echter binnen die periode een nieuwer attest wordt opgesteld, vervangt dat het oudere attest.

Asbestattest OVAM Component Details
Niet-destructieve inspectie Inspectie van het pand zonder schadelijke gevolgen
Aanvullende analyses Evaluatie van de asbestveiligheid
Overhandiging bij verkoop Wettelijk vereiste overdracht aan de koper
Geldigheid 10 jaar, tenzij er een nieuwer attest wordt afgegeven

Zoals te zien is in de tabel, draagt het asbestattest OVAM bij aan de veiligheid van gebouwen en hun inwoners als het gaat om de aanwezigheid van asbest.

Verschil tussen asbestinventarisatie en asbestattest

Er bestaat soms verwarring over de termen asbestinventarisatie en asbestattest. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, is er een cruciaal verschil tussen de twee met betrekking tot rapportage en officiële status. Dit verschil heeft belangrijke implicaties voor zowel eigenaren van onroerend goed als potentiële kopers.

Bepalingen binnen de asbestinventaris rapportage

Een asbest inventarisatie is een diepgaande asbest analyse die wordt uitgevoerd door een gecertificeerde professional. Tijdens dit proces wordt het gebouw grondig geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en wordt hun conditie in kaart gebracht. Het eindresultaat van deze analyse is een uitgebreid asbest inventarisatierapport, dat alle belangrijke bevindingen en aanbevelingen bevat, en een nauwkeurig beeld geeft van de asbesttoestand van het gebouw.

Uitgifte van een officieel asbestattest

Een asbestattest, aan de andere kant, is een officieel document dat na de inventarisatie door OVAM wordt uitgegeven. Het attest bevestigt dat een volledige asbestinventarisatie is uitgevoerd en het rapporteert over de asbeststatus van het gebouw. Bovendien is het asbestattest noodzakelijk bij de overdracht van onroerend goed gebouwd vóór 2001, en vormt het een belangrijk onderdeel van de verkoopdocumentatie.

Asbestinventarisatie Asbestattest
Gedetailleerd overzicht van asbesthoudende materialen en hun conditie Officieel document uitgegeven na inventarisatie
Rapportage van een uitgebreide analyse door een gecertificeerde professional Confirmeert uitvoering van een volledige inventarisatie en rapporteert asbeststatus
Nuttig voor het beheer van asbestrisico’s Vereist bij overdracht van onroerend goed

Asbest verwijderen: wanneer en hoe

asbest verwijderen

Asbestverwijdering of asbestsanering is een gespecialiseerde taak die grote zorgvuldigheid vereist. Het is van essentieel belang dat dit wordt uitgevoerd door deskundige bedrijven om de risico’s voor gezondheid en omgeving tot een minimum te beperken. Tijdens dit proces wordt asbest op een veilige en effectieve manier verwijderd uit gebouwen en constructies.

Er zijn verschillende stappen betrokken bij het proces van asbestverwijdering, waaronder:

  1. Identificatie van asbest bevattende materialen en het beoordelen van hun conditie
  2. Ontwikkelen van een gedetailleerd asbestbeheersplan, dat aangeeft hoe en wanneer asbesthoudende materialen verwijderd of beheerd moeten worden
  3. Uitvoering van de asbestsanering volgens de geplande methoden en procedures
  4. Inspectie en afronding van de saneringswerkzaamheden om te verzekeren dat het gebied vrij is van asbest

Voor bepaalde materialen kan een asbestvrij verklaring nodig zijn, wat aantoont dat de materialen veilig zijn voor gebruik. Deze wordt verstrekt na een grondige inspectie en bevestigt dat er geen risico is voor de volksgezondheid na afloop van de asbestsaneringswerkzaamheden.

Stap Activiteit
1 Identificatie van asbest bevattende materialen
2 Ontwikkeling van een asbestbeheersplan
3 Uitvoering van asbestsanering
4 Inspectie en afronding van de sanering
5 Verstrekking van asbestvrij verklaring (indien toepasselijk)

“Het proces van asbestverwijdering of asbestsanering is een noodzakelijke taak om te garanderen dat gebouwen veilig en gezond blijven voor hun bewoners.”

asbest verwijderen zonder melding

De geldigheidsduur en vernieuwing van het asbestattest

De controle over asbest in gebouwen is een cruciale stap in de richting van een veiligere omgeving voor iedereen. Een belangrijk hulpmiddel in deze strijd is het asbestcertificaat.

Het asbestattest, een officieel document uitgegeven door OVAM, heeft standaard een geldigheidsduur van 10 jaar. Gedurende deze periode wordt de huidige toestand van het gebouw in kaart gebracht en gemonitord voor asbest.

Echter, er kunnen momenten zijn waarop het nodig is om het certificaat te vernieuwen voordat deze termijn is verstreken. Zo hebben grote verbouwingen, grondige renovaties of de ontdekking van nieuwe asbesthoudende materialen een directe invloed op de geldigheidsduur van het asbestattest.

“Om ervoor te zorgen dat uw asbestattest actueel blijft, is het bij belangrijke veranderingen in het gebouw van cruciaal belang om het asbestattest te vernieuwen.”

Het vernieuwen van het asbestattest zorgt ervoor dat het gebouw aan de laatste veiligheidseisen blijft voldoen. Dit proces omvat een herbeoordeling en analyse van de huidige staat van het gebouw door bevoegde professionals.

Vergeet nooit, als u uw woning na het verstrijken van de geldigheidsperiode van 10 jaar verkoopt, zal een actueel en relevant asbestattest nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Door bewust te zijn van de noodzaak om uw asbestattest bij te houden, blijft u bijdragen aan een veilige omgeving voor uzelf en degenen die uw eigendom in de toekomst zouden kunnen betreden.

Waarvoor kan je een asbestattest aanvragen bij Duna Build?

Als ervaren asbestattest specialist biedt Duna Build uitgebreide diensten voor verschillende soorten gebouwen. Of het nu gaat om appartementen, commerciële panden of agrarische bouwwerken, bij ons asbestattest bedrijf kunt u terecht om een asbestattest aan te vragen.

Toepassingen van het asbestattest in verschillende gebouwtypes

De toepassing van het asbestattest is niet beperkt tot specifieke gebouwtypes. Elk gebouw, ongeacht de aard en omvang ervan, valt onder de asbestverordening als het voor 2001 is gebouwd. Het aanvragen van een asbestattest biedt een essentiële garantie voor de veiligheid en naleving van de regelgeving.

Advies en begeleiding door Duna Build

Naast het aanbieden van asbesttests, begeleiden we u door het hele proces. Dit omvat uitleg over de bevindingen uit de asbestinventarisatie en advies over de planning van eventuele saneringen en het beheren van asbestrisico’s. Ons doel is om u uitgebreide asbestattest informatie en ondersteuning te bieden om de uitdagingen van asbestbeheer het hoofd te bieden.

Type Gebouw Asbestattest benodigd Diensten aangeboden door Duna Build
Appartementen Ja Asbestonderzoek, aanvragen asbestattest, advies en begeleiding
Commerciële panden Ja Asbestonderzoek, aanvragen asbestattest, advies en begeleiding
Agrarische bouwwerken Ja Asbestonderzoek, aanvragen asbestattest, advies en begeleiding

Conclusie

Het belang en de noodzaak van een asbestattest kan niet genoeg benadrukt worden. Voor alle gebouwen gebouwd vóór 2001 in Vlaanderen, vormt het asbestattest een cruciaal element bij de verkoop en het beheer ervan. Dit attest draagt bij aan de transparantie over de asbeststatus van een pand en helpt zo bij het nemen van informeerde beslissingen over het beheer of de verwijdering van asbesthoudende materialen.

Het verkrijgen van een betrouwbare en correcte asbestinventarisatie en -afhandeling is een taak die best in handen is van professionals. Daarvoor kan je terecht bij ervaren en betrouwbare specialisten zoals bij Duna Build. Zij zorgen niet alleen voor een vlekkeloze procedure om je asbestattest aan te vragen, maar begeleiden je ook door het volledige proces.

Het uiteindelijke doel van het naleven van de asbestattest regelgeving en het uitvoeren van de nodige procedures, is het garanderen van de veiligheid voor zowel eigenaren als kopers. Door de vakbekwaamheid en ervaring van professionals zoals Duna Build te benutten, kan iedereen met een gerust hart een veilige leef- en werkomgeving betreden, wetende dat alle nodige steps zijn genomen volgens de regelgeving.

FAQ

Wanneer is een asbestattest of asbestinventaris verplicht?

Een asbestattest of asbestinventaris is verplicht bij elke eigendomsoverdracht van een gebouw dat gebouwd is voor 2001. Dit geldt voor overdracht door verkoop, schenking en soms ook verhuur. Vanaf 2032 is het attest vereist voor alle gebouwen van voor die datum, ongeacht of er sprake is van een geplande overdracht of niet.

Waarvoor kan je een asbestattest aanvragen?

Een asbestattest kan aangevraagd worden voor verschillende soorten gebouwen en constructies. Dit omvat appartementen, garages, rijwoningen, halfopen en vrijstaande woningen, kantoren en boerderijen. Elk pand dat gebouwd is voor 2001 valt onder de verplichting een asbestattest aan te vragen bij overdracht van eigendom.

Wat is asbest en welke risico’s zijn eraan verbonden?

Asbest is een verzamelnaam voor enkele mineralen met vezelstructuur, die in het verleden vaak werden gebruikt omwille van hun brandwerende en isolerende eigenschappen. Blootstelling aan asbestvezels kan echter ernstige gezondheidsproblemen, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom veroorzaken. Daarom is het van groot belang om voorzichtig om te gaan met asbestverdachte materialen en deze professioneel te laten inventariseren.

Waarom is een asbestattest verplicht?

De verplichting voor het aanvragen van een asbestattest is opgezet om gezondheidsrisico’s gerelateerd aan de aanwezigheid en blootstelling van asbest in gebouwen te beperken. Het stimuleert gebouweigenaren om te bepalen waar asbest zich bevindt en maatregelen te nemen voor een veilige omgang met of verwijdering van asbesthoudende materialen. Dit draagt bij aan de gezondheid van de bewoners en gebruikers van gebouwen.

Hoe verloopt de asbestattest procedure bij Duna Build?

Bij Duna Build wordt een gecertificeerde asbestdeskundige aangesteld, die daarna een vooronderzoek en een bezoek ter plaatse uitvoert. Stalen van verdachte materialen worden genomen voor labo-analyse. Op basis van deze analyses wordt een asbestattest opgemaakt door OVAM. Duna Build begeleidt klanten gedurende het volledige proces, van het opdrachtformulier tot de ontvangst van het attest.

Wat zijn de kosten verbonden aan een asbestattest?

De kosten voor een asbestattest variëren en worden beïnvloed door verschillende factoren zoals de grootte van het gebouw, leeftijd, renovatiegraad en het aantal benodigde stalen en analyses. Het is aan te raden meerdere offertes van asbestdeskundigen te vergelijken. Daarnaast moet er een ‘retributiekost’ betaald worden aan OVAM.

Wat is het verschil tussen een asbestinventarisatie en een asbestattest?

Een asbestinventarisatie biedt een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheid en conditie van asbest in een gebouw, terwijl een asbestattest een officieel document is dat uitgegeven wordt door OVAM na de inventarisatie. Het attest fungeert als bewijs van de inventarisatie en is noodzakelijk bij de overdracht van onroerend goed.

Hoe en wanneer moet asbest verwijderd worden?

Asbest verwijderen moet gebeuren met de grootste zorg en door gekwalificeerde bedrijven. Het beheersplan geeft aan hoe en wanneer de asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden. In sommige gevallen is het ook nodig om een asbestvrij verklaring te geven, zodat bewezen kan worden dat de materialen veilig zijn voor gebruik.

Wat is de geldigheidsduur van een asbestattest en wanneer moet het vernieuwd worden?

Een asbestattest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar. Echter, als er nieuwe asbesthoudende materialen worden gevonden of indien de omstandigheden aanzienlijk veranderen, kan het nodig zijn om het attest te vernieuwen voordat de termijn van 10 jaar is verstreken.

Regio’s

Inhoudsopgave