Asbestattest OVAM: Verplicht voor uw Pand

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop of overdracht van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001. Het attest dient als bewijs dat er geen asbest aanwezig is of dat eventuele aanwezige asbest correct is geïnventariseerd. Dit is essentieel voor het beheer en de sanering van asbest in uw eigendom, om te voldoen aan de regelgeving van OVAM.Belangrijke punten om te onthouden

 • Een asbestattest is verplicht bij de overdracht van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001.
 • Het asbestattest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst, zoals het compromis.
 • Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken, maar als er een asbestattest beschikbaar is, moet u een kopie aan de huurder(s) bezorgen.
 • Voor het verkrijgen van een asbestattest moet u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen.
 • De geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar, tenzij er een recenter asbestattest wordt opgesteld.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij de overdracht onder levenden van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001. Voor een toegankelijke constructie kleiner dan 20 m² is het asbestattest niet verplicht, tenzij de som van de over te dragen toegankelijke constructies 20 m² of groter is, of de toegankelijke constructie onderdeel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel. Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst, zoals het compromis.

Wilt u meer weten over de verplichtingen en regelgeving omtrent asbestattesten? Bekijk onderstaande tabel voor een overzicht van de verplichtingen en uitzonderingen.

Soort constructie Grootte Asbestattest verplicht?
Toegankelijke constructie Kleiner dan 20 m² Nee, tenzij onderdeel groter bouwkundig geheel of som van 20 m² of groter
Toegankelijke constructie 20 m² of groter Ja

Let op: Bij een overdracht onder levenden moet het asbestattest aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst, zoals het compromis. Zorg ervoor dat u tijdig een asbestattest laat opstellen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Asbestattest bij verhuur

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Echter, indien er een asbestattest beschikbaar is, bent u als verhuurder verplicht om een kopie daarvan te bezorgen aan de huurder(s). Dit dient te gebeuren bij het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na de datum vermeld op het asbestattest, als dit tijdens een lopende huurperiode wordt afgegeven.

Belangrijkste punten:

 • Verhuur op zich is geen reden voor een asbestattest
 • Als er een asbestattest beschikbaar is, moet u als verhuurder een kopie aan de huurder(s) verstrekken
 • De kopie van het asbestattest dient te worden overhandigd bij het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na de datum vermeld op het asbestattest
Vraag Antwoord
Is een asbestattest verplicht bij verhuur? Nee, verhuur op zich is momenteel geen aanleiding voor een asbestattest.
Wat moet ik doen als ik een asbestattest heb? Als u een asbestattest hebt, bent u verplicht om een kopie daarvan aan de huurder(s) te bezorgen.
Wanneer moet ik de kopie van het asbestattest overhandigen? De kopie van het asbestattest dient te worden overhandigd bij het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na de datum vermeld op het asbestattest, als dit tijdens een lopende huurperiode wordt afgegeven.

asbestattest verhuur

Procedure voor het verkrijgen van een asbestattest

Om een asbestattest te verkrijgen voor uw pand, moet u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen. Deze deskundige is gespecialiseerd in asbestinventarisaties en volgt de wettelijke richtlijnen van OVAM. Het proces omvat verschillende stappen:

 1. Plaatsbezoek: De gecertificeerde asbestdeskundige komt bij u langs om een grondige inspectie uit te voeren. Tijdens het plaatsbezoek wordt gezocht naar aanwezige asbesthoudende materialen.
 2. Inventaris opstellen: Op basis van het plaatsbezoek stelt de asbestdeskundige een gedetailleerde inventaris op van alle geïdentificeerde asbesthoudende materialen. Hierbij wordt rekening gehouden met de locatie, het type materiaal en de staat van het materiaal.
 3. Labo-analyse: In sommige gevallen is een labo-analyse nodig om met zekerheid vast te stellen of een materiaal asbesthoudend is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het materiaal visueel niet als asbest herkenbaar is.
 4. Volledige invoer van gegevens: De verzamelde gegevens van het plaatsbezoek en de inventarisatie worden volledig ingevoerd in het systeem van OVAM.
 5. Ontvangst van het asbestattest: Na verwerking van de gegevens ontvangt u het asbestattest van de OVAM. Dit attest dient als bewijs dat er geen asbest aanwezig is of dat eventueel aanwezige asbest correct is geïnventariseerd.

Een gecertificeerd asbestdeskundige kan u begeleiden tijdens dit proces en zorgen voor een grondige inventarisatie. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de wettelijke vereisten en beschikt over een geldig asbestattest.

Voordelen van een gecertificeerd asbestdeskundige:
Een grondige inventarisatie van asbesthoudende materialen
Expertise en kennis van de wettelijke richtlijnen
Een betrouwbare en objectieve beoordeling van uw pand
Een geldig asbestattest dat voldoet aan de eisen van OVAM

gecertificeerd asbestdeskundige

Door samen te werken met een gecertificeerd asbestdeskundige kunt u het inventarisatieproces efficiënt en nauwkeurig doorlopen. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij de aanwezigheid van asbest op de juiste wijze wordt vastgesteld en beheerd.

Geldigheidsduur en kosten van een asbestattest

Een asbestattest heeft standaard een geldigheidstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat het attest gedurende 10 jaar geldig is en als geldig bewijs dient dat er op het moment van inventarisatie geen asbest aanwezig was in het pand. Het is echter belangrijk op te merken dat als er een recenter asbestattest wordt opgesteld, dit het vorige attest vervangt en de nieuwe geldigheidstermijn in werking treedt.

De kosten van een asbestinventarisatie kunnen variëren en worden bepaald door de asbestdeskundige. Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de prijs, waaronder:

 • De omvang van het te inspecteren gebouw
 • De ouderdom en renovatiegraad van het pand
 • Het aantal monsternames en labo-analyses dat nodig is
Factoren Invloed op de prijs
Omvang van het gebouw Grotere gebouwen kunnen meer tijd en moeite vergen voor de inventarisatie, wat de kosten kan verhogen.
Ouderdom en renovatiegraad Oudere gebouwen en gebouwen die meerdere renovaties hebben ondergaan, kunnen complexer zijn om te inspecteren, wat ook invloed kan hebben op de prijs.
Aantal monsternames en labo-analyses Als er meer monsters moeten worden genomen en geanalyseerd in het laboratorium, kan dit de kosten verhogen.

Naast de kosten voor de asbestinventarisatie is er ook een retributiekost verbonden aan het asbestattest. Deze retributiekost moet door de asbestdeskundige aan de OVAM betaald worden voor de registratie van het attest.

Het is belangrijk om offertes op te vragen bij verschillende asbestdeskundigen en de prijzen en services te vergelijken voordat u een keuze maakt. Zo kunt u de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgen en ervoor zorgen dat uw asbestinventarisatie professioneel en betrouwbaar wordt uitgevoerd.

Asbestattest in appartementsgebouwen

Voor appartementsgebouwen geldt een aparte regeling. Er is een apart asbestinventarisattest nodig voor zowel de gemeenschappelijke delen als voor het privatief gedeelte. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de overdracht van een privatief deel. Voor de gemeenschappelijke delen in panden onder gedwongen mede-eigendom geldt deze verplichting vanaf 1 mei 2025.

Indien u eigenaar bent van een appartement in een appartementsgebouw, dient u ervoor te zorgen dat zowel het gemeenschappelijke deel als het privatieve deel van het gebouw over een geldig asbestattest beschikken bij verkoop of overdracht. Dit betekent dat naast het asbestattest voor uw eigen appartement, het gebouw als geheel ook een afzonderlijk asbestattest moet hebben.

Wanneer u besluit uw appartement te verkopen, is het vanaf 23 november 2022 verplicht om een asbestattest te overhandigen aan de koper. Dit geldt enkel voor het privatief gedeelte. Het asbestattest geeft de koper de zekerheid dat er geen asbest aanwezig is in het appartement of dat eventueel aanwezig asbest correct is geïnventariseerd. Voor de gemeenschappelijke delen van panden onder gedwongen mede-eigendom geldt de verplichting voor een asbestattest vanaf 1 mei 2025.

Met deze regeling zorgt de overheid ervoor dat zowel individuele appartementseigenaren als mede-eigenaars van gemeenschappelijke delen bewust zijn van de eventuele asbestrisico’s in hun gebouw. Dit draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van alle bewoners en bevordert de bewustwording rondom asbest.

asbestattest appartementsgebouwen

Asbestattest in appartementsgebouwen: Belangrijke punten om te weten

 • Appartementsgebouwen vereisen een apart asbestinventarisattest voor zowel de gemeenschappelijke delen als het privatief gedeelte.
 • Bij de verkoop van een privatief deel is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.
 • Voor de gemeenschappelijke delen in panden onder gedwongen mede-eigendom geldt deze verplichting vanaf 1 mei 2025.
 • Als eigenaar is het cruciaal om ervoor te zorgen dat zowel het gemeenschappelijke deel als het privatieve deel over een geldig asbestattest beschikken bij verkoop of overdracht.

“De verplichting van een asbestattest in appartementsgebouwen helpt de veiligheid en gezondheid van bewoners te waarborgen en zorgt voor bewustwording rondom asbestrisico’s.” – [Naam expert]

Gezondheidsrisico’s van asbest

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Asbestziekte, ook bekend als mesothelioom, is een dodelijke vorm van kanker die voornamelijk wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan asbestvezels. De symptomen van asbestziekten treden meestal pas laat op, vaak tientallen jaren na blootstelling.

Asbestvezels kunnen diep doordringen in de longen en andere organen, waardoor ze littekenweefsel en ontstekingen veroorzaken. Dit kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen, waaronder longkanker, asbestose (littekenvorming van de longen), pleurale plaques (littekenvorming van het longvlies) en mesothelioom.

Asbestslachtoffers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds. Het Asbestfonds is opgericht om financiële compensatie te bieden aan mensen die door blootstelling aan asbest een ziekte hebben ontwikkeld. Het doel van het fonds is om slachtoffers te ondersteunen bij het verkrijgen van de nodige medische behandelingen en om de geleden schade te compenseren.

“De gevolgen van asbestziekte zijn verwoestend voor de slachtoffers en hun families. Het is van groot belang dat de verantwoordelijken aansprakelijk worden gesteld en dat de slachtoffers de compensatie krijgen die ze verdienen.”

Naam, functie

Schadevergoeding en het Asbestfonds

Het Asbestfonds biedt een vangnet voor slachtoffers van asbestziekte door financiële compensatie en ondersteuning te bieden. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding van het Asbestfonds, moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Deze criteria kunnen variëren, afhankelijk van de wetgeving en het land waarin de aanvraag wordt ingediend.

Slachtoffers moeten vaak aantonen dat hun ziekte het gevolg is van blootstelling aan asbest op de werkplek of in een andere omgeving. In sommige gevallen kan het nodig zijn medische documentatie, blootstellingsgegevens en andere bewijsstukken te verstrekken. Het Asbestfonds kan helpen bij het beoordelen van de aanvraag en het verstrekken van de juiste compensatie.

Tabel: Typen asbestziekten en schadevergoeding

Asbestziekte Beschrijving Schadevergoeding
Longkanker Kwaadaardige tumor in de longen veroorzaakt door asbestvezels. Variabel, afhankelijk van de ernst en impact op de kwaliteit van leven.
Asbestose Littekens en verharding van de longen als gevolg van langdurige asbestblootstelling. Variabel, gebaseerd op de mate van invaliditeit en de behoefte aan medische ondersteuning.
Mesothelioom Zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt in de bekleding van de organen, vaak als gevolg van asbestblootstelling. Vast bedrag aan schadevergoeding, afhankelijk van de individuele situatie.
Pleurale plaques Verdikking en littekenvorming van het longvlies als gevolg van asbestblootstelling. Meestal geen recht op schadevergoeding, aangezien dit geen invaliderende ziekte is.

Slachtoffers van asbestziekte kunnen contact opnemen met het Asbestfonds of andere relevante instanties voor meer informatie over de schadevergoedingsmogelijkheden.

Asbest verwijderen en ondersteuning

Het verwijderen van asbest in gebouwen is niet algemeen verplicht, maar in geval van slechte staat of blootstelling bij renovatiewerkzaamheden moet het verwijderd worden. Het is belangrijk om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren en een veilige omgeving te creëren. Gelukkig zijn er ondersteuningsmaatregelen en subsidies beschikbaar voor particulieren en verschillende sectoren om te helpen bij het verwijderen van asbest.

Een van de belangrijkste initiatieven is het actieplan asbestafbouw. Dit plan heeft als doel om de versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen tegen 2034 te realiseren. Door de implementatie van dit plan wordt er gewerkt aan een asbestvrije omgeving en worden gezondheidsrisico’s verminderd.

Particulieren die asbest willen verwijderen, kunnen gebruikmaken van de beschikbare ondersteuningsmaatregelen. Zo zijn er subsidies beschikbaar die financiële hulp bieden bij het verwijderingsproces. Daarnaast zijn er ook professionele instanties die advies en begeleiding kunnen bieden bij het veilig verwijderen van asbest.

Belangrijkste punten:

 1. Asbest verwijderen is niet algemeen verplicht, maar bij slechte staat of blootstelling tijdens renovatiewerkzaamheden moet het verwijderd worden.
 2. Het actieplan asbestafbouw streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen tegen 2034.
 3. Particulieren kunnen gebruikmaken van ondersteuningsmaatregelen en subsidies om asbest te verwijderen.

Conclusie

Het verkrijgen van een asbestattest OVAM is een verplichte stap bij de overdracht van een toegankelijke constructie die vóór 2001 is gebouwd. Dit attest is essentieel omdat het aantoont dat er geen asbest aanwezig is of dat eventuele asbest op een correcte manier is geïnventariseerd. Het proces om een asbestattest te verkrijgen omvat het aanstellen van een gecertificeerd asbestdeskundige, een grondig plaatsbezoek en inventarisatie van mogelijke asbestbronnen, en uiteindelijk het ontvangen van het officiële asbestattest van de OVAM.

Een geldig asbestattest heeft een termijn van 10 jaar, tenzij er ondertussen een nieuw attest wordt opgesteld. De prijs voor een asbestinventarisatie kan variëren op basis van verschillende factoren, zoals de omvang en staat van het te inspecteren gebouw, het aantal monsternames en labo-analyses, en de retributiekost die aan de OVAM betaald moet worden.

Belangrijk om op te merken is dat aparte regels gelden voor het verkrijgen van een asbestattest in appartementsgebouwen. Zowel de gemeenschappelijke delen als het privatief gedeelte van het gebouw hebben elk een eigen asbestinventarisattest nodig. Het is tevens van groot belang om bewust te zijn van de ernstige gezondheidsrisico’s die asbestvezels met zich meebrengen bij blootstelling. Gelukkig zijn er ondersteuningsmaatregelen beschikbaar voor zowel particulieren als verschillende sectoren om asbest op een veilige manier te verwijderen en af te bouwen.

FAQ

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop of overdracht van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001. Het attest is niet verplicht voor toegankelijke constructies kleiner dan 20 m², tenzij de som van de te overdragen constructies 20 m² of groter is, of de constructie onderdeel is van een groter geheel.

Moet ik een asbestattest hebben als ik mijn pand verhuur?

Nee, een asbestattest is momenteel niet verplicht bij het verhuren van een pand. Als u echter al een asbestattest heeft, bent u verplicht om een kopie daarvan aan uw huurder(s) te verstrekken bij het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na de datum vermeld op het asbestattest.

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?

Om een asbestattest te verkrijgen, moet u een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen. Deze deskundige voert een plaatsbezoek uit en stelt een inventaris op. Het inventarisatieproces is meestal niet-destructief. Soms is een labo-analyse nodig om materialen met zekerheid als asbesthoudend te identificeren. Na volledige invoer van de gegevens ontvangt u het asbestattest van de OVAM.

Hoe lang is een asbestattest geldig en wat zijn de kosten?

Een asbestattest heeft standaard een geldigheidstermijn van 10 jaar, tenzij er een recenter asbestattest wordt opgesteld. De prijs voor een asbestinventarisatie wordt bepaald door de asbestdeskundige en kan variëren op basis van verschillende factoren, zoals de omvang van het gebouw, de ouderdom en renovatiegraad, het aantal monsternames en labo-analyses, en de retributiekost van het attest die aan de OVAM betaald moet worden.

Is er een apart asbestattest nodig voor appartementsgebouwen?

Ja, voor appartementsgebouwen is er een apart asbestinventarisattest nodig voor zowel de gemeenschappelijke delen als voor het privatief gedeelte. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de overdracht van een privatief deel. Voor de gemeenschappelijke delen van panden onder gedwongen mede-eigendom geldt deze verplichting vanaf 1 mei 2025.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. De symptomen van asbestziekten treden meestal pas laat op, vaak tientallen jaren na blootstelling. Asbestslachtoffers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds.

Moet ik asbest verwijderen uit mijn gebouw en is er ondersteuning beschikbaar?

Het verwijderen van asbest in gebouwen is niet algemeen verplicht, maar in geval van slechte staat of blootstelling tijdens renovatiewerkzaamheden moet het verwijderd worden. Er is een actieplan asbestafbouw dat streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen tegen 2034. Er zijn ondersteuningsmaatregelen en subsidies beschikbaar voor particulieren en verschillende sectoren.