Verwijderen & Vervangen van Asbest Golfplaten

Asbest golfplaten waren voor 1994 veelgebruikte materialen in bouwtoepassingen, zoals daken van schuren, garages en tuinhuisjes. Het verwijderen van asbest golfplaten vereist een zorgvuldige aanpak en de juiste expertise. In dit artikel bespreken we de essentiële stappen voor het veilig verwijderen en vervangen van asbest golfplaten en benadrukken we het belang van veiligheid tijdens het werken met asbest.Belangrijkste punten:

 • Asbest golfplaten waren veelgebruikte materialen voor bouwtoepassingen.
 • Veilig verwijderen en vervangen van asbest golfplaten vereist de juiste aanpak.
 • Veiligheid bij het werken met asbest is van groot belang.
 • Asbest inspectie en vooronderzoek zijn essentieel voorafgaand aan verwijdering.
 • Er zijn subsidies en regels van toepassing op het vervangen van asbest golfplaten.

Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden veel gebruikt werd vanwege zijn isolerende en vuurbestendige eigenschappen. Het werd vaak gebruikt in gebouwen en constructies, zoals daken, isolatiemateriaal en leidingen.

Echter, asbest is een gevaarlijke stof vanwege de kleine vezels waaruit het bestaat. Wanneer deze vezels vrijkomen en ingeademd worden, kunnen ze ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken. De vezels kunnen zich in de longen nestelen en op de lange termijn leiden tot longziektes, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

Milieurisico’s kunnen ook optreden wanneer asbest op een onveilige manier wordt verwijderd en verspreid in de omgeving. Het is daarom van groot belang om op een juiste en veilige manier om te gaan met asbest om de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

Asbestvezels

De gevaarlijke eigenschap van asbest zit hem in de vezels die vrijkomen wanneer asbesthoudende materialen worden beschadigd of bewerkt. Deze vezels zijn microscopisch klein en kunnen gemakkelijk worden ingeademd zonder dat men het merkt. Ze kunnen zich vervolgens in de longen nestelen en op termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

“Het inademen van asbestvezels kan leiden tot levensbedreigende ziektes, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Het is een serieuze bedreiging voor de gezondheid.”

Het is dus van groot belang om blootstelling aan asbestvezels zoveel mogelijk te voorkomen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het werken met asbesthoudende materialen.

Het belang van een vooronderzoek

Voordat u begint met het verwijderen van de golfplaten, is het belangrijk om een gedetailleerd vooronderzoek uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de golfplaten, het benodigde materieel voor de klus en de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen. Een grondig vooronderzoek zorgt voor een efficiënte en veilige verwijdering van de asbest golfplaten.

Een vooronderzoek helpt u de situatie goed in kaart te brengen voordat u aan de slag gaat met het verwijderen van de golfplaten. Het is belangrijk om te weten hoe bereikbaar de golfplaten zijn en welk materieel u nodig heeft om de klus uit te voeren. Daarnaast moet u ook de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u op een veilige manier met de asbest golfplaten kunt werken.

De voordelen van een vooronderzoek

Door een vooronderzoek uit te voeren, bent u goed voorbereid op het verwijderen van de golfplaten. U krijgt een duidelijk beeld van de situatie en kunt daardoor efficiënter te werk gaan. Daarnaast zorgt een vooronderzoek ook voor de nodige veiligheid. U kunt de juiste veiligheidsmaatregelen nemen en ervoor zorgen dat u en uw medewerkers op een veilige manier met de asbest golfplaten kunnen werken.

Een vooronderzoek kan u helpen bij het plannen en organiseren van de verwijdering van de golfplaten. U kunt bepalen welk materieel nodig is en welke stappen u moet nemen om een veilige werkomgeving te creëren. Dit voorkomt onvoorziene situaties en verhoogt de efficiëntie van het verwijderingsproces.

vooronderzoek asbest golfplaten

Aspect Onderzoek
Bereikbaarheid Onderzoek de locatie en bepaal de beste methode om de golfplaten te bereiken. Zijn er obstakels die verwijdering bemoeilijken?
Materieel Maak een inventarisatie van het benodigde materieel, zoals steigers, ladders, gereedschap en beschermende kleding.
Veiligheid Identificeer de mogelijke risico’s en neem alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, zoals het afzetten van de werkplek en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een grondig vooronderzoek is essentieel voor een succesvolle en veilige verwijdering van asbest golfplaten. Het biedt u de benodigde informatie en inzichten om het verwijderingsproces efficiënt te laten verlopen. Vergeet niet om de veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen en indien nodig een gecertificeerde specialist in te schakelen voor het verwijderen van de asbest golfplaten.

Veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbest golfplaten

Bij het verwijderen van asbest golfplaten is veiligheid van groot belang. Het werken met asbest kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, daarom is het essentieel om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

“Veilig werken met asbest vereist het dragen van beschermende kleding om blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.”

Wanneer u asbest golfplaten verwijdert, moet u beschermende kleding dragen, zoals een overall, handschoenen en een ademmasker. Deze beschermende kleding voorkomt direct contact met asbestvezels en minimaliseert het risico op inademing.

Daarnaast is het van belang om de werkplek luchtdicht af te sluiten om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Dit houdt in dat alle openingen en kieren zorgvuldig afgedicht moeten worden. Een luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat asbestvezels niet kunnen ontsnappen naar de buitenlucht, waardoor de blootstelling tot een minimum beperkt wordt.

Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen, is het tevens belangrijk om de directe omgeving af te zetten. Dit kan door middel van het plaatsen van hekken, waarschuwingsborden en afzetlint. Op deze manier wordt voorkomen dat onbevoegden zich in het gebied begeven en mogelijk aan asbestvezels worden blootgesteld.

Adembescherming speelt een cruciale rol bij het veilig werken met asbest. Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, daarom moet er altijd gebruik worden gemaakt van gecertificeerde adembescherming. Een ademmasker met een hoogwaardig filter beschermt de gebruiker tegen het inademen van asbestvezels en zorgt voor een veilige werkomgeving.

Door het nemen van deze veiligheidsmaatregelen wordt de blootstelling aan asbestvezels geminimaliseerd en kan er veilig gewerkt worden bij het verwijderen van asbest golfplaten.

Herkennen van golfplaten met asbest

Het is van groot belang om te weten hoe u golfplaten met asbest kunt herkennen. Er zijn verschillende types asbesthoudende golfplaten, zoals asbestboard, chrysotiel plaat en amosietplaat, die veelvuldig gebruikt werden in wanden, plafonds, dakbeschot en andere bouwtoepassingen.

Om er zeker van te zijn of er asbest aanwezig is, is het raadzaam om een gecertificeerde asbestspecialist te raadplegen. Deze specialist kan een grondige asbestinventarisatie uitvoeren en bevestigen of de golfplaten inderdaad asbesthoudend zijn.

Asbesthoudende materialen kunnen er uiterlijk hetzelfde uitzien als niet-asbesthoudende materialen, waardoor visuele herkenning moeilijk kan zijn. Daarom is het van essentieel belang om een professional in te schakelen om de aanwezigheid van asbest met zekerheid vast te stellen.

Deze afbeelding illustreert enkele voorbeelden van golfplaten met asbest die u kunt tegenkomen.

Type Beschrijving
Asbestboard Een type golfplaat dat bestaat uit samengeperste asbestvezels en cement. Deze plaat kan een glad oppervlak hebben en is vaak grijs of bruin van kleur.
Chrysotiel plaat Een type asbesthoudende golfplaat dat voornamelijk bestaat uit chrysotiel-asbest, ook wel bekend als wit asbest. Chrysotiel platen hebben vaak een witte of grijze kleur.
Amosietplaat Een type golfplaat dat bestaat uit amosiet-asbest, ook wel bekend als bruin asbest. Amosietplaten zijn meestal bruin of groenig van kleur.

Als u twijfelt of de golfplaten asbesthoudend zijn, is het altijd veiliger om het zekere voor het onzekere te nemen en een professional te raadplegen voor een grondige inspectie.

Meldingsplicht bij het verwijderen van asbest

Als u asbest golfplaten wilt verwijderen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meldingsplicht bij uw gemeente. Bij het verwijderen van asbest is het van cruciaal belang om de juiste procedures en veiligheidsmaatregelen te volgen om de gezondheid van uzelf en anderen te waarborgen. Een sloopmelding is een vereiste en omvat het indienen van relevante documenten en informatie aan de gemeente.

De benodigde documenten voor een sloopmelding zijn onder andere:

 1. Een situatieschets van het gebouw waarin de asbest golfplaten zich bevinden;
 2. De afmetingen van het gebouw;
 3. Het asbestinventarisatierapport;
 4. Het sloopveiligheidsplan.

Het asbestinventarisatierapport is een cruciaal document dat aantoont waar en in welke mate asbest aanwezig is in de golfplaten. Het sloopveiligheidsplan beschrijft de specifieke maatregelen die worden genomen om de asbest veilig te verwijderen.

Door een sloopmelding te doen en alle vereiste documenten te verstrekken, kunt u voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ervoor zorgen dat het verwijderingsproces op een veilige en gecontroleerde manier wordt uitgevoerd.

Voorbeeldsloopmelding:

Onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe een sloopmelding eruit kan zien:

Document Informatie
Situatieschets
Afmetingen van het gebouw 10m x 15m
Asbestinventarisatierapport Bijgevoegd
Sloopveiligheidsplan Bijgevoegd

Bovenstaande sloopmelding voldoet aan de eisen van de gemeente en bevat alle noodzakelijke documenten en informatie voor het veilig verwijderen van asbest golfplaten.

Subsidies voor het vervangen van asbest golfplaten

Voor het vervangen van asbest golfplaten kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de rijksoverheid. Deze subsidie bedraagt €4,50 per m2 met een maximum van €25.000,-. Het is raadzaam om de voorwaarden en criteria van de subsidie goed door te nemen voordat u een aanvraag indient.

Het vervangen van asbest golfplaten kan een kostbare onderneming zijn. Gelukkig biedt de rijksoverheid subsidies aan om de kosten te helpen dekken en de vervanging van asbest golfplaten te stimuleren. Met deze subsidie kunt u uw gebouw veilig en duurzaam renoveren zonder dat het uw budget al te veel belast.

Voorwaarden en criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor het vervangen van asbest golfplaten, zijn er enkele voorwaarden en criteria waaraan u moet voldoen. Het is belangrijk om bekend te zijn met deze regels voordat u een aanvraag indient:

 • De asbest golfplaten moeten daadwerkelijk worden vervangen door veiliger en milieuvriendelijker materiaal.
 • De subsidie geldt alleen voor gebouwen in Nederland.
 • De subsidie geldt voor zowel particuliere eigenaren als bedrijfseigenaren.
 • Er geldt een maximumbedrag van €25.000,- aan subsidie.
 • De subsidie is €4,50 per m2 aan vervangen asbest golfplaten.
 • Er moet voldaan worden aan de voorwaarden van de rijksoverheid, zoals het indienen van de juiste documenten en het aanleveren van bewijsmateriaal.

Zodra u bekend bent met de voorwaarden en criteria, kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de betreffende instantie. Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en bewijsstukken bij de aanvraag voegt, zodat uw aanvraag soepel kan verlopen.

subsidie asbest vervangen

Met de subsidie voor het vervangen van asbest golfplaten kunt u niet alleen financiële ondersteuning krijgen, maar draagt u ook bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Het verwijderen van asbest golfplaten vermindert de blootstelling aan gevaarlijke asbestvezels en verkleint de risico’s voor zowel de bewoners als het milieu.

Let op: Het is belangrijk om de subsidieaanvraag tijdig in te dienen en rekening te houden met eventuele wachttijden. Daarnaast is het verstandig om advies in te winnen bij een expert op het gebied van asbestsanering om ervoor te zorgen dat u aan alle voorwaarden voldoet en de subsidie op de juiste manier kunt benutten.

De stappen voor het vervangen van asbest golfplaten

Het vervangen van asbest golfplaten is een proces dat verschillende stappen omvat. Door deze stappen zorgvuldig te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de verwijdering van het asbest dak op een veilige en effectieve manier verloopt.

De eerste stap in het vervangingsproces is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Volgens de SC-540 richtlijnen wordt het dak geïnspecteerd om de aanwezigheid van asbestvezels te bepalen. Dit is een essentiële stap, omdat het u in staat stelt om de juiste aanpak te bepalen voor het verwijderen van het asbest dak.

Nadat de asbestinventarisatie is uitgevoerd, is het tijd om het asbest dak te verwijderen. Dit wordt gedaan door gecertificeerde vakmensen die de nodige expertise hebben op het gebied van asbestsanering. Zij zorgen ervoor dat het asbest dak zorgvuldig en veilig wordt gedemonteerd en verwijderd.

Na de verwijdering van het asbest dak is het tijd om nieuwe dakbedekking te plaatsen. Hierbij heeft u verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw voorkeuren en budget. U kunt kiezen voor een nieuwe golfplaatconstructie of u kunt overwegen om andere soorten dakbedekking, zoals metalen dakplaten of dakpannen, te gebruiken. Daarnaast is dit ook een goed moment om te kijken naar mogelijkheden voor extra isolatie, om uw gebouw energiezuiniger te maken.

Door deze stappen te volgen – van asbestinventarisatie tot verwijdering en vervanging van het dak – kunt u ervoor zorgen dat uw gebouw vrij is van asbest en dat u kunt genieten van een veilige en duurzame dakbedekking.

Voorbeeld van nieuwe dakbedekking opties:

Dakbedekkingsopties Voor- en nadelen
Golfplaatconstructie Voordelig, eenvoudig te installeren, goede waterdichtheid. Kan echter minder duurzaam zijn en vereist periodiek onderhoud.
Metalen dakplaten Sterk, duurzaam, brandveilig en onderhoudsarm. Kan echter duurder zijn in vergelijking met andere opties.
Dakpannen Esthetisch aantrekkelijk, diverse opties beschikbaar, lange levensduur. Vereist echter professionele installatie en kan duurder zijn dan andere bedekkingsmaterialen.

Let op: De keuze voor nieuwe dakbedekking hangt af van verschillende factoren, zoals uw budget, esthetische voorkeuren, duurzaamheidsbehoeften en het type gebouw. Raadpleeg een professionele dakdekker voor advies op maat.

Kosten voor het verwijderen van asbest golfplaten

De kosten voor het verwijderen van asbest golfplaten kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Gemiddeld liggen de kosten voor asbestinventarisatie tussen de €150 en €350 en de kosten voor asbest verwijderen tussen de €675 en €1.000, afhankelijk van het aantal vierkante meters.

Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij meerdere specialisten om een goede prijsvergelijking te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde kosten voor asbestinventarisatie en asbest verwijderen:

Werkzaamheden Kostenrange
Asbestinventarisatie €150 – €350
Asbest verwijderen €675 – €1.000 (afhankelijk van het aantal vierkante meters)

Houd er rekening mee dat deze kosten slechts richtlijnen zijn en kunnen variëren afhankelijk van de grootte van het project, de locatie en de complexiteit van de asbestsanering. Het is altijd verstandig om een gecertificeerde asbestspecialist te raadplegen voor een nauwkeurige prijsopgave en een gedetailleerde kostenanalyse.

kosten asbest verwijderen

Let op: Zorg ervoor dat u altijd een gespecialiseerd bedrijf inschakelt voor het verwijderen van asbest golfplaten om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig en volgens de geldende regelgeving worden uitgevoerd.

Conclusie

Het veilig verwijderen en vervangen van asbest golfplaten is van essentieel belang voor de gezondheid en het milieu. Door de specifieke stappen en veiligheidsmaatregelen te volgen, kan asbest op een professionele manier worden verwijderd. Zo wordt het risico op blootstelling aan asbestvezels geminimaliseerd en worden gezondheidsproblemen voorkomen. Daarnaast kunnen subsidies en regels van toepassing zijn op het vervangen van asbest golfplaten, waardoor de kosten mogelijk worden verlaagd.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het verwijderen van asbest golfplaten een complex proces is dat de juiste kennis, ervaring en certificering vereist. Het is daarom altijd aan te raden om een gecertificeerde asbestspecialist in te schakelen. Zo bent u verzekerd van een veilige en professionele verwijdering van de asbest golfplaten.

Door te investeren in een grondige asbestinventarisatie en het naleven van de juiste procedures, draagt u bij aan een gezonde leefomgeving en het behoud van het milieu. Hoewel de kosten voor het verwijderen van asbest golfplaten variëren, kunnen subsidies mogelijk helpen om de financiële lasten te verlichten. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij meerdere specialisten en de mogelijkheden voor subsidies te onderzoeken.

FAQ

Wat zijn asbest golfplaten?

Asbest golfplaten waren voor 1994 veelgebruikte materialen in bouwtoepassingen, zoals daken van schuren, garages en tuinhuisjes. Het zijn golfplaten die asbestvezels bevatten.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels zijn gevaarlijk wanneer ze worden ingeademd, omdat ze longziektes en kanker kunnen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig met asbest om te gaan en de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat is het belang van een vooronderzoek?

Een vooronderzoek is belangrijk om te bepalen hoe de asbest golfplaten bereikbaar zijn, welk materieel nodig is en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Hierdoor kan de verwijdering efficiënt en veilig worden uitgevoerd.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden bij het verwijderen van asbest golfplaten?

Bij het verwijderen van asbest golfplaten moet beschermende kleding gedragen worden, de werkplek luchtdicht afgesloten worden en de omgeving afgezet worden om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Daarnaast is het dragen van een ademmasker essentieel.

Hoe herken ik golfplaten met asbest?

Veelvoorkomende asbesthoudende golfplaten zijn asbestboard, chrysotiel plaat en amosietplaat. Een gecertificeerde asbestspecialist kan de aanwezigheid van asbest bevestigen.

Moet ik een melding doen bij het verwijderen van asbest golfplaten?

Ja, u moet een sloopmelding doen bij uw gemeente. Hierbij moet u onder andere een situatieschets, de afmetingen van het gebouw, het asbestinventarisatierapport en het sloopveiligheidsplan verstrekken.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie bij het vervangen van asbest golfplaten?

Ja, u kunt in aanmerking komen voor een subsidie van de rijksoverheid. Deze subsidie bedraagt €4,50 per m2 met een maximum van €25.000,-. Let wel op de voorwaarden en criteria van de subsidie.

Wat zijn de stappen voor het vervangen van asbest golfplaten?

De eerste stap is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie volgens de SC-540 richtlijnen. Vervolgens wordt het asbest dak zorgvuldig verwijderd door gecertificeerde vakmensen. Tot slot wordt er nieuwe dakbedekking geplaatst.

Wat zijn de kosten voor het verwijderen van asbest golfplaten?

De kosten variëren afhankelijk van verschillende factoren. Gemiddeld liggen de kosten voor asbestinventarisatie tussen de €150 en €350 en de kosten voor asbest verwijderen tussen de €675 en €1.000, afhankelijk van het aantal vierkante meters.