Asbest op School – Gezondheidsrisico’s Aanpakken

In dit artikel wordt besproken hoe gezondheidsrisico’s veroorzaakt door asbest op school worden aangepakt en hoe er gezorgd wordt voor veilige schoolgebouwen via professionele asbestsanering. We baseren ons op verschillende bronnen om een volledig beeld te geven van de problematiek en mogelijke oplossingen.Belangrijkste punten:

 • Asbest op school kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
 • Asbestsanering en asbestinventarisatie zijn essentieel om deze risico’s te minimaliseren.
 • Een goed asbestbeleid en asbestprotocol zijn nodig om een veilige schoolomgeving te creëren.
 • Samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en externe instanties is cruciaal in de aanpak van asbestproblematiek op scholen.
 • Het Kenniscentrum Ruimte-OK biedt ondersteuning en expertise op het gebied van asbestsanering.

Asbestproblematiek bij Onderwijshuisvesting

Uit een recent onderzoek is gebleken dat in maar liefst 65% van de onderzochte scholen asbest aanwezig is dat op termijn moet worden aangepakt. Dit probleem komt voor in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat er actie wordt ondernomen om de gezondheidsrisico’s van asbest voor leerlingen en leerkrachten te beperken.

Asbestproblematiek vormt een serieuze bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van leerlingen en leerkrachten in scholen. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat in maar liefst 65% van de onderzochte scholen asbest aanwezig is. Deze scholen staan voor de uitdaging om dit asbest op termijn te verwijderen en zo de veiligheid te waarborgen.

Asbest, een natuurlijk mineraal dat vaak werd gebruikt in de bouw van oudere gebouwen, kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen bij blootstelling. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige ziektes, zoals longkanker en mesothelioom. Met name kinderen zijn kwetsbaar voor de effecten van asbest, omdat hun immuunsysteem nog in ontwikkeling is.

Daarom is het van groot belang dat er actie wordt ondernomen om de asbestproblematiek bij onderwijshuisvesting aan te pakken. Door het verwijderen van asbest kan de blootstelling aan gevaarlijke vezels worden geminimaliseerd en kan de veiligheid van leerlingen en leerkrachten worden gewaarborgd.

Het belang van asbestsanering in scholen

Asbestsanering in scholen is cruciaal om de gezondheidsrisico’s van asbest te beperken. Uit het genoemde onderzoek blijkt dat asbest aanwezig is in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat kinderen op jonge leeftijd al worden blootgesteld aan de schadelijke stoffen van asbest.

Om de gezondheid van leerlingen en leerkrachten te beschermen, is het noodzakelijk om een professionele asbestsanering uit te voeren in scholen waar asbest aanwezig is. Hierbij wordt het asbest op een veilige en gecontroleerde manier verwijderd, zodat de gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt.

Schoolniveau Percentage scholen met asbest
Primair onderwijs 55%
Voortgezet onderwijs 70%

Risico’s van Asbest op School

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid wanneer de asbestvezels loskomen en ingeademd worden. Het kan leiden tot verschillende ziektes, waaronder longkanker en mesothelioom. Vooral bij langdurige blootstelling aan asbestvezels kan het risico op deze ziektes toenemen. Daarom is het belangrijk om de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen serieus te nemen en maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen.

Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze in de longen terechtkomen en op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Deze vezels kunnen leiden tot de ontwikkeling van longkanker, mesothelioom en andere aandoeningen aan de luchtwegen. Het risico op deze ziektes neemt toe naarmate de blootstelling aan asbestvezels langer duurt.

Vooral kinderen zijn vatbaar voor de gezondheidsrisico’s van asbest op school. Hun lichaam en immuunsysteem zijn nog in ontwikkeling, waardoor ze gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van asbestvezels. Daarom is het van essentieel belang dat er maatregelen worden genomen om de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen te identificeren en te beheersen.

Gezondheidsrisico’s van asbest op school

 • Longkanker: Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot de ontwikkeling van longkanker. Dit is een ernstige ziekte die vaak pas jaren later tot uiting komt.
 • Mesothelioom: Het inademen van asbestvezels kan ook leiden tot de ontwikkeling van mesothelioom, een agressieve vorm van kanker die voornamelijk de longvliezen en buikvlies aantast.
 • Andere luchtwegaandoeningen: Langdurige blootstelling aan asbest kan ook leiden tot andere luchtwegaandoeningen, zoals asbestose en pleurale plaques.

Deze gezondheidsrisico’s benadrukken het belang van het nemen van preventieve maatregelen op scholen om de blootstelling aan asbestzo veel mogelijk te beperken. Door het uitvoeren van een grondige asbestinventarisatie en het naleven van strikte voorschriften voor asbestverwijdering kan de blootstelling aan asbestvezels tot een minimum worden beperkt.

Asbestinventarisatie en Asbestbeleid op Scholen

Een essentieel onderdeel van het aanpakken van asbest op school is het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Dit is een grondig onderzoek om vast te stellen waar en in welke mate asbest aanwezig is in het schoolgebouw.

Op basis van de resultaten van de asbestinventarisatie kan er een gedegen asbestbeleid worden opgesteld. Dit beleid omvat maatregelen om de gezondheidsrisico’s van asbest te minimaliseren en te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Voordelen van Asbestinventarisatie en Asbestbeleid

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het implementeren van een asbestbeleid op scholen biedt diverse voordelen:

 • Identificatie van asbesthoudende materialen en locaties in het schoolgebouw
 • Bewustwording van de mogelijke gezondheidsrisico’s van asbest voor leerlingen en leerkrachten
 • Opstellen van een gedetailleerd plan voor het minimaliseren van de blootstelling aan asbestvezels
 • Implementatie van preventieve maatregelen om de veiligheid op school te waarborgen

Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het opstellen van een adequaat asbestbeleid kunnen scholen proactief handelen en de juiste maatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s van asbest te beperken. Hierdoor wordt een veilige leeromgeving gecreëerd voor leerlingen, leerkrachten en ander schoolpersoneel.

Tabel: Stappen bij Asbestinventarisatie en Asbestbeleid op Scholen

Stap Omschrijving
1 Inschakelen van een gekwalificeerd asbestinventarisatiebedrijf
2 Uitvoeren van een grondige inspectie van het schoolgebouw
3 Analyseren van de verzamelde monsters in een geaccrediteerd laboratorium
4 Opstellen van een asbestinventarisatierapport
5 Ontwikkelen van een asbestbeleid op basis van de inventarisatieresultaten
6 Implementeren van maatregelen om de blootstelling aan asbest te minimaliseren

Een gedegen asbestinventarisatie en de ontwikkeling van een passend asbestbeleid zijn cruciale stappen in het creëren van een veilige schoolomgeving. Door samen te werken met gekwalificeerde professionals en de juiste maatregelen te treffen, kunnen scholen de gezondheidsrisico’s van asbest op effectieve wijze aanpakken.

Professionele Asbestsanering op Scholen

Om de aanwezigheid van asbest op school effectief aan te pakken, is het noodzakelijk om een professionele asbestsanering uit te voeren. Dit houdt in dat gespecialiseerde bedrijven worden ingeschakeld om het asbest op een veilige en gecontroleerde manier te verwijderen.

Professionele asbestsanering vergt expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat het asbest veilig en volgens de geldende regels en voorschriften wordt verwijderd. Het gebruik van geavanceerde apparatuur en technieken zorgt ervoor dat de asbestvezels effectief worden geëlimineerd.

Tijdens het saneringsproces wordt er gewerkt volgens een strikt asbestprotocol om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Dit protocol omvat onder andere het zorgvuldig afsluiten van de werkruimte, het dragen van beschermende kleding en maskers, en het beperken van de verspreiding van asbestvezels.

De professionele asbestverwijderaars zijn opgeleid om de sanering efficiënt en veilig uit te voeren. Ze weten hoe ze moeten omgaan met verschillende soorten asbest en hebben de nodige kennis en vaardigheden om de juiste maatregelen te treffen.

Na de asbestsanering wordt er een grondige controle uitgevoerd om te verifiëren dat het schoolgebouw volledig asbestvrij is. Hierbij worden er monsters genomen en geanalyseerd om te garanderen dat er geen asbestvezels meer aanwezig zijn.

Voordelen van Professionele Asbestsanering op Scholen

Professionele asbestsanering op scholen biedt diverse voordelen, waaronder:

 • Minimalisering van gezondheidsrisico’s: Door het verwijderen van asbest wordt de blootstelling aan schadelijke asbestvezels geminimaliseerd, waardoor de gezondheid van leerlingen en personeel wordt beschermd.
 • Creëren van een veilige leeromgeving: Het verwijderen van asbest zorgt voor een veilig schoolgebouw waarin leerlingen en personeel zonder zorgen kunnen verblijven.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Scholen zijn verplicht om asbest te verwijderen en te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor leerlingen en personeel. Met professionele asbestsanering voldoen scholen aan deze verplichtingen.
 • Verhoogde waarde van het schoolgebouw: Een asbestvrij schoolgebouw heeft een hogere waarde en kan bijdragen aan een positief imago van de school.

asbestsanering

Voordelen van Professionele Asbestsanering op Scholen
Minimalisering van gezondheidsrisico’s
Creëren van een veilige leeromgeving
Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Verhoogde waarde van het schoolgebouw

Rol van Schoolbesturen en Gemeenten

Zowel schoolbesturen als gemeenten spelen een cruciale rol bij het aanpakken van de asbestproblematiek op scholen. Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leerkrachten, terwijl de gemeente zich richt op het faciliteren van saneringsmaatregelen en het waarborgen van een asbestvrij schoolgebouw.

Als het gaat om de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, is het van groot belang dat zij de mogelijke risico’s van asbest op school erkennen en actie ondernemen om deze te minimaliseren. Dit kan onder meer inhouden dat er een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van asbest in het schoolgebouw in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie kan het schoolbestuur een gedegen asbestbeleid opstellen om de gezondheidsrisico’s te beperken en de veiligheid op school te waarborgen.

Voor gemeenten is het belangrijk om de nodige ondersteuning te bieden bij het saneren van asbest op scholen. Dit omvat onder andere het verstrekken van financiële middelen en subsidies om de kosten van asbestverwijdering te dekken. Daarnaast kunnen gemeenten ook een rol spelen in het coördineren van saneringswerkzaamheden en het bieden van technische expertise op het gebied van asbestbescherming.

Samenwerking voor een asbestvrij schoolgebouw

Een effectieve aanpak van de asbestproblematiek op scholen vereist nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en expertise te delen, kunnen ze ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om asbest in schoolgebouwen te verwijderen en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten te beschermen.

Daarnaast kunnen schoolbesturen en gemeenten profiteren van het advies en de ondersteuning van externe instanties, zoals het Kenniscentrum Ruimte-OK, dat gespecialiseerd is in asbestsanering op scholen. Door gebruik te maken van de kennis en expertise die deze instanties bieden, kunnen schoolbesturen en gemeenten doelgerichter te werk gaan en effectieve oplossingen implementeren.

Gezamenlijke inspanningen en samenwerking zijn essentieel om een asbestvrij schoolgebouw te realiseren en ervoor te zorgen dat leerlingen en leerkrachten in een veilige omgeving kunnen leren en werken.

Verantwoordelijkheid schoolbestuur Verantwoordelijkheid gemeenten
– Erkennen van de risico’s van asbest op school – Faciliteren van saneringsmaatregelen
– Uitvoeren van een asbestinventarisatie – Verstrekken van financiële middelen en subsidies
– Opstellen van een gedegen asbestbeleid – Coördineren van saneringswerkzaamheden
– Minimaliseren van gezondheidsrisico’s – Bieden van technische expertise

Sensibilisering en Communicatie over Asbest op School

Om ervoor te zorgen dat de gevaren van asbest op school worden begrepen en de nodige maatregelen worden genomen om blootstelling te voorkomen, is het essentieel om bewustwording te creëren bij schoolbesturen, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Een effectieve manier om dit te bereiken, is door middel van een goed doordacht communicatietraject waarin duidelijk wordt gecommuniceerd over het asbestbeleid en de genomen saneringsmaatregelen.

Door transparante en open communicatie kunnen alle betrokkenen beter begrijpen welke stappen er worden ondernomen om de veiligheid op school te waarborgen. Dit draagt bij aan een cultuur van bewustwording en verantwoordelijkheid, waarin iedereen samenwerkt om de gezondheidsrisico’s van asbest te minimaliseren.

“Een goede communicatie draagt bij aan een veilige schoolomgeving.”

Belangrijke aspecten van een effectief communicatietraject kunnen onder andere zijn:

 1. Duidelijke informatieverspreiding over het asbestbeleid via nieuwsbrieven, schoolwebsites en ouderavonden.
 2. Voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen, waarin de gevaren van asbest op een begrijpelijke manier worden uitgelegd.
 3. Communicatiekanalen die openstaan voor vragen en zorgen van ouders en leerlingen.
 4. Samenwerking met lokale media om bewustwording te vergroten en de inspanningen van de school te benadrukken.

Een goede communicatie draagt niet alleen bij aan bewustwording, maar ook aan het creëren van een veilige schoolomgeving waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Door openheid en transparantie worden zorgen weggenomen en kan er effectief worden samengewerkt aan het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s van asbest op school.

Veiligheid op school

Sensibilisering Communicatie Veiligheid op School
Creëren van bewustwording Effectieve informatieverspreiding Samenwerken aan een veilige omgeving
Voorlichtingsbijeenkomsten Open communicatiekanalen Verantwoordelijkheidsgevoel bij betrokkenen

Subsidies en Ondersteuning bij Asbestsanering

Om schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen bij de asbestsanering op scholen, zijn er verschillende subsidies en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. Hieronder worden enkele belangrijke opties toegelicht:

1. Financiële Subsidies

Voor het verwijderen van asbest kunnen schoolbesturen en gemeenten in aanmerking komen voor financiële subsidies. Deze subsidies kunnen een deel van de kosten dekken en zo de lasten verlichten. Het is raadzaam om contact op te nemen met de lokale overheid of specifieke organisaties die subsidies verstrekken voor asbestverwijdering.

2. Expertise en Advies

Bij de sanering van asbest op scholen is het waardevol om gebruik te maken van de expertise en advies van professionals op het gebied van asbestsanering. Er zijn organisaties en instanties die met hun kennis en ervaring ondersteuning kunnen bieden bij het opstellen van een asbestsaneringsplan en het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is raadzaam om te informeren naar de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding bij asbestverwijdering.

3. Technische Ondersteuning

Naast financiële subsidies en expertise, is er ook technische ondersteuning beschikbaar bij het verwijderen van asbest op scholen. Dit kan variëren van het verstrekken van technische specificaties en richtlijnen tot het bieden van inspecties en kwaliteitscontroles tijdens het saneringsproces. Het is belangrijk om gebruik te maken van deze technische ondersteuning om ervoor te zorgen dat de asbestsanering op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd.

Door gebruik te maken van deze subsidies en ondersteuningsmogelijkheden kunnen schoolbesturen en gemeenten de kosten en complexiteit van asbestsanering verminderen. Dit draagt bij aan de realisatie van een veilige en asbestvrije schoolomgeving, waarin de gezondheid van leerlingen en personeel gewaarborgd is.

Voordelen van subsidies en ondersteuning bij asbestsanering
Financiële steun voor asbestsanering
Expertise en advies van professionals
Technische ondersteuning tijdens het saneringsproces
Vermindering van kosten en complexiteit
Realisatie van een veilige en asbestvrije schoolomgeving

Rol van Kenniscentrum Ruimte-OK

Het Kenniscentrum Ruimte-OK speelt een cruciale rol in het bieden van kennis en ondersteuning op het gebied van asbestsanering en de gezondheidsrisico’s van asbest. Ze leveren actuele informatie, trainingen en advies om schoolbesturen en gemeenten te helpen bij het aanpakken van de asbestproblematiek op scholen. Het is van groot belang om gebruik te maken van de expertise en ondersteuning die het kenniscentrum biedt om een veilige en gezonde leeromgeving te realiseren.

Het Kenniscentrum Ruimte-OK heeft een uitgebreid netwerk van professionals en heeft jarenlange ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting. Ze werken nauw samen met partijen zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Onderwijsinspectie. Hierdoor hebben ze toegang tot de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van asbestsanering en beschikken ze over de juiste kennis om scholen te ondersteunen bij het realiseren van een veilig en asbestvrij schoolgebouw.

Het Kenniscentrum Ruimte-OK biedt verschillende diensten en producten aan om schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van asbest op scholen. Ze verzorgen trainingen en workshops waarin de juiste aanpak en regelgeving omtrent asbestsanering worden behandeld. Daarnaast bieden ze advies op maat en kunnen ze helpen bij het opstellen van een gedegen asbestbeleid voor schoolgebouwen.

“Het Kenniscentrum Ruimte-OK is dé partner op het gebied van onderwijshuisvesting. Ze beschikken over de juiste expertise en ondersteuning om scholen te helpen bij het aanpakken van de asbestproblematiek. Samen met het Kenniscentrum Ruimte-OK kunnen we zorgen voor veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten.” – Bas van ’t Wout, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Door gebruik te maken van de kennis en ondersteuning van het Kenniscentrum Ruimte-OK kunnen schoolbesturen en gemeenten effectieve stappen zetten in de asbestsanering op scholen. Samen kunnen we de gezondheidsrisico’s van asbest minimaliseren en zorgen voor een veilige leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Tabel: Diensten aangeboden door Kenniscentrum Ruimte-OK

Dienst Omschrijving
Trainingen en workshops Het Kenniscentrum Ruimte-OK verzorgt trainingen en workshops over asbestsanering en de gezondheidsrisico’s van asbest. Hierin wordt de juiste aanpak en regelgeving behandeld.
Advies op maat Het kenniscentrum biedt advies op maat bij het opstellen van een gedegen asbestbeleid voor schoolgebouwen en ondersteunt bij het creëren van een veilige leeromgeving.
Netwerk van professionals Het Kenniscentrum Ruimte-OK heeft een uitgebreid netwerk van professionals op het gebied van asbestsanering en onderwijshuisvesting. Hierdoor kunnen ze scholen voorzien van de juiste expertise en ondersteuning.

Kenniscentrum Ruimte-OK

Het Kenniscentrum Ruimte-OK staat klaar om scholen en gemeenten te ondersteunen bij de asbestsanering en het creëren van een veilige leeromgeving. Met hun expertise en kennis kunnen ze bijdragen aan het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s van asbest op school. Maak gebruik van de diensten en producten die het Kenniscentrum Ruimte-OK aanbiedt en samen kunnen we zorgen voor asbestvrije en gezonde schoolgebouwen.

Conclusie

De asbestproblematiek op scholen is een serieus probleem dat aandacht verdient. Het inhaleren van asbestvezels kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals longkanker en mesothelioom. Daarom is het van groot belang om maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s van asbest op school te minimaliseren.

Een professionele asbestsanering is essentieel om de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen veilig en gecontroleerd te verwijderen. Hierbij is het belangrijk om een goed asbestbeleid op te stellen en samen te werken met schoolbesturen, gemeenten en externe instanties zoals het Kenniscentrum Ruimte-OK. Met de juiste maatregelen en ondersteuning kunnen we streven naar asbestvrije schoolgebouwen en een gezonde leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten.

Het Kenniscentrum Ruimte-OK speelt een belangrijke rol in het bieden van kennis en ondersteuning op het gebied van asbestsanering en de gezondheidsrisico’s van asbest. Door gebruik te maken van hun expertise en advies kunnen schoolbesturen en gemeenten de asbestproblematiek effectief aanpakken en zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Het is van groot belang dat we de asbestproblematiek op scholen serieus nemen en actie ondernemen om de gezondheidsrisico’s van asbest te minimaliseren. Samen kunnen we streven naar asbestvrije schoolgebouwen waar leerlingen en leerkrachten veilig kunnen leren en werken.

FAQ

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat vaak werd gebruikt in bouwmaterialen vanwege zijn hitte- en slijtvastheid. Het bestaat uit kleine vezels die gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze loskomen en worden ingeademd.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels kunnen leiden tot verschillende ernstige ziektes, waaronder longkanker en mesothelioom, wanneer ze worden ingeademd. Langdurige blootstelling aan asbestvezels verhoogt het risico op deze ziektes.

Hoe kan asbest op school worden aangepakt?

Asbest op school moet worden aangepakt door middel van professionele asbestsanering. Dit houdt in dat gespecialiseerde bedrijven worden ingeschakeld om het asbest op een veilige en gecontroleerde manier te verwijderen volgens een strikt asbestprotocol.

Hoe wordt de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen vastgesteld?

De aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen wordt vastgesteld door middel van een grondige asbestinventarisatie. Dit is een onderzoek om te bepalen waar en in welke mate asbest aanwezig is.

Wat is een asbestbeleid en waarom is het belangrijk?

Een asbestbeleid omvat maatregelen om de gezondheidsrisico’s van asbest te minimaliseren en te zorgen voor een veilige schoolomgeving. Het is belangrijk omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leerkrachten.

Welke rol spelen schoolbesturen en gemeenten bij de aanpak van asbest op school?

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leerkrachten, terwijl gemeenten een rol spelen bij het faciliteren van saneringsmaatregelen en het waarborgen van een asbestvrij schoolgebouw.

Hoe kunnen schoolbesturen en gemeenten financiële steun krijgen voor asbestsanering?

Schoolbesturen en gemeenten kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies en ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor het verwijderen van asbest, inzetten van experts en bieden van technische ondersteuning.

Wat is de rol van het Kenniscentrum Ruimte-OK bij asbestsanering op scholen?

Het Kenniscentrum Ruimte-OK biedt kennis, trainingen en advies om schoolbesturen en gemeenten te helpen bij het aanpakken van de asbestproblematiek op scholen en het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s van asbest.