Asbest Golfplaten Verwijderen: verplicht in België

In België is het verwijderen van asbest golfplaten niet verplicht volgens de wet. Echter, het wordt sterk aanbevolen om asbesthoudende materialen te laten verwijderen vanwege de gezondheidsrisico’s van asbestvezels. Het inademen van deze vezels kan leiden tot ernstige ziekten zoals longkanker, asbestose en mesothelioom. Het is belangrijk om actie te ondernemen om de gezondheid en veiligheid van bewoners en het milieu te beschermen.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Hoewel het niet verplicht is om asbest golfplaten te verwijderen in België, wordt het sterk aanbevolen vanwege de gezondheidsrisico’s.
 • Inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige ziekten zoals longkanker, asbestose en mesothelioom.
 • Actie ondernemen om asbesthoudende materialen te verwijderen draagt bij aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid.

Wat is Asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden veel gebruikt werd vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Het bestaat uit kleine vezels die bij inademing schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Asbestsanering is het proces van het veilig verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen om blootstelling aan vezels te minimaliseren.

Kenmerken van Asbest Gevaren van Asbest
Brandwerend Inademing van vezels kan leiden tot ernstige longziekten zoals longkanker, asbestose en mesothelioom
Isolerend Asbestvezels kunnen blijvende schade aan de longen veroorzaken
Bestand tegen chemische stoffen Langdurige blootstelling kan leiden tot littekens en ontstekingen van het longweefsel

Het verwijderen van asbesthoudende materialen is van vitaal belang om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en de gezondheid van mensen te beschermen. Asbestsanering moet zorgvuldig worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals om ervoor te zorgen dat de vezels veilig worden verwijderd en op een gepaste manier worden afgevoerd.

Asbestvezels

Asbestvezels zijn microscopisch kleine deeltjes die vrijkomen wanneer asbesthoudend materiaal wordt beschadigd of verstoord. Deze vezels kunnen gemakkelijk worden ingeademd en vastgehouden worden in de longen. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder verschillende vormen van kanker.

Asbestsanering en Asbestverwijdering

Asbestsanering is het proces van het veilig verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen om de blootstelling aan vezels te minimaliseren. Dit proces vereist gespecialiseerde kennis, apparatuur en beschermende maatregelen om de veiligheid van zowel de werknemers als de omgeving te waarborgen.

De asbestverwijdering omvat het identificeren van asbesthoudende materialen, het nemen van monsters voor laboratoriumanalyse, het opstellen van een gedetailleerd verwijderingsplan, het veilig verwijderen van de materialen volgens de vastgestelde procedures en het correct afvoeren ervan naar een erkend stort- of recyclagepark.

Asbestsanering is van vitaal belang om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels te minimaliseren en een veilige leefomgeving te waarborgen. Het is cruciaal dat deze taak wordt uitgevoerd door getrainde professionals met de benodigde expertise en ervaring.

Asbestvezels zijn onzichtbaar voor het blote oog, maar hun schadelijke effecten zijn aanzienlijk. Het is essentieel om de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren en, indien nodig, passende maatregelen te nemen om ze veilig te verwijderen en zo het risico op blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

Gezondheidsrisico’s van Asbest

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder asbestziekte. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot verschillende ziekten, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom. Deze aandoeningen kunnen zich pas vele jaren na de blootstelling aan asbest ontwikkelen.

Asbestziekte, ook bekend als asbestgerelateerde ziekte, kan levensbedreigend zijn. Het is een verzamelnaam voor de verschillende aandoeningen die veroorzaakt worden door de vezels van asbest. De symptomen van asbestziekte zijn vaak pas zichtbaar na tientallen jaren en kunnen zich op verschillende manieren uiten, afhankelijk van de specifieke ziekte.

Asbestslachtoffers kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een schadevergoeding van het Asbestfonds. Dit fonds is opgezet om slachtoffers van asbestziekte te ondersteunen en hen financiële compensatie te bieden. Het is belangrijk om te weten dat de voorwaarden voor het ontvangen van een schadevergoeding kunnen variëren, dus het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om de mogelijkheden te bespreken.

Soorten Asbestziekten

Er zijn verschillende ziekten die verband houden met blootstelling aan asbestvezels:

 • Longkanker: Inademing van asbestvezels kan het risico op het ontwikkelen van longkanker vergroten. Het duurt vaak tientallen jaren voordat deze ziekte zich ontwikkelt.
 • Asbestose: Dit is een chronische longaandoening die wordt veroorzaakt door de ophoping van asbestvezels in de longen. Het kan leiden tot littekenvorming en ademhalingsproblemen.
 • Mesothelioom: Dit is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die het mesothelium aantast, een dun membraan dat de inwendige organen bedekt. Mesothelioom wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s van asbest en om voorzorgsmaatregelen te nemen om blootstelling te vermijden. Als u vermoedt dat u bent blootgesteld aan asbestvezels en symptomen ervaart, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

“Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige ziekten zoals longkanker, asbestose en mesothelioom.”

Ziekte Symptomen Behandeling
Longkanker Kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, gewichtsverlies Chirurgie, chemotherapie, bestraling
Asbestose Kortademigheid, hoesten, vermoeidheid Symptomatische behandeling, zuurstoftherapie
Mesothelioom Kortademigheid, pijn op de borst, vermoeidheid, zwelling Chirurgie, chemotherapie, bestraling

gezondheidsrisico's van asbest

Asbest op Het Werk

Elke werkgever heeft de verplichting om een asbestinventaris op te maken van alle aanwezige asbest in het bedrijf. Dit houdt in dat alle materialen die asbest bevatten, geïdentificeerd en gedocumenteerd moeten worden. Als er geen asbest aanwezig is, volstaat een schriftelijk document van de werkgever waarin wordt verklaard dat er geen asbesthoudend materiaal aanwezig is.

Als er wel asbesthoudend materiaal aanwezig is, moet er een beheerplan worden opgesteld. Dit beheerplan bevat de maatregelen die de werkgever neemt om werknemers en derden te beschermen tegen de blootstelling aan asbestvezels. Het omvat onder andere de inventarisatie van de locaties van asbesthoudende materialen, het onderhoud en de controle van deze materialen, en de procedures voor het veilig verwijderen van asbest.

Asbestinventaris

De asbestinventaris is een gedetailleerde lijst van alle materialen in het bedrijf die asbest bevatten. Dit omvat onder andere dakbedekking, isolatiemateriaal, vloerbedekking en brandwerende panelen. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een erkend asbestinventarisatiebedrijf. Het resultaat van de inventarisatie wordt vastgelegd in een rapport waarin de locaties, het type en de hoeveelheid asbesthoudend materiaal worden beschreven.

De asbestinventaris moet regelmatig worden bijgewerkt, bijvoorbeeld bij verbouwingen of wanneer er nieuwe asbesthoudende materialen worden ontdekt. Het is belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest in het bedrijf en dat zij weten hoe zij hier veilig mee moeten omgaan.

Beheerplan

Het beheerplan heeft als doel om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en om de risico’s van asbest op de werkplek te beheersen. In het beheerplan worden maatregelen opgenomen zoals het regelmatig controleren en onderhouden van asbesthoudende materialen, het nemen van voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden waarbij asbest vrij kan komen, en het veilig verwijderen van asbesthoudend materiaal wanneer dit nodig is.

Daarnaast bevat het beheerplan ook procedures voor het informeren en trainen van werknemers over de aanwezigheid van asbest en de veiligheidsmaatregelen die zij moeten treffen. Het is essentieel dat werknemers goed geïnformeerd zijn en weten hoe zij zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen de risico’s van asbest op het werk.

Tabel: Voorbeelden van Asbesthoudende Materialen op Het Werk

Materiaal Omschrijving
Golfplaten Daken en gevels van gebouwen
Asbestcement Leidingen, buizen en afvoerpijpen
Asbesthoudende isolatie Op leidingen en verwarmingsinstallaties
Asbesthoudende vloerbedekking Oude vloerafwerkingen

Het is van groot belang dat werkgevers de nodige stappen ondernemen om de aanwezigheid van asbest te inventariseren en te beheren. Dit helpt om de gezondheid en veiligheid van werknemers en andere betrokkenen te waarborgen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot asbest op het werk.

Asbest in De Bodem

Asbest is niet alleen aanwezig in golfplaten en andere materialen, maar kan ook in de bodem voorkomen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe asbest zich verspreidt en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn.

Asbestvezels blijven aan de bodemdeeltjes kleven en verspreiden zich niet naar het grondwater. Dit betekent dat de kans op blootstelling aan asbestvezels via het drinkwater zeer klein is.

Echter, in een afdruipzone kan de oppervlakkige toplaag van de bodem verontreinigd zijn met asbestvezels. Dit kan ontstaan door de neerslag van asbesthoudend stof uit de lucht of door de afspoeling van asbestvezels van nabijgelegen gebouwen of materialen.

Het is belangrijk op te merken dat het omwoelen, spitten of ploegen van de grond de asbestverontreiniging echter dieper kan brengen, waardoor het risico op blootstelling aan asbestvezels mogelijk toeneemt.

Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in de bodem of in de nabijheid van uw woning, is het raadzaam om contact op te nemen met een deskundig asbestverwijderingsbedrijf om een inspectie uit te voeren en adequate maatregelen te nemen om de verspreiding van vezels te minimaliseren.

Asbest is een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu, en het is essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het omgaan met asbesthoudend materiaal, zowel bovengronds als in de bodem.

Asbest Verwijderen

Hoewel er geen algemene verplichting is om asbesthoudende materialen te verwijderen, wordt het aanbevolen om dit te doen als het asbest in slechte staat verkeert of bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Het vervangen van asbesthoudend materiaal is meestal de beste oplossing en de urgentie hangt af van de staat van het materiaal.

Wanneer asbest verwijderen?

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal is vooral nodig als het asbest in slechte staat is, zoals beschadigde golfplaten. Wanneer asbesthoudend materiaal wordt beschadigd, kunnen er vezels vrijkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid. Het is ook belangrijk om asbest te verwijderen voordat er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden, omdat dit kan leiden tot blootstelling aan asbestvezels.

De beste oplossing: asbesthoudend materiaal vervangen

Het vervangen van asbesthoudend materiaal is vaak de meest effectieve en duurzame oplossing. Door het materiaal te vervangen door een veilig en niet-asbesthoudend alternatief, wordt de blootstelling aan asbestvezels volledig geëlimineerd. Dit zorgt voor een veiligere en gezondere leefomgeving voor bewoners en gebruikers van het gebouw.

“Het vervangen van asbesthoudend materiaal is vaak de meest effectieve en duurzame oplossing.”

Professionele asbestverwijdering

Als u ervoor kiest om asbesthoudend materiaal te verwijderen, is het raadzaam om dit over te laten aan professionele asbestverwijderaars. Deze experts beschikken over de benodigde kennis, ervaring en apparatuur om het asbest op een veilige en gecontroleerde manier te verwijderen. Zo wordt de kans op vezelverspreiding en blootstelling aan asbest geminimaliseerd.

Voor een professionele asbestverwijdering is het belangrijk om een erkend bedrijf in te schakelen. Deze bedrijven zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving omtrent asbestverwijdering en kunnen het proces volgens de juiste protocollen uitvoeren.

Asbest Verwijderen: Prijs en Kosten

De kosten voor het verwijderen van asbesthoudende daken kunnen variëren, maar gemiddeld liggen ze tussen €10 en €15 per vierkante meter. De totale kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van het dak dat moet worden verwijderd. Daarnaast komen er nog extra kosten bij kijken, namelijk de stortkosten voor het afvoeren van het asbesthoudende materiaal. Deze stortkosten bedragen meestal ongeveer €20 tot €25 per kilogram.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze kosten slechts een indicatie zijn en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, de mate van verontreiniging en de specifieke eisen en tarieven van het gekozen asbestverwijderingsbedrijf.

Afgezien van de verwijderingskosten moeten eigenaren van asbesthoudende daken ook rekening houden met de kosten voor het vervangen van het dak na de asbestverwijdering. De kosten voor een nieuwe dakbedekking variëren afhankelijk van het materiaal en het type dak dat wordt gekozen.

“Het is belangrijk om vooraf een gedetailleerde offerte op te vragen bij gekwalificeerde asbestverwijderingsbedrijven om een nauwkeurige prijsinschatting te krijgen voor het verwijderen van een asbesthoudend dak en het vervangen van de dakbedekking.”

Om een beter beeld te krijgen van de prijzen en kosten van asbestverwijdering en dakvervanging, kunt u contact opnemen met professionele asbestverwijderingsbedrijven en dakdekkers die ervaring hebben met het werken met asbesthoudende materialen.

Kostenoverzicht Asbest Verwijderen en Dakvervanging

Werkzaamheden Kosten
Verwijderen van asbesthoudend dak Tussen €10 en €15 per m²
Stortkosten voor afvoeren asbesthoudend materiaal Tussen €20 en €25 per kg
Vervangen van dakbedekking na asbestverwijdering Afhankelijk van het gekozen materiaal en type dak

Let op: De genoemde prijzen zijn slechts indicaties en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. Het is raadzaam om een gedetailleerde offerte op te vragen bij gekwalificeerde professionals.

Asbest dak verwijderen prijs

Verplichting en Wetgeving

Op dit moment is het niet verplicht om alle asbestdaken te verwijderen volgens de wetgeving in België. Echter, de Vlaamse regering streeft naar een versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en alle andere asbesttoepassingen in slechte staat tegen 2040. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de wetgeving en eventuele bijkomende maatregelen.

De huidige wetgeving met betrekking tot asbestdaken in België legt geen algemene verplichting op tot verwijdering. Toch wordt het ten zeerste aangeraden om asbesthoudende daken te laten verwijderen vanwege de gezondheidsrisico’s die ze met zich meebrengen.

Hoewel het momenteel niet verplicht is, is het belangrijk om de verouderde asbestdaken in België aan te pakken vanwege de schadelijke effecten van asbestvezels op de lange termijn.

De Vlaamse regering heeft zich gecommitteerd aan de geleidelijke verwijdering van asbestdaken om de blootstelling aan asbestvezels te verminderen en de volksgezondheid te beschermen. Dit betekent dat er in de toekomst mogelijk nieuwe wetgeving of subsidies kunnen komen om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren.

Vlaams actieplan asbestafbouw

Fase Periode Maatregelen
Fase 1 2019-2022 Asbestinventarisatie van publieke gebouwen en scholen
Fase 2 2021-2024 Asbestinventarisatie van private en commerciële gebouwen
Fase 3 2023-2032 Versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen
Fase 4 2033-2040 Verwijdering van alle andere asbesttoepassingen in slechte staat

De Vlaamse overheid werkt geleidelijk aan de verwijdering van asbestdaken om de gezondheidsrisico’s te beperken. Hoewel het nog niet verplicht is, is het belangrijk om de wetgeving en eventuele updates in de gaten te houden.

Afbeelding: Voorbeeld van een verplichte verwijdering van een asbest dak in België.

Asbest Dak Herkennen

Een belangrijke stap bij het verwijderen van asbest is het herkennen van een asbest dak. Er zijn verschillende kenmerken waaraan je een asbest dak kunt herkennen:

 • Wafelstructuur: Asbest golfplaten hebben vaak een karakteristieke wafelstructuur. Dit patroon is duidelijk zichtbaar op het oppervlak van de platen.
 • Grote witte vezels: Bij golfplaten met asbest kunnen grote witte vezels zichtbaar zijn. Deze vezels wijzen op de aanwezigheid van asbest in de platen.

Als je vermoedt dat je dak asbest bevat, is het belangrijk om te weten in welk jaartal de golfplaten zijn geïnstalleerd. Over het algemeen geldt dat golfplaten die voor 1990 zijn geplaatst, vrijwel altijd asbest bevatten. Echter, ook golfplaten die na 1998 zijn geplaatst, kunnen nog asbest bevatten, aangezien het verbod op het gebruik van asbest in dat jaar inging.

Voor meer zekerheid en om het asbest dak correct te herkennen, kun je een professionele asbestverwijderaar inschakelen. Zij kunnen een laboratoriumanalyse uitvoeren om de aanwezigheid van asbest definitief vast te stellen.

herkennen asbest dak

Quote van expert

“Het herkennen van asbest daken kan lastig zijn, vooral als je niet bekend bent met de kenmerken ervan. Het is altijd verstandig om een specialist te raadplegen om de aanwezigheid van asbest in golfplaten te bevestigen.” – Peter de Vries, Gecertificeerd Asbestverwijderaar

Kenmerken Ja Nee
Wafelstructuur ✔️
Grote witte vezels ✔️
Plaatsing vóór 1990 ✔️
Plaatsing na 1998 ✔️

Zelf Asbest Dak Verwijderen

Het verwijderen van een asbest dak is een taak die u zelf kunt uitvoeren, maar het is van vitaal belang om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Het is essentieel om te weten of het asbestgebonden of los asbest is, aangezien de verwijderingsmethoden verschillen. Alleen hechtgebonden asbest mag zelf worden verwijderd, terwijl los asbest altijd door een erkende asbestverwijderaar verwijderd moet worden.

Als u hechtgebonden asbest zelf wilt verwijderen, is het van cruciaal belang om beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall, handschoenen en een FFP3-stofmasker te dragen. Daarnaast moet u zorgen voor een goede afsluiting van de werkruimte om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden. Het is ook raadzaam om voorafgaand aan de verwijdering nat te werken met water om de vezels te binden en het risico op verspreiding te minimaliseren.

Als u niet zeker bent van het type asbest of als u te maken heeft met los asbest, is het raadzaam om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen. Deze professionals hebben de juiste kennis, ervaring en veiligheidsapparatuur om de verwijdering op een veilige en gecontroleerde manier uit te voeren.

Veiligheidsmaatregelen bij het zelf verwijderen van asbest dak:

 • Draag beschermende kleding zoals een wegwerpoverall, handschoenen en een FFP3-stofmasker.
 • Zorg voor een goede afsluiting van de werkruimte om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
 • Bevochtig het asbesthoudende materiaal voorafgaand aan de verwijdering om de verspreiding van vezels te minimaliseren.
 • Zorg voor een veilige en gecontroleerde afvoer van het verwijderde asbesthoudende materiaal.

Het zelf verwijderen van asbest dak kan een complexe en gevaarlijke klus zijn. Bij twijfel is het altijd verstandig om een erkende asbestverwijderaar te raadplegen om ervoor te zorgen dat de verwijdering op een veilige en wettelijke manier wordt uitgevoerd. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van uzelf en anderen moet altijd de hoogste prioriteit hebben.

Voordelen Nadelen
 • Besparingen op kosten van een professionele verwijderaar
 • Flexibiliteit om de verwijdering naar eigen schema uit te voeren
 • Grotere controle over het proces
 • Risico op blootstelling aan asbestvezels zonder adequate bescherming
 • Potentieel voor het verspreiden van asbestvezels als de juiste maatregelen niet worden genomen
 • Mogelijkheid van juridische en wettelijke aansprakelijkheid als de verwijdering niet correct wordt uitgevoerd

“Het zelf verwijderen van een asbest dak kan aantrekkelijk lijken vanwege kostenbesparingen en flexibiliteit, maar het is van cruciaal belang om de veiligheid van uzelf en anderen prioriteit te geven. Het inschakelen van een erkende asbestverwijderaar zorgt voor een professionele, veilige en wettelijke verwijdering van asbesthoudend materiaal.”

Asbest Dak Vervangen

Na het verwijderen van een asbest dak is het mogelijk om een nieuwe dakbedekking te plaatsen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals dakplaten, PVC dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM dakbedekking of bitumen dakbedekking. De keuze hangt af van persoonlijke voorkeuren en het budget.

“Het vervangen van een asbest dak biedt de kans om te kiezen voor een nieuwe dakbedekking die beter past bij de stijl en behoeften van het gebouw. Het is belangrijk om te overwegen welke dakbedekkingsmateriaal het meest geschikt is voor de specifieke situatie.”

Het vervangen van een asbest dak kan verschillende voordelen met zich meebrengen. Ten eerste zorgt het voor een veiligere en gezondere leefomgeving, omdat mogelijke blootstelling aan schadelijke asbestvezels wordt geëlimineerd. Daarnaast kan het nieuwe dakbedekkingsmateriaal de isolatie en energie-efficiëntie van het gebouw verbeteren, wat kan leiden tot lagere energiekosten. Bovendien kan het de esthetiek van het gebouw verbeteren en de waarde ervan verhogen.

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de nieuwe dakbedekking. De duurzaamheid, levensduur, prijs, onderhoudsvereisten en de mogelijkheid om de dakbedekking aan te passen aan de architectonische stijl en omgeving van het gebouw zijn allemaal belangrijke overwegingen.

Verschillende mogelijkheden voor nieuwe dakbedekking na het verwijderen van een asbest dak:

 • Dakplaten: Dit zijn lichtgewicht, duurzame en gemakkelijk te installeren dakbedekkingspanelen die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen, zoals staal, aluminium en kunststof.
 • PVC dakbedekking: PVC dakbedekking is waterdicht, duurzaam en heeft een lange levensduur. Het wordt vaak gebruikt voor platte daken.
 • Dakshingles: Dakshingles zijn individuele overlappende stukken dakbedekking die een klassieke uitstraling geven. Ze zijn meestal gemaakt van bitumen, maar er zijn ook opties van andere materialen beschikbaar.
 • Zinken dakbedekking: Zink is een duurzaam en esthetisch aantrekkelijk materiaal dat geschikt is voor zowel platte als hellende daken.
 • Betonnen dakbedekking: Betonnen dakbedekking is sterk, duurzaam en verkrijgbaar in verschillende vormen, zoals dakpannen of platen.
 • EPDM dakbedekking: EPDM is een synthetisch rubber dat gebruikt wordt voor platte daken. Het is waterdicht en heeft een lange levensduur.
 • Bitumen dakbedekking: Bitumen dakbedekking is een veelgebruikte dakbedekking vanwege de goede waterdichtingseigenschappen en relatief lage kosten.

Het is belangrijk om de juiste keuze te maken op basis van de specifieke behoeften en omstandigheden van het gebouw. Het kan nuttig zijn om advies in te winnen bij een professionele dakdekker om de beste optie voor het vervangen van het asbest dak te bepalen.

Conclusie

Hoewel het in België niet verplicht is om asbest daken te verwijderen, wordt het sterk aanbevolen vanwege de gezondheidsrisico’s van asbestvezels. Het inademen van deze vezels kan op de lange termijn leiden tot ernstige ziekten zoals longkanker, asbestose en mesothelioom. Het is daarom belangrijk om de wetgeving en eventuele bijkomende maatregelen te volgen om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.

De Vlaamse regering heeft als doelstelling om risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 te verwijderen en alle andere asbesttoepassingen in slechte staat tegen 2040. Het is dus raadzaam om op de hoogte te blijven van de wetgeving en eventuele deadlines met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudende materialen, met name asbest daken.

Door het verwijderen van asbest daken draagt u niet alleen bij aan uw eigen gezondheid en veiligheid, maar ook aan die van anderen en het milieu. Het is een verantwoordelijke keuze om blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en zo de risico’s op ernstige ziekten te verminderen. Vergeet niet dat het belangrijk is om bij het verwijderen van asbest altijd de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en indien nodig een erkende asbestverwijderaar in te schakelen.

FAQ

Is het verwijderen van asbest golfplaten verplicht in België?

Nee, het is niet verplicht volgens de wet, maar het wordt sterk aanbevolen vanwege de gezondheidsrisico’s van asbestvezels.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden veel gebruikt werd vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige ziekten zoals longkanker, asbestose en mesothelioom.

Wat is de verplichting rond asbest op het werk?

Elke werkgever is verplicht om een asbestinventaris op te maken en een beheerplan op te stellen als er asbesthoudend materiaal aanwezig is.

Hoe verspreidt asbest zich in de bodem?

Asbestvezels blijven aan de bodemdeeltjes kleven en verspreiden zich niet naar het grondwater.

Moet ik asbesthoudend materiaal laten verwijderen?

Hoewel het niet verplicht is, wordt het aanbevolen om asbesthoudend materiaal te verwijderen als het in slechte staat verkeert of bij renovatiewerken bloot komt te liggen.

Wat zijn de kosten van het verwijderen van asbest?

De kosten variëren meestal tussen €10 en €15 per vierkante meter, afhankelijk van de oppervlakte van het dak. Daarnaast komen er nog extra kosten bij voor het afvoeren van het asbesthoudende materiaal.

Zijn er verplichtingen en wetgeving rond asbestdaken?

Op dit moment is het niet verplicht om alle asbestdaken te verwijderen volgens de wetgeving, maar dit kan in de toekomst veranderen.

Hoe herken ik een asbest dak?

Asbest daken kunnen herkend worden aan de wafelstructuur en de aanwezigheid van grote witte vezels in de golfplaten.

Kan ik zelf een asbest dak verwijderen?

Het zelf verwijderen van een asbest dak is mogelijk, maar het is belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en alleen hechtgebonden asbest zelf te verwijderen.

Hoe kan ik een asbest dak vervangen?

Na het verwijderen van een asbest dak is het mogelijk om een nieuwe dakbedekking te plaatsen, zoals dakplaten, PVC dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM dakbedekking of bitumen dakbedekking.

Wat is de conclusie?

Hoewel het niet verplicht is om asbest daken te verwijderen in België, wordt het sterk aanbevolen vanwege de gezondheidsrisico’s van asbestvezels.