Asbestattest Verplicht in Vlaanderen – Uw Gids

Vanaf november 2022 is het verplicht om over een asbestattest te beschikken bij de verkoop van een woning in Vlaanderen die gebouwd is vóór 2001. In dit artikel vind je alle informatie die je nodig hebt over de verplichte asbestinventarisatie en hoe je een asbestattest kunt verkrijgen.Belangrijkste punten

 • Vanaf november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen in Vlaanderen die gebouwd zijn vóór 2001.
 • Een asbestattest geeft inzicht in de aanwezigheid en conditie van asbesthoudende materialen in het gebouw.
 • Alleen gecertificeerde asbestdeskundigen mogen een asbestattest opstellen.
 • De geldigheid van een asbestattest is tien jaar.
 • Het asbestattest is een belangrijk instrument om gezondheidsrisico’s te verminderen en een asbestveilig Vlaanderen te creëren.

Wat is een asbestattest en waarom is het verplicht?

Een asbestattest is een document dat alle informatie bevat over de aanwezigheid van asbest in een gebouw en aangeeft hoe asbestveilig het gebouw is. Het attest beschrijft welke gebouwonderdelen asbest bevatten, in welke staat het asbest zich bevindt en geeft advies over hoe de asbest veilig beheerd of verwijderd kan worden. Dit atttest is een belangrijk instrument om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels te verminderen.

Het Vlaamse parlement heeft wetgeving aangenomen waarbij het verplicht is om over een asbestattest te beschikken bij de verkoop van een woning in Vlaanderen die gebouwd is vóór 2001. Dit is een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat kopers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest in het gebouw en de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Het verplichte asbestattest draagt bij aan het creëren van een asbestveilige omgeving en het beschermen van de gezondheid van de bewoners.

De wetgeving rond het asbestattest en de verplichte asbestinventarisatie is bedoeld om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels te verminderen en ervoor te zorgen dat gebouwen veilig zijn voor bewoning. Het asbestattest geeft een duidelijk inzicht in de aanwezigheid en conditie van asbesthoudende materialen in het gebouw, zodat eigenaren en kopers de juiste maatregelen kunnen nemen om de risico’s te beperken.

Om een asbestattest te verkrijgen, moet een gecertificeerde asbestdeskundige een inventarisatie uitvoeren van het gebouw. Deze deskundige onderzoekt welke gebouwonderdelen asbest bevatten en beoordeelt de conditie ervan. Op basis van dit onderzoek kan het attest worden opgemaakt. Het is belangrijk om een erkende asbestdeskundige in te schakelen en het attest te verkrijgen voordat een woning wordt verkocht.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen of gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 zijn gebouwd. Vanaf 23 november 2022 moeten verkopers kunnen aantonen dat ze over een geldig asbestattest beschikken. Daarnaast is het de bedoeling dat tegen 2032 elke eigenaar van een Vlaams gebouw, ook als deze niet verkocht wordt, verplicht over een asbestattest beschikt. De Vlaamse overheid streeft ernaar om tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te hebben.

Wat staat er in een asbestattest?

Een asbestattest is een belangrijk document dat specifieke informatie bevat over de aanwezigheid en conditie van asbest in een woning. Het geeft inzicht in de locatie van eventueel ingesloten asbest en beschrijft de staat van het asbesthoudende materiaal. Daarnaast geeft het attest ook advies over de veilige beheermethoden of de juiste verwijderingsprocedures.

Wanneer je een asbestattest ontvangt, zal het vermelden of er nog asbest aanwezig is in het huis en zo ja, waar dit zich precies bevindt. Het kan gaan om verschillende gebouwonderdelen, zoals dakbedekking, isolatiemateriaal of leidingen. Deze informatie is essentieel omdat asbestvezels schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid wanneer ze worden ingeademd.

“Een asbestattest biedt heldere informatie over de aanwezigheid en conditie van asbesthoudende materialen in een woning of gebouw.”

Bovendien zal het asbestattest ook de staat van het asbest beschrijven. Het kan aangeven of het asbestmateriaal in goede conditie is, op het punt staat te verweren of juist al beschadigd is. Deze beoordeling is belangrijk omdat de staat van het asbest bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden, bijvoorbeeld om verdere verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

Het asbestattest voorziet ten slotte ook in advies over hoe je het asbest veilig kunt beheren of verwijderen. In geval van asbestbeheer worden richtlijnen gegeven over hoe je ervoor kunt zorgen dat het asbestmateriaal veilig en onaangetast blijft. Bij asbestverwijdering worden aanbevelingen gegeven over hoe je de asbestvezels professioneel kunt laten verwijderen volgens de geldende wet- en regelgeving.

Met deze gedetailleerde informatie biedt een asbestattest eigenaren en potentiële kopers waardevolle inzichten over de aanwezigheid en conditie van asbesthoudende materialen in een woning of gebouw. Zo kunnen de nodige maatregelen worden genomen om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels te minimaliseren.

asbest certificaat Vlaanderen

Voorbeeld Asbestattest
Gebouwonderdeel Aanwezigheid asbest Asbeststaat Advies
Dakisolatie Ja Gedeeltelijke verweerde staat Verwijderen door gecertificeerd bedrijf
Leidingisolatie Nee N/A N/A
Vloerzeil Ja Goede staat Veilig beheer

Hoe kom je aan een asbestattest?

Een asbestattest is een belangrijk document bij de verkoop van een woning in Vlaanderen die vóór 2001 is gebouwd. Het opstellen van een asbestattest is echter geen taak voor iedereen. Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige is bevoegd om een geldig asbestattest te verstrekken.

De Vlaamse Overheid heeft bepaald dat asbestdeskundigen gecertificeerd moeten zijn door een erkende asbestcertificatie-instelling van OVAM. De OVAM publiceert een lijst van gecertificeerde deskundigen waarmee je contact kunt opnemen. Het is belangrijk om een deskundige te kiezen die op deze lijst staat, om ervoor te zorgen dat het attest aan alle vereisten voldoet.

De asbestdeskundige komt naar de locatie van de woning om een grondige visuele inspectie uit te voeren. Indien nodig kan de deskundige ook monsters nemen van verdachte materialen voor laboratoriumanalyse. Deze analyse kan helpen om de aanwezigheid van asbestvezels nauwkeuriger vast te stellen.

Na het voltooien van het onderzoek zal de asbestdeskundige een asbestinventaris opstellen. Dit document bevat gedetailleerde informatie over de aanwezige asbestmaterialen, hun locatie en de conditie ervan. Bovendien zal de deskundige het asbestattest aanvragen bij de betreffende instantie.

Met het verkrijgen van een geldig asbestattest ben je als verkoper volledig in overeenstemming met het asbestbeleid in Vlaanderen. Het attest biedt ook potentiële kopers duidelijkheid en zekerheid met betrekking tot mogelijke gezondheidsrisico’s en de noodzakelijke maatregelen om met asbestomgevingen om te gaan.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Een standaard asbestattest heeft een geldigheidstermijn van tien jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn worden toegekend, bijvoorbeeld wanneer de asbestdeskundige niet het hele inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken. Zodra de geldigheidsdatum is verstreken, vervalt het asbestattest automatisch. Ook vervalt het attest als er een recenter asbestattest nodig is voor hetzelfde huis.

asbestattest Vlaanderen

Als een asbestattest binnen de geldigheidsperiode valt, kan het worden gebruikt om de aanwezigheid en conditie van asbest in een gebouw aan te tonen. Het zorgt ervoor dat potentiële kopers of huurders goed geïnformeerd zijn over de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen en de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Het is belangrijk om te weten dat een asbestattest specifiek is voor een bepaald gebouw en niet kan worden overgedragen op andere woningen of gebouwen. Als een recenter asbestattest vereist is, bijvoorbeeld na renovaties of verbouwingen, moet er een nieuw attest worden verkregen om de meest recente informatie te verstrekken.

Wat zijn de kosten van een asbestattest?

De prijs voor een asbestattest wordt bepaald door de asbestdeskundige en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren. De grootte en ouderdom van het gebouw spelen hierbij een rol, evenals het aantal labo-analyses dat nodig is. Gemiddeld betaal je voor een asbestattest tussen de 500 en 600 euro. Daarnaast moet er ook een retributie van 50 euro worden betaald aan de OVAM voor de aflevering van het asbestattest.

Een gedetailleerde prijsopgave voor een asbestattest wordt altijd op maat gemaakt na een bezoek aan het pand door de asbestdeskundige. Tijdens dit bezoek zal de expert alle benodigde informatie verzamelen om een nauwkeurige inventarisatie op te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de omvang van het pand, de bereikbaarheid van verschillende ruimtes en de complexiteit van het asbestonderzoek.

Daarnaast kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als er speciale maatregelen vereist zijn voor de asbestinventarisatie, bijvoorbeeld bij moeilijk bereikbare delen van het gebouw of wanneer er destructieve onderzoeksmethoden nodig zijn.

Belangrijke factoren die de kosten van een asbestattest beïnvloeden:

 • Grootte en ouderdom van het gebouw
 • Aantal labo-analyses dat nodig is
 • Bereikbaarheid van verschillende ruimtes in het pand
 • Complexiteit van het asbestonderzoek
 • Eventuele speciale maatregelen voor de asbestinventarisatie

Het is belangrijk om te bedenken dat de kosten van een asbestattest een investering zijn in de veiligheid en gezondheid van jou en je toekomstige bewoners. Door te investeren in een grondige asbestinventarisatie krijg je een duidelijk beeld van de aanwezigheid en conditie van asbest in het gebouw, waardoor je tijdig maatregelen kunt nemen om het pand asbestveilig te maken.

“Een asbestattest is een waardevol document dat zowel verkopers als kopers essentiële informatie geeft over de aanwezigheid van asbest in een woning of gebouw. Hoewel de kosten voor het verkrijgen van een asbestattest kunnen variëren, is het belangrijk om te investeren in dit document om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels te minimaliseren en te voldoen aan de regelgeving van de Vlaamse overheid.”

Wat gebeurt er na de inspectie voor het asbestattest?

Na het plaatsbezoek zal de asbestdeskundige de asbestinventaris finaliseren en het asbestattest aanvragen. Dit gebeurt nadat eventuele laboresultaten zijn ontvangen. Tijdens de inspectie worden geen muren of vloeren beschadigd, tenzij er een destructieve asbestinventaris nodig is. Het is belangrijk op te merken dat alleen OVAM gecertificeerde deskundigen een asbestinventarisatie mogen uitvoeren.

controle asbestattest

Stappen na inspectie voor het asbestattest:
1. Asbestdeskundige finaliseert de asbestinventaris
2. Laboresultaten worden ontvangen
3. Asbestdeskundige vraagt het asbestattest aan

Na het bezoek van de asbestdeskundige aan het gebouw, zal er een gedetailleerde asbestinventaris worden opgesteld. Indien er monsters zijn genomen, worden deze naar het laboratorium gestuurd voor analyse. Nadat de laboresultaten beschikbaar zijn, zal de asbestdeskundige het asbestattest aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Tijdens de inspectie zal de asbestdeskundige geen schade aanrichten aan de muren of vloeren van het gebouw, tenzij er een destructieve asbestinventaris nodig is om de aanwezigheid van asbest nauwkeurig te kunnen bepalen. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd.

Het is van groot belang dat enkel OVAM gecertificeerde deskundigen een asbestinventarisatie mogen uitvoeren. Dit waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van het asbestattest.

Hoe wordt een asbestattest verkregen bij schenking?

Bij de schenking van een woning of gebouw is het eveneens verplicht om een geldig asbestattest te overhandigen aan de ontvanger. Dit zorgt ervoor dat de ontvanger op de hoogte is van de aanwezigheid van asbest in het gebouw en hoe hier veilig mee om te gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de schenker om een geldig asbestattest bij de schenking af te leveren.

Bij het schenken van een woning of gebouw in Vlaanderen is het van groot belang om een geldig asbestattest te verstrekken aan de ontvanger. Dit certificaat informeert de ontvanger over de aanwezigheid van asbest in het pand en verschaft richtlijnen voor veilig omgaan met het aanwezige asbest. Het is de verantwoordelijkheid van de schenker om ervoor te zorgen dat het asbestattest tijdig wordt overhandigd bij de schenking.

Een geldig asbestattest is essentieel bij het schenken van een woning of gebouw in Vlaanderen. Het certificaat geeft duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en biedt instructies om veilig met dit materiaal om te gaan. De schenker draagt de verantwoordelijkheid om het geldige asbestattest te overhandigen bij de schenking.

Vraag: Antwoord:
Is een asbestattest verplicht bij schenking van een woning of gebouw? Ja, het is verplicht om een geldig asbestattest te overhandigen bij de schenking van een woning of gebouw in Vlaanderen.
Wat is het doel van het asbestattest bij schenking? Het asbestattest informeert de ontvanger over de aanwezigheid van asbest in het pand en geeft instructies voor veilig omgaan met asbest.
Wie is verantwoordelijk voor het overhandigen van het asbestattest bij schenking? De schenker draagt de verantwoordelijkheid om een geldig asbestattest bij de schenking af te leveren aan de ontvanger.

Gezondheidsrisico’s van asbest en het belang van een asbestattest

Asbestvezels vormen een ernstig gezondheidsrisico wanneer ze worden ingeademd. Ze kunnen leiden tot verschillende longaandoeningen, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Hoewel het gebruik van asbest sinds 1998 verboden is, bevatten naar schatting nog steeds zo’n 2,8 miljoen woningen en gebouwen in Vlaanderen asbest. Het is van vitaal belang om de aanwezigheid van asbest in gebouwen op te sporen en de nodige maatregelen te treffen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Een essentieel instrument om de aanwezigheid van asbest te identificeren en eigenaren te informeren is het asbestattest. Dit document biedt gedetailleerde informatie over de aanwezigheid, locatie en conditie van asbesthoudende materialen in een gebouw. Het geeft eigenaren de kennis die ze nodig hebben om passende maatregelen te nemen om het gebouw asbestveilig te maken. Het asbestattest is daarom een cruciaal onderdeel van het asbestbeleid in Vlaanderen.

Door middel van een inspectie en inventarisatie kunnen gecertificeerde asbestdeskundigen de aanwezigheid van asbest in gebouwen detecteren. Het asbestattest speelt een belangrijke rol bij het creëren van bewustzijn en het bevorderen van asbestsanering in Vlaanderen. Het stelt eigenaren in staat om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot het veilig beheer of de verwijdering van asbesthoudende materialen.

Het asbestattest draagt bij aan de doelstellingen van het asbestbeleid in Vlaanderen, namelijk het creëren van een asbestvrije en gezonde leefomgeving. Door bewustzijn te creëren en eigenaren aan te moedigen om actie te ondernemen, kunnen we de blootstelling aan asbestvezels verminderen en de gezondheid van de bevolking beschermen.

Gezondheidsrisico’s van asbest Het belang van een asbestattest
 • Longaandoeningen
 • Longkanker
 • Mesothelioom
 • Identificatie van asbesthoudende materialen
 • Inzicht in de locatie en conditie van asbest
 • Informeren van eigenaren over veiligheidsmaatregelen

Het is van cruciaal belang dat eigenaren de risico’s van asbest begrijpen en stappen ondernemen om hun gebouwen asbestvrij te maken, waar mogelijk. Het asbestattest is een waardevol instrument dat bijdraagt aan de bevordering van een veilige en gezonde leefomgeving in Vlaanderen.

Conclusie

Het asbestattest is een verplicht document bij de verkoop van woningen in Vlaanderen die voor 2001 zijn gebouwd. Het biedt gedetailleerd inzicht in de aanwezigheid en conditie van asbesthoudende materialen in het gebouw. Bovendien geeft het attest advies over veilige beheer- of verwijderingsmaatregelen. Een gecertificeerde asbestdeskundige is essentieel voor het professioneel uitvoeren van de inventarisatie en het aanvragen van het asbestattest.

De geldigheid van het asbestattest bedraagt in principe tien jaar. Het kan echter korter zijn in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als de volledige inspectie niet uitgevoerd kon worden. De kosten van een asbestattest variëren afhankelijk van de grootte en ouderdom van het gebouw. Gemiddeld zijn de kosten tussen de 500 en 600 euro, exclusief een retributie van 50 euro aan de OVAM voor de aflevering van het attest.

Het asbestattest speelt een cruciale rol bij het creëren van een asbestveilig Vlaanderen. Het helpt eigenaren en kopers om bewust te zijn van de aanwezigheid van asbest en hoe hiermee veilig om te gaan. Door de regelgeving omtrent asbestattesten wordt er gestreefd naar een asbestvrije leefomgeving tegen 2040. Zorg er dus voor dat je voldoet aan de verplichting en schakel een erkende asbestdeskundige in om het asbestattest te verkrijgen.

FAQ

Wat is een asbestattest en waarom is het verplicht?

Een asbestattest is een document dat alle informatie bevat over de aanwezigheid van asbest in een gebouw en aangeeft hoe asbestveilig het gebouw is. Het attest is verplicht bij de verkoop van woningen in Vlaanderen die gebouwd zijn vóór 2001 om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels te verminderen.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen of gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 zijn gebouwd. Vanaf 23 november 2022 moet de verkoper kunnen aantonen dat hij over een geldig asbestattest beschikt. Ook is het de bedoeling dat tegen 2032 elke eigenaar van een Vlaams gebouw verplicht over een asbestattest beschikt, zelfs als het niet wordt verkocht.

Wat staat er in een asbestattest?

Een asbestattest vermeldt de aanwezigheid van ingesloten asbest in het huis en de locaties daarvan. Het beschrijft ook de staat van het asbest en geeft advies over hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het attest biedt dus inzicht in de aanwezigheid en conditie van asbesthoudende materialen in de woning.

Hoe kom je aan een asbestattest?

Een asbestattest kan alleen worden opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige moet gecertificeerd zijn door een OVAM erkende asbestcertificatie-instelling. Na een visuele inspectie en eventuele laboanalyses zal de asbestdeskundige de asbestinventaris opstellen en het asbestattest aanvragen.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Een standaard asbestattest heeft een geldigheidstermijn van tien jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn worden toegekend. Zodra de geldigheidsdatum verstreken is of als er een recenter asbestattest nodig is voor hetzelfde huis, vervalt het asbestattest automatisch.

Wat zijn de kosten van een asbestattest?

De prijs voor een asbestattest wordt bepaald door de asbestdeskundige en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en ouderdom van het gebouw en het aantal labo-analyses dat nodig is. Gemiddeld betaal je tussen de 500 en 600 euro voor een asbestattest, plus een retributie van 50 euro aan de OVAM.

Wat gebeurt er na de inspectie voor het asbestattest?

Na het plaatsbezoek zal de asbestdeskundige de asbestinventaris finaliseren en het asbestattest aanvragen. Dit gebeurt nadat eventuele laboresultaten zijn ontvangen. Tijdens de inspectie worden geen muren of vloeren beschadigd, tenzij er een destructieve asbestinventaris nodig is.

Hoe wordt een asbestattest verkregen bij schenking?

Bij de schenking van een woning of gebouw is het ook verplicht om een geldig asbestattest te overhandigen aan de ontvanger. Het is de verantwoordelijkheid van de schenker om een geldig asbestattest bij de schenking af te leveren, zodat de ontvanger op de hoogte is van de aanwezigheid van asbest en hoe hier veilig mee om te gaan.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest en het belang van een asbestattest?

Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken, zoals longaandoeningen en kanker, wanneer ze worden ingeademd. Ondanks het verbod op het gebruik van asbest sinds 1998, bevatten naar schatting nog steeds zo’n 2,8 miljoen woningen en gebouwen in Vlaanderen asbest. Het asbestattest speelt een cruciale rol bij het opsporen van asbest en het informeren van eigenaren over de nodige maatregelen om het gebouw asbestveilig te maken.