Asbest Wetgeving: Regelgeving Update 2024

De ministerraad heeft ingestemd met wijzigingen van de asbestregelgeving. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor asbestinventarisatiebedrijven, asbestverwijderingsbedrijven en bedrijven die in de toekomst bepaalde asbesttoepassingen willen verwijderen. Ook toezichthouders, eigenaren van vastgoed met asbest en inspectie-instellingen worden beïnvloed door de veranderingen. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is om de regelgeving risicogerichter te maken, waarbij specifieke risico’s en verplichte beschermingsmaatregelen beter op elkaar worden afgestemd.Belangrijkste punten:

 • De wijzigingen hebben betrekking op de certificatieplicht voor asbestverwijderingsbedrijven en personen die beroepsmatig asbest verwijderen.
 • De risicoklasse-indeling blijft bepalend voor de maatregelen die nodig zijn bij het verwijderen van asbest.
 • De eindbeoordeling na afloop van de asbestverwijdering wordt meer risicogericht.
 • De wijzigingen hebben gevolgen voor andere asbestgerelateerde regelgeving.
 • Subsidies zijn beschikbaar voor het verwijderen van asbest.

Belangrijke punten om te onthouden:

 • De asbest wetgeving wordt risicogerichter gemaakt.
 • Certificatieplicht en risicoklasse-indeling zijn belangrijke aspecten bij asbestverwijdering.
 • Een meer risicogerichte eindbeoordeling na de verwijdering.
 • Andere asbestgerelateerde regelgeving wordt aangepast.
 • Subsidies zijn beschikbaar voor asbestsanering.

Aanpassingen in de Asbest Wetgeving

De belangrijkste aanpassingen in de asbest wetgeving hebben betrekking op de risicogerichtheid van de regelgeving. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de risico’s die bepaalde typen asbest of asbestsaneringen met zich meebrengen.

Een significante verandering is de verschuiving in de certificatieplicht voor asbestverwijderingsbedrijven en personen die beroepsmatig asbest verwijderen. Deze plicht richt zich nu op het verwijderen van aangewezen asbesttoepassingen die een hoog risico op blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengen. Minder risicovolle asbesttoepassingen kunnen door andere bedrijven worden uitgevoerd, ook zonder certificatie.

De risicoklasse-indeling blijft van essentieel belang in deze wetgeving en bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden bij elke sanering. Werkzaamheden met hogere risicoklasses vereisen striktere maatregelen dan werkzaamheden met lagere risicoklasses.

Om de inhoud van de aanpassingen in de asbest wetgeving overzichtelijk weer te geven, wordt onderstaande tabel gebruikt:

Risicoklasse Asbestverwijderingsplicht Certificatieplicht
Risicoklasse 1 Risicovolle asbesttoepassingen Verplicht certificatie
Risicoklasse 2 Minder risicovolle asbesttoepassingen Kan zonder certificatie

Deze wijzigingen in de wetgeving dragen bij aan een meer risicogerichte benadering van asbestverwijdering, waarbij de bescherming van werknemers en het veilig verwijderen van asbest centraal staan.

Wijziging in Certificatieplicht

Een belangrijke wijziging in de asbest wetgeving betreft de certificatieplicht voor asbestverwijderingsbedrijven en personen die beroepsmatig asbest verwijderen. Deze certificatieplicht geldt nu voor het verwijderen van aangewezen asbesttoepassingen die tot hoge blootstellingen aan asbestvezels kunnen leiden.

Bepaalde typen asbest of type asbestsaneringen worden als risicovoller beschouwd en vereisen dus een gecertificeerd bedrijf of persoon voor de verwijdering. Werkzaamheden met minder risicovolle asbesttoepassingen kunnen ook door niet-gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd, maar werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers over de nodige kennis en kunde beschikken volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Voordelen van Gecertificeerde Bedrijven

Gecertificeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in asbestsanering hebben aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van veilige en correcte asbestverwijdering. Door samen te werken met gecertificeerde bedrijven kunnen opdrachtgevers de risico’s minimaliseren en erop vertrouwen dat de saneringswerkzaamheden volgens de geldende regelgeving worden uitgevoerd.

Om de certificatieplicht te waarborgen, zijn er diverse certificatieschema’s ontwikkeld waar gecertificeerde bedrijven aan moeten voldoen. Deze schema’s stellen eisen aan onder andere het vakmanschap, de opleidingen en het kwaliteitsbeheersysteem van het bedrijf. Door te werken met gecertificeerde bedrijven kunnen opdrachtgevers de kwaliteit en veiligheid van de asbestverwijdering garanderen.

De certificatie van bedrijven en personen wordt uitgevoerd door onafhankelijke instanties die beoordelen of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Op basis van deze beoordeling wordt het certificaat toegekend. Opdrachtgevers kunnen de geldigheid van certificaten controleren en verifiëren of een bedrijf daadwerkelijk gecertificeerd is voor de betreffende werkzaamheden.

Gevolgen van de Wijziging Voordelen van Certificatie
Verplichte certificatie voor verwijdering van aangewezen asbesttoepassingen Aantoonbare expertise en ervaring
Risicovollere asbesttoepassingen vereisen gecertificeerde bedrijven Kwaliteit en veiligheid van asbestverwijdering
Niet-gecertificeerde bedrijven kunnen werkzaamheden met minder risicovolle asbesttoepassingen uitvoeren Controleerbaarheid van certificaten

Door de wijziging in de certificatieplicht wordt de kwaliteit en veiligheid van asbestverwijdering verder gewaarborgd. Gecertificeerde bedrijven bieden de nodige expertise en ervaring om de risico’s van asbestverwijdering tot een minimum te beperken. Opdrachtgevers kunnen met vertrouwen samenwerken met gecertificeerde bedrijven en zo zorgen voor een veilige en correcte sanering van asbesttoepassingen.

asbestsanering

Verschuiving in Risicoklasse-indeling

De risicoklasse-indeling blijft een belangrijke factor in de asbest wetgeving. Het bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden bij elke afzonderlijke sanering.

 • Er kunnen situaties zijn waarin bepaalde werkzaamheden onder de certificatieplicht vallen, zelfs als ze tot risicoklasse 1 behoren.
 • Omgekeerd kunnen er ook situaties zijn waarin de eisen van risicoklasse 2 gelden bij verwijdering van asbesttoepassingen waarvoor de certificatieplicht niet geldt.
 • Het onderscheid tussen A- en B-toepassingen blijft van kracht, waarbij B-toepassingen als risicovoller worden beschouwd en vallen onder de certificatieplicht.
 • Het is echter mogelijk om ook voor andere toepassingen een gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende risicoklassen, volgt hieronder een overzicht:

Risicoklasse Kenmerken
Risicoklasse 1 Asbesttoepassingen met een laag risico op blootstelling
Risicoklasse 2 Asbesttoepassingen met een middelgroot risico op blootstelling
Risicoklasse 3 Asbesttoepassingen met een hoog risico op blootstelling

Een gecertificeerd bedrijf kan u helpen bij het beoordelen van de risicoklasse van de asbesttoepassingen in uw gebouw en het bepalen van de juiste verwijderingsmaatregelen.

asbestsanering

Meer Risicogerichte Eindbeoordeling

De eindbeoordeling na afloop van de asbestverwijdering is een cruciale stap om de veiligheid en kwaliteit van het proces te waarborgen. Voorheen werden hierbij vaak luchtmetingen uitgevoerd om de concentratie van asbestvezels te meten. Echter, met de nieuwe wijzigingen in de asbest wetgeving, wordt de eindbeoordeling meer risicogericht en zullen visuele beoordelingen vaker de norm worden. Dit betekent dat niet altijd luchtmetingen vereist zullen zijn, maar dat inspectie-instellingen zich meer zullen richten op het beoordelen van de afgeronde asbestverwijdering op basis van zichtbare indicatoren.

Om ervoor te zorgen dat de eindbeoordelingen op een gestandaardiseerde en objectieve manier worden uitgevoerd, zal er in de Arboregeling verwezen worden naar de NEN-norm 2990. Deze norm legt de richtlijnen vast voor het visueel beoordelen van asbestverwijderingen en het beoordelen van de luchtkwaliteit na afloop. Hierdoor wordt consistentie en kwaliteit gewaarborgd bij het uitvoeren van eindbeoordelingen.

De certificatieschema’s en het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) zullen ook worden aangepast om aan te sluiten bij de nieuwe regelgeving omtrent de eindbeoordeling. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals asbestverwijderingsbedrijven en inspectie-instellingen, op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijnen en hun werkzaamheden hierop kunnen afstemmen. Hierdoor wordt de kwaliteit en veiligheid van asbestverwijdering verder verbeterd.

Asbestverwijdering

Deze verschuiving naar een meer risicogerichte eindbeoordeling is een belangrijke stap in het streven naar een veiligere en effectievere asbestverwijdering. Door het visueel beoordelen van de resultaten en het beperken van onnodige luchtmetingen, kunnen inspectie-instellingen efficiënter werken en kunnen asbestverwijderingsbedrijven zich meer richten op het waarborgen van de veiligheid tijdens het proces. Dit draagt bij aan een effectieve bescherming van zowel werknemers als de omgeving tegen de gevaren van asbest.

Gevolgen voor Overige Regelgeving

De wijziging in de arboregelgeving heeft gevolgen voor andere asbestgerelateerde regelgeving, zoals het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit/Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze voorschriften worden tegelijkertijd aangepast om ervoor te zorgen dat de regelgeving op elkaar blijft aansluiten. Het blijft mogelijk voor particulieren om onder bepaalde voorwaarden zelf een beperkte hoeveelheid asbest te verwijderen, maar de voorschriften hiervoor zullen verduidelijkt worden.

De wijziging in de arboregelgeving heeft ook gevolgen voor andere wetgeving omtrent asbestverwijdering. Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 reguleert bijvoorbeeld het proces van asbestverwijdering en bevat voorschriften voor het veilig omgaan met asbest. Dit besluit zal in lijn gebracht worden met de nieuwe arboregelgeving om een consistente en effectieve aanpak van asbestverwijdering te waarborgen.

Daarnaast zal het Bouwbesluit/Besluit bouwwerken leefomgeving geüpdatet worden om de wijzigingen in de asbest wetgeving te integreren. Dit besluit bevat regels voor het bouwen en gebruiken van bouwwerken en heeft ook betrekking op de verwijdering van asbest. Door deze regelgeving aan te passen, wordt een uniforme aanpak van asbestverwijdering in verschillende bouwgerelateerde contexten mogelijk gemaakt.

Geschiedenis van Asbest

Asbest heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot het oude Griekenland, waar het werd gewonnen en gebruikt voor verschillende doeleinden. Het werd beschouwd als een wondermateriaal vanwege zijn hitte- en brandwerende eigenschappen. In het Romeinse Rijk werd asbest al gebruikt in de bouw, kleding en andere weefsels. Zelfs de oude Egyptenaren gebruikten doeken gemaakt van asbest om hun doden mee te wikkelen. Het gebruik van asbest als bouwmateriaal was wijdverspreid, maar helaas werd later ontdekt dat het gevaarlijke gezondheidseffecten kan hebben, zoals kanker en stoflongen.

Asbest werd beschouwd als een wondermateriaal vanwege zijn hitte- en brandwerende eigenschappen.

De geschiedenis van asbest illustreert de eeuwenlange toepassing van dit bouwmateriaal door verschillende culturen en beschavingen. De vezelachtige structuur van asbest zorgde ervoor dat het gebruikt kon worden in diverse producten en constructies. Het werd onder andere verwerkt in dakbedekking, isolatiemateriaal, cement, pijpleidingen en zelfs in beschermende kleding. Het gebruik van asbest bood destijds vele voordelen, maar tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan.

Ondanks het feit dat asbest al duizenden jaren werd gebruikt, begonnen de gezondheidsrisico’s pas in de 20e eeuw aan het licht te komen. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat blootstelling aan asbestvezels ernstige gezondheidsproblemen kon veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Als gevolg hiervan werden er wereldwijd maatregelen genomen om het gebruik van asbest te beperken en te verbieden.

De geschiedenis van asbest is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van de risico’s en de redenen achter de huidige wetgeving en maatregelen met betrekking tot asbestverwijdering en -beheer. Het is een herinnering aan de impact die dit bouwmateriaal op de menselijke gezondheid kan hebben en de noodzaak om veilige en gezonde werkomgevingen te creëren.

Subsidie voor Asbest Verwijderen

Om particulieren te helpen bij het verwijderen van asbestdaken, biedt de overheid subsidies aan. Deze subsidies hebben als doel om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren en de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met asbest te verminderen. Er zijn ook andere subsidiemogelijkheden voor het saneren van asbest in woningen en bedrijfspanden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze subsidies en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Asbestdaken vormen een potentieel gevaar voor de gezondheid van mensen en het milieu. Daarom is het verwijderen van asbesthoudende daken van groot belang. De overheid erkent de kosten die hiermee gepaard gaan en biedt daarom financiële ondersteuning in de vorm van subsidies.

 • Particulieren kunnen subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbesthoudende daken. Deze subsidie dekt een deel van de kosten die gepaard gaan met het saneren van het dak.
 • Voor bedrijven en organisaties zijn er subsidiemogelijkheden beschikbaar voor het saneren van asbest in woningen en bedrijfspanden. Deze subsidies kunnen helpen om de kosten van de sanering te verlagen.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke voorwaarden en de aanvraagprocedure voor deze subsidies. De overheid stelt bepaalde eisen aan de sanering, zoals het inschakelen van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport. Daarnaast zijn er deadlines en budgetlimieten waar rekening mee gehouden moet worden.

“De subsidieregelingen voor het verwijderen van asbest zijn een waardevol instrument om de sanering van asbestdaken te bevorderen. Het is belangrijk dat particulieren en bedrijven zich bewust zijn van deze mogelijkheden en tijdig de subsidieaanvraag indienen.” – Expert op het gebied van asbestsanering

De subsidies voor asbestverwijdering kunnen een belangrijke financiële steun zijn bij het saneren van asbestdaken. Het is raadzaam om contact op te nemen met de betreffende instanties en advies in te winnen bij specialisten op het gebied van asbestsanering om de juiste stappen te nemen.

Conclusie

De wetgeving omtrent asbest wordt aangepast om de regelgeving risicogerichter te maken en de bescherming van werknemers tegen asbestvezels te verbeteren. Er zijn wijzigingen in de certificatieplicht voor asbestverwijderingsbedrijven en personen die beroepsmatig asbest verwijderen. Daarnaast blijft de risicoklasse-indeling bepalend voor de maatregelen die genomen moeten worden bij het verwijderen van asbest. De eindbeoordeling na afloop van de asbestverwijdering wordt ook meer risicogericht, waarbij visuele beoordelingen vaker worden toegepast en luchtmetingen niet altijd nodig zijn.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor andere asbestgerelateerde regelgeving, zoals het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit/Besluit bouwwerken leefomgeving. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en de mogelijkheden die er zijn voor het verwijderen van asbest. Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar om particulieren te helpen bij het saneren van asbest in hun woningen, bedrijfspanden en specifiek voor het verwijderen van asbestdaken.

Mocht u vragen hebben over de nieuwe asbest wetgeving, asbestsanering, asbestverwijdering of toepassingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een gekwalificeerd asbestinventarisatiebedrijf of asbestverwijderingsbedrijf. Zij kunnen u adviseren en begeleiden bij het naleven van de wetgeving en het uitvoeren van de juiste saneringsmaatregelen.

FAQ

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de asbest wetgeving?

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de risicogerichtheid van de regelgeving. Er komt een verschuiving in de zwaarte van de verplichtingen, waarbij de certificatieplicht voor asbestverwijderingsbedrijven en personen die beroepsmatig asbest verwijderen wordt ingezet op het verwijderen van aangewezen asbesttoepassingen die tot hoge blootstellingen aan asbestvezels kunnen leiden.

Blijft de risicoklasse-indeling belangrijk in de asbest wetgeving?

Ja, de risicoklasse-indeling blijft bepalend voor de maatregelen die genomen moeten worden bij elke afzonderlijke sanering.

Wat houdt de certificatieplicht in?

De certificatieplicht geldt voor het verwijderen van aangewezen asbesttoepassingen die tot hoge blootstellingen aan asbestvezels kunnen leiden. Werkzaamheden met minder risicovolle asbesttoepassingen kunnen ook door niet-gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd, maar werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers over de nodige kennis en kunde beschikken volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Hoe wordt de eindbeoordeling na afloop van de asbestverwijdering meer risicogericht?

De eindbeoordeling wordt vaker een visuele eindbeoordeling en vereist niet altijd luchtmetingen. Het doel hiervan is onnodige verplichtingen te voorkomen. In de Arboregeling wordt verwezen naar NEN-norm 2990 voor de uitvoering van de eindbeoordeling.

Wat zijn de gevolgen van de wijziging in de asbest wetgeving voor andere regelgeving?

De wijziging heeft gevolgen voor andere asbestgerelateerde regelgeving, zoals het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit/Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze voorschriften worden tegelijkertijd aangepast om ervoor te zorgen dat de regelgeving op elkaar blijft aansluiten.

Is er subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbest?

Ja, de overheid biedt subsidies aan om particulieren en bedrijven te helpen bij het verwijderen van asbest. Deze subsidies hebben als doel om het verwijderen van asbest te stimuleren en de gezondheidsrisico’s te verminderen.

Wat is de geschiedenis van asbest?

Asbest heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot het oude Griekenland. Het werd beschouwd als een wondermateriaal vanwege zijn hitte- en brandwerende eigenschappen. Het gebruik van asbest als bouwmateriaal was wijdverspreid tot de ontdekking van de gevaarlijke gezondheidseffecten.

Moet ik een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor het verwijderen van asbest?

Voor bepaalde typen asbest of type asbestsaneringen is een gecertificeerd bedrijf vereist. Werkzaamheden met minder risicovolle asbesttoepassingen kunnen ook door niet-gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd, maar werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers over de nodige kennis en kunde beschikken volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wat is het doel van de wijzigingen in de asbest wetgeving?

Het belangrijkste doel van de wijzigingen is om de regelgeving risicogerichter te maken en zo de bescherming van werknemers tegen asbestvezels te verbeteren.