Asbestattest appartement: Regelgeving Uitgelegd

Een asbestattest is een verplicht document bij de overdracht van een toegankelijk appartement dat vóór 2001 is gebouwd. Dit attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst en kan worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Vanaf 2032 zal een asbestattest ook verplicht zijn voor alle toegankelijke constructies die gebouwd zijn vóór 2001, ongeacht of er een overdracht plaatsvindt. Momenteel is verhuur op zich geen reden om een asbestattest te hebben. Echter, als er een attest beschikbaar is, moet een kopie aan de huurder worden verstrekt.Asbest is een gevaarlijk materiaal dat in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het verwijderen van asbest is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van bewoners. Met het verplichte asbestattest wordt de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een appartement in kaart gebracht, waardoor er actie kan worden ondernomen om het asbest te verwijderen of te saneren.

Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Een asbestattest is verplicht bij de overdracht van een toegankelijk appartement dat vóór 2001 is gebouwd.
 • Het attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst en kan worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige.
 • Vanaf 2032 zal een asbestattest ook verplicht zijn voor alle toegankelijke constructies die vóór 2001 zijn gebouwd.
 • Verhuur op zich is momenteel geen reden voor een asbestattest, maar als er een attest beschikbaar is, moet een kopie aan de huurder worden verstrekt.
 • Het verwijderen of saneren van asbesthoudende materialen is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van bewoners.

Voorwaarden voor een asbestattest

Voor de overdracht onder levenden van een toegankelijk appartement dat vóór 2001 is gebouwd, is een asbestattest verplicht. (Voorwaarden asbestattest, verplicht asbestattest appartement)

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze verplichting. Als het appartement een oppervlakte heeft van minder dan 20 m², is een asbestattest niet verplicht. Dit geldt echter alleen als het appartement geen deel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel of als de som van de over te dragen toegankelijke constructies 20 m² of groter is. (Overdrachtsovereenkomst, asbestattest aanwezigheid)

Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Het kan worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige, die de nodige expertise heeft om asbesthoudende materialen te identificeren en te beoordelen. (Asbestdeskundige)

Voor toekomstige overdrachten geldt dat vanaf 2032 een asbestattest verplicht zal zijn voor alle toegankelijke constructies die vóór 2001 zijn gebouwd, ongeacht of er een overdracht plaatsvindt. Dit betekent dat het attesteren van de aanwezigheid van asbest een toekomstige verplichting zal worden voor alle eigenaren. (Toekomstige verplichting asbestattest)

De voorwaarden voor een asbestattest zijn dus essentieel bij de overdracht van een toegankelijk appartement en zullen in de toekomst een bredere rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van bewoners. Het naleven van deze voorwaarden draagt bij aan een veilige woonomgeving en minimaliseert de blootstelling aan asbestrisico’s. (Voorwaarden asbestattest)

Verhuur en het asbestattest

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding voor een asbestattest. Echter, als er een asbestattest beschikbaar is voor een verhuurd appartement, moet de verhuurder een kopie van het attest aan de huurder(s) verstrekken. Vanaf 2032 moeten alle eigenaren van toegankelijke constructies die gebouwd zijn vóór 2001, inclusief verhuurders, een asbestattest hebben, ongeacht of er een verhuur plaatsvindt.

Asbestattest verplicht bij verhuur

Procedure voor het verkrijgen van een asbestattest

Om een asbestattest te verkrijgen, moet u een gecertificeerd asbestdeskundige inschakelen. Deze deskundige zal een grondige asbestinventarisatie van het appartement uitvoeren om eventuele asbesthoudende materialen te identificeren. Hierbij worden meestal niet-destructieve inventarisatiemethoden gebruikt, maar indien nodig kan de deskundige ook destructieve inventarisatietechnieken toepassen. Dit stelt hem in staat om nauwkeurig te bepalen of er sprake is van asbest in het appartement.

Voor het opstellen van het asbestattest kan de asbestdeskundige monsters nemen van verdachte materialen. Deze monsters worden vervolgens in een laboratorium geanalyseerd om de aanwezigheid van asbestvezels te bevestigen. Op basis van de inventarisatie en de labo-analyse zal de asbestdeskundige een gedetailleerd rapport opstellen met alle relevante informatie over de aanwezigheid en locatie van asbesthoudende materialen in het appartement.

Het asbestattest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar, tenzij er beperkingen zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Dit betekent dat het attest gedurende deze periode geldig is en kan worden gebruikt bij de overdracht van het appartement.

De prijs van een asbestinventarisatie kan variëren en wordt bepaald door de asbestdeskundige. Verschillende factoren, zoals de omvang van het appartement en het aantal monstername- en labo-analyses, kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke prijs. Het wordt daarom aanbevolen om offertes op te vragen bij verschillende asbestdeskundigen en deze te vergelijken om de beste prijs te vinden.

Voorbeeld van een asbestinventarisatieproces:

Stap Activiteit
1 Inschakelen van een gecertificeerd asbestdeskundige
2 Uitvoeren van een asbestinventarisatie met behulp van niet-destructieve methoden
3 Indien nodig, uitvoeren van een destructieve inventarisatie
4 Monstername van verdachte materialen
5 Labo-analyse van de monsters om de aanwezigheid van asbestvezels te bevestigen
6 Opstellen van een gedetailleerd rapport met alle bevindingen
7 Afgifte van het asbestattest met een geldigheidsduur van 10 jaar

Wetgevend kader van het asbestattest

Het wijzigingsdecreet van 29 maart 2019 heeft de wettelijke verankering van het asbestattest mogelijk gemaakt. Door enkele veranderingen aan te brengen in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en het Materialendecreet, heeft de Vlaamse Regering als doel gesteld om alle aanwezige asbest in gebouwen en woningen gebouwd vóór 2001 in kaart te brengen. Sinds 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd.

Door deze wetgeving wordt het belang van het identificeren en registreren van asbesthoudende materialen erkend en wordt bijgedragen aan een veiligere leefomgeving voor iedereen. Het asbestattest zorgt voor heldere richtlijnen en verduidelijkingen met betrekking tot de asbestinventarisatie en biedt een rechtsgrond voor de bescherming van persoonsgegevens tijdens het proces.

De invoering van de asbestinventarisatieplicht en het asbestattest draagt bij aan het bewustzijn van de aanwezigheid van asbest en de mogelijke risico’s die daarmee gepaard gaan. Het doel is om een veilige leef- en werkomgeving te creëren, waarin asbesthoudende materialen tijdig worden geïdentificeerd en op een professionele manier worden verwijderd.

wettelijke verankering asbestattest

Belangrijkste punten:

 • Wetgevend kader van het asbestattest is vastgelegd in het wijzigingsdecreet van 29 maart 2019.
 • Veranderingen zijn aangebracht in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en het Materialendecreet.
 • Asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen vóór 2001.
 • Doel is om alle aanwezige asbest in kaart te brengen en te zorgen voor een veilige leefomgeving.

Wettelijk toepassingsgebied van de asbestinventarisatieplicht

De asbestinventarisatieplicht is van toepassing op elke eigenaar van een toegankelijke constructie met een risicobouwjaar. Een toegankelijke constructie verwijst naar een constructie waar mensen toegang toe hebben, en een risicobouwjaar is een bouwjaar van vóór 2000. Het gaat hierbij zowel om volle eigenaars als blote eigenaars, terwijl vruchtgebruikers buiten het toepassingsgebied vallen. Conform het Materialendecreet, zijn constructies met een grondoppervlakte kleiner dan 20m² vrijgesteld van de verplichte inventarisatie.

Een voorbeeld van de asbestinventarisatieplicht is een eigenaar van een oudere woning die een renovatieproject plant. In dit geval zal de eigenaar verplicht zijn om een asbestinventarisatie uit te voeren om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het pand vast te stellen.

Gevolgen van de asbestinventarisatieplicht voor eigenaren

De asbestinventarisatieplicht legt de verantwoordelijkheid bij de eigenaren van toegankelijke constructies om de aanwezigheid van asbest te inventariseren. Deze inventarisatie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestdeskundige. Het doel van de plicht is om de gezondheidsrisico’s van asbest te minimaliseren en veilige omstandigheden te waarborgen voor bewoners en gebruikers van de constructies.

Indien bij de inventarisatie blijkt dat er asbest aanwezig is, moet de eigenaar de nodige maatregelen nemen om de risico’s te beperken. Dit kan het verwijderen van asbesthoudende materialen inhouden of het treffen van beheersmaatregelen om de blootstellingsrisico’s te minimaliseren.

De asbestinventarisatieplicht heeft als doel om de verspreiding van asbestvezels in gebouwen te verminderen en de gezondheid en veiligheid van bewoners en gebruikers te waarborgen. Door de verplichte inventarisatie worden eigenaren van toegankelijke constructies gestimuleerd om bewust te zijn van eventuele asbestrisico’s en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen.

Gedetailleerde informatie over de asbestinventarisatieplicht, inclusief verplichtingen, procedures en consequenties, kan worden gevonden in de onderstaande tabel.

Aspect Omschrijving
Doelgroep Eigenaren van toegankelijke constructies met een risicobouwjaar
Verplichting Inventarisatie van asbesthoudende materialen
Uitgevoerd door Gecertificeerd asbestdeskundige
Maatregelen Verwijderen of beheersen van asbestrisico’s
Consequenties Verhoogde veiligheid en gezondheid voor bewoners en gebruikers van toegankelijke constructies

De asbestinventarisatieplicht is een belangrijk onderdeel van de wetgeving met betrekking tot asbest en heeft als doel om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Het is essentieel voor eigenaren van toegankelijke constructies om op de hoogte te zijn van hun verplichtingen en de noodzakelijke stappen te nemen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Verplicht asbestattest bij overdracht

Bij de overdracht van een toegankelijk appartement dat gebouwd is voor 2001 is een geldig asbestattest verplicht. Dit geldt voor het onder levenden overdragen van een eigendomsrecht, zakelijk recht of vruchtgebruik. Een onteigening en erfenis worden niet beschouwd als een overdracht. Het asbestattest moet aanwezig zijn bij de ondertekening van de overdrachtsovereenkomst en geldt voor zowel de verkoopovereenkomst als de aan- en verkoopbelofte. De verplichting geldt vanaf 23 november 2022.

Verplicht asbestattest bij overdracht

Wanneer een toegankelijk appartement wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, is het essentieel dat er een geldig asbestattest aanwezig is. Dit is van toepassing op zowel de overdracht van eigendomsrecht, zakelijk recht als vruchtgebruik.

Overdracht en eigendomsrechten

 • Overdracht onder levenden: Een asbestattest is verplicht wanneer een appartement dat vóór 2001 is gebouwd wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Dit geldt voor de overdracht onder levenden, waarbij de eigendomsrechten worden overgedragen aan een andere persoon.
 • Onteigening en erfenis: Een onteigening, waarbij een appartement wordt overgedragen aan de overheid, en erfenissen vallen niet onder de verplichting van een asbestattest.

Verkoopovereenkomst en aan- en verkoopbelofte

De aanwezigheid van een geldig asbestattest is vereist bij zowel de verkoopovereenkomst als de aan- en verkoopbelofte. Dit betekent dat het asbestattest moet worden overlegd bij de ondertekening van deze documenten.

De verplichting om een asbestattest bij overdracht te hebben, is van kracht sinds 23 november 2022. Het doel is om ervoor te zorgen dat potentiële kopers op de hoogte zijn van mogelijke asbestrisico’s in het appartement voordat ze het eigendom overnemen.

Asbestattest voor appartementen in mede-eigendom

Voor appartementsgebouwen in mede-eigendom geldt de verplichting van een asbestattest zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel dat wordt overgedragen. Deze verplichting voor de gemeenschappelijke delen in een gebouwencomplex met gedwongen mede-eigendom treedt in werking op 1 mei 2025. Vanaf deze datum moet bij de overdracht van een privédeel ook een asbestattest worden overhandigd. Deze verplichting is van kracht sinds 23 november 2022.

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de veiligheid van de bewoners te waarborgen, moeten zowel de gemeenschappelijke delen als de privédelen van het appartement worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Het asbestattest is een cruciaal document dat aantoont dat het betreffende deel vrij is van asbest.

Een gecertificeerd asbestdeskundige voert de nodige inventarisatie uit om de aanwezigheid van asbest in de gemeenschappelijke delen en privédelen van het appartement vast te stellen. Het asbestattest geeft aan of er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen en welke maatregelen genomen moeten worden om de nodige sanering uit te voeren.

Met dit attest kunnen de eigenaren, verhuurders en vereniging van mede-eigenaars een veilige en gezonde omgeving garanderen voor alle bewoners van het appartementsgebouw.

Wettelijke verplichting asbestattest mede-eigendom

De wettelijke verplichting voor een asbestattest in appartementsgebouwen in mede-eigendom is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van alle bewoners te waarborgen. Het is van groot belang dat zowel de gemeenschappelijke delen als de privédelen van het appartement vrij zijn van asbesthoudende materialen. Door deze verplichting worden eigenaren aangemoedigd om de nodige maatregelen te nemen om asbest te verwijderen en de risico’s voor bewoners te minimaliseren.

De inwerkingtreding van de verplichting voor de gemeenschappelijke delen op 1 mei 2025 geeft eigenaren voldoende tijd om de nodige inventarisatie en, indien nodig, saneringsmaatregelen uit te voeren. Vanaf die datum moet bij elke overdracht van een privédeel ook een asbestattest worden overhandigd, ongeacht of er sprake is van verkoop of verhuur.

Door te voldoen aan de wettelijke verplichting van het asbestattest in appartementsgebouwen in mede-eigendom, dragen eigenaren bij aan een veilige woonomgeving en minimaliseren ze de gezondheidsrisico’s voor alle bewoners.

Gemeenschappelijke delen Privédeel Inwerkingtreding
Verplicht Bij overdracht 1 mei 2025

De verplichting voor het asbestattest in appartementsgebouwen in mede-eigendom is een belangrijke stap om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren en te verwijderen. Door deze maatregel kunnen we de veiligheid en gezondheid van alle bewoners waarborgen en toekomstige gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

Asbestattest bij verhuur

Het verhuren van een appartement creëert geen verplichting om over een asbestattest te beschikken. Echter, elke eigenaar van een appartement gebouwd voor 2001 moet tegen 2032 over een asbestattest beschikken, ongeacht of het verhuurd wordt. Als een verhuurder al een asbestattest heeft, is hij wettelijk verplicht om een kopie aan de huurder te verstrekken bij het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na de datum vermeld op het asbestattest.

Kosten van een asbestattest

De kosten voor een asbestattest kunnen variëren en worden bepaald door de asbestdeskundige. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals de omvang van het appartement en het aantal monstername- en labo-analyses dat nodig is. Het is belangrijk op te merken dat er geen vaste prijs is vastgesteld in de wetgeving voor een asbestattest.

Naast de kosten voor het opstellen van het asbestattest moet er ook rekening worden gehouden met een retributie van €50 die aan de OVAM moet worden betaald voor de afgifte van het attest.

Om de beste prijs te krijgen, is het raadzaam om offertes op te vragen bij meerdere asbestdeskundigen en deze met elkaar te vergelijken. Op die manier kunt u een weloverwogen keuze maken en de kosten van het asbestattest optimaliseren.

Factor Invloed op kosten
Omvang van het appartement Kan de prijs beïnvloeden, afhankelijk van de hoeveelheid werk en tijd die nodig is voor de inventarisatie van asbesthoudende materialen.
Aantal monstername- en labo-analyses Meer analyses kunnen leiden tot hogere kosten vanwege de extra werkzaamheden en analyses die moeten worden uitgevoerd.
Retributie aan OVAM Een verplichte retributie van €50 moet worden betaald aan de OVAM voor de afgifte van het asbestattest.

De exacte kosten kunnen verschillen per asbestdeskundige en situatie. Het is daarom verstandig om specifieke offertes op te vragen om een goed beeld te krijgen van de prijs voor het verkrijgen van een asbestattest.

Conclusie

Een asbestattest is verplicht bij de overdracht van een toegankelijk appartement dat gebouwd is vóór 2001. Dit attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst en kan worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Het is belangrijk om te benadrukken dat vanaf 2032 een asbestattest ook verplicht zal zijn voor alle toegankelijke constructies die gebouwd zijn vóór 2001, ongeacht of er een overdracht plaatsvindt.

Het verhuren van een appartement op zich is momenteel geen aanleiding voor een asbestattest. Echter, als er een asbestattest beschikbaar is voor een verhuurd appartement, moet een kopie van het attest aan de huurder worden verstrekt. Dit draagt bij aan een transparante en veilige woonsituatie. Het is daarom raadzaam om als verhuurder een asbestattest te verkrijgen, mocht dit nog niet het geval zijn.

De kosten voor een asbestattest kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het wordt aanbevolen om offertes op te vragen bij verschillende gecertificeerde asbestdeskundigen en deze te vergelijken. Zo kunt u de beste prijs-kwaliteitverhouding voor uw specifieke situatie vinden. Houd er ook rekening mee dat er een retributie van 50 EUR aan de OVAM moet worden betaald voor de afgifte van het asbestattest.

FAQ

Wat zijn de voorwaarden voor een asbestattest bij een appartement?

Een asbestattest is verplicht bij de overdracht van een toegankelijk appartement dat gebouwd is vóór 2001. Het attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst en kan opgesteld worden door een gecertificeerd asbestdeskundige. Vanaf 2032 zal een asbestattest ook verplicht zijn voor alle toegankelijke constructies die gebouwd zijn vóór 2001, ongeacht of er een overdracht plaatsvindt.

Moet er een asbestattest zijn bij verhuur?

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding voor een asbestattest, maar als er een attest beschikbaar is, moet een kopie aan de huurder worden verstrekt. Vanaf 2032 moeten alle eigenaren van toegankelijke constructies die gebouwd zijn vóór 2001, inclusief verhuurders, een asbestattest hebben, ongeacht of er een verhuur plaatsvindt.

Wat is de procedure voor het verkrijgen van een asbestattest?

Om een asbestattest te verkrijgen, moet een gecertificeerd asbestdeskundige worden ingeschakeld. De deskundige voert een inventarisatie uit van het appartement, waarbij niet-destructieve methoden worden gebruikt om asbesthoudende materialen te identificeren. Indien nodig kan de deskundige een destructieve inventarisatie uitvoeren. Voor het opstellen van het asbestattest kunnen monstername en labo-analyse worden uitgevoerd. Het asbestattest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar, tenzij er beperkingen waren tijdens het onderzoek. De prijs voor de asbestinventarisatie wordt bepaald door de deskundige en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het appartement en het aantal monstername- en labo-analyses.

Wat is het wetgevend kader van het asbestattest?

Het wijzigingsdecreet van 29 maart 2019 heeft de wettelijke grondslag gelegd voor het asbestattest. Het decreet heeft enkele veranderingen aangebracht in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en het Materialendecreet. Het streven van de Vlaamse Regering is om alle aanwezige asbest in gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart te brengen. Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.

Wat is het wettelijk toepassingsgebied van de asbestinventarisatieplicht?

De asbestinventarisatieplicht geldt voor elke eigenaar van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar. Een toegankelijke constructie is een constructie die mensen kunnen betreden en een risicobouwjaar is bouwjaar 2000 of ouder. De eigenaar kan de volle eigenaar of blote eigenaar zijn en vruchtgebruikers vallen buiten het toepassingsgebied. Het Materialendecreet voorziet een vrijstelling voor constructies met een grondoppervlakte kleiner dan 20m².

Is een asbestattest verplicht bij overdracht van een appartement?

Bij de overdracht van een toegankelijk appartement dat gebouwd is voor 2001 is een geldig asbestattest verplicht. Dit geldt voor het onder levenden overdragen van een eigendomsrecht, zakelijk recht of vruchtgebruik. Een onteigening en erfenis worden niet beschouwd als een overdracht. Het asbestattest moet aanwezig zijn bij de ondertekening van de overdrachtsovereenkomst en geldt voor zowel de verkoopovereenkomst als de aan- en verkoopbelofte. De verplichting geldt vanaf 23 november 2022.

Is een asbestattest nodig voor appartementen in mede-eigendom?

Voor appartementsgebouwen in mede-eigendom is een asbestattest nodig voor zowel de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel dat wordt overgedragen. De verplichting voor de gemeenschappelijke delen in een gebouwencomplex met gedwongen mede-eigendom gaat in op 1 mei 2025. Vanaf die datum moet bij de overdracht van een privédeel ook een asbestattest worden overhandigd. Dit geldt vanaf 23 november 2022.

Is een asbestattest verplicht bij verhuur?

Het verhuren van een appartement creëert geen verplichting om over een asbestattest te beschikken. Echter, elke eigenaar van een appartement gebouwd voor 2001 moet tegen 2032 over een asbestattest beschikken, ongeacht of het verhuurd wordt. Als een verhuurder al een asbestattest heeft, is hij wettelijk verplicht om een kopie aan de huurder te verstrekken bij het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na de datum vermeld op het asbestattest.

Hoeveel kost een asbestattest?

De kosten voor een asbestattest worden bepaald door de asbestdeskundige en kunnen variëren op basis van verschillende factoren, zoals de omvang van het appartement en het aantal monstername- en labo-analyses. Er is geen vaste prijs bepaald in de wetgeving. Daarnaast moet er een retributie van 50 EUR aan de OVAM worden betaald voor de afgifte van het asbestattest. Om de beste prijs te krijgen, wordt aanbevolen om offertes op te vragen bij meerdere asbestdeskundigen en deze te vergelijken.